SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Czym si? zajmujemy?

Email Drukuj PDF

SKN Elektroenergetyka zrzesza ludzi interesuj?cych si? bran?? energetyczn?. Ko?o umo?liwia szerok? wymian? wiedzy i informacji z energetyki pomi?dzy studentami oraz dok?adniejsze przybli?enie zagadnie? zwi?zanych z t? dziedzin? gospodarki. Umo?liwia to wzajemne wspieranie si? w zdobywaniu wiedzy, w zwi?zku z czym ka?dy ktrego interesuje energetyka, posiada jak?? wiedz? i chce si? ni? podzieli? znajdzie u nas swoje miejsce.

Bardzo wa?n? kwesti? jest kontakt Ko?a z firmami z bran?y energetycznej, co owocuje pomoc? w poszukiwaniu pracy przez studentw. Jednym z nich by?o zorganizowanie seminarium z firm? Skanska, gdzie przedstawiciel jednej z wiod?cych firm budowlanych przedstawi? nam zakres dzia?alno?ci przedsi?biorstwa oraz mo?liwo?ci kariery, poczynaj?c od sta?y i praktyk, z czego cz?onkowie naszego Ko?a skorzystali. Oprcz tego mia?y miejsce seminaria firm Gamesa oraz Vestas, ktre dzia?aj? w bran?y energetyki wiatrowej czy ABB, jednej z najwi?kszych firm dzia?aj?cych w sferze osprz?tu elektrycznego. Warto tak?e wspomnie?, ?e przedstawiciele poszczeglnych kierunkw zrzeszonych w kole wybrali si? na Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, gdzie odbywa?y si? akurat targi energetyki Expopower, gdzie poznali wiele nowych firm z bran?y energetycznej oraz zawarli znajomo?ci z przedstawicielami tych?e przedsi?biorstw.

Oprcz tego, SKN organizuje ciekawe wyjazdy dydaktyczno naukowe do r?nych firm czy zak?adw pracy, pozwalaj?ce pozna? zagadnienia zwi?zane z energetyka od kuchni. Jednym z nich by? dwudniowy wyjazd do Elektrowni Be?chatw, b?d?cej najwi?ksz? elektrowni? w kraju, do o?rodka badawczego w ?wierku, ktry posiada jedyny reaktor j?drowy w Polsce oraz do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Oprcz tego organizowane s? inne, nieco krtsze wycieczki, takie jak do biogazowni w Skrzatuszu, Lokalnego Centrum Sterowania PKP przy pozna?skim Dworcu G?wnym czy do fabryki samochodw Volkswagen w Poznaniu.

Realizujemy tak?e projekty, takie jak ankieta dotycz?ca energetyki j?drowej maj?ca u?wiadomi? nas, jaka jest wiedza spo?ecze?stwa na temat elektrowni j?drowych, jakie ludzie widz? szanse i zagro?enia w czasie pracy tych zak?adw. Pracujemy tak?e z uczniami szk? ?rednich, przedstawiaj?c im nasze Ko?o i u?wiadamiamy im, ?e nauka to nie tylko nudne zakuwanie czy czasoch?onne obliczenia lecz tak?e mnstwo ciekawych zjawisk.

Niew?tpliwie jednym z najwa?niejszych projektw jest organizacja Konferencji Eneregetyki Odnawialnej, zorganizowanej w formie panelu dyskusyjnego, w ktrym udzia? maj? wzi?? przedstawiciele z bran?y energetyki odnawialnej, studenci oraz doktoranci, ktrzy wyg?aszaj?c swoje referaty staraj? si? o stypendium rektora. Konferencja ta ma stanowi? debat? na temat zalet i wad r?nych odnawialnych ?rde? energii, czyli s?o?ca, wiatru czy wody.

 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 

Sonda

Wyszukiwarka