SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Realizowane projekty

Email Drukuj PDF

Realizowane przez nas projekty naukowe to bardzo wa?ny zakres naszej dzia?alno?ci, jest to okazja do wykazania si?, rozwini?cia umiej?tno?ci projektowych i konstrukcyjnych, nauczenia si? pracy w grupie i prby wykorzystania w praktyce tego, czego nauczyli?my si? w teorii.


Projekty realizowane aktualnie:

Projekt badawczy i budowa silnika Stirlinga

Ze wzgl?du na ponowny wzrost zainteresowania cieplnym silnikiem o spalaniu zewn?trznym postanowili?my przeanalizowa? jego budow?. Wed?ug niektrych ?rde? sprawno?? takiego silnika mo?e osi?ga? wi?ksze warto?ci od paneli fotowoltaicznych. Powodami, dla ktrych przez d?ugi czas nie poruszano tematu silnika Stirlinga, by?y k?opoty z uszczelnieniem, brak odpowiednich materia?w oraz rwnoleg?y wzrost popularno?ci silnikw benzynowych i Diesela.

Nale?y nadmieni?, ?e do pracy silnik Stirlinga potrzebuje jedynie r?nicy temperatur. ?rd?em energii mo?e by? przyk?adowo ciep?o geotermalne, promieniowanie s?oneczne czy te? odzysk ciep?a ze spalin.

Projekt badawczy i budowa rzeczywistego Obiegu Rankinea

Obieg Rankinea jest podstawowym obiegiem termodynamiczny stosowanym w elektrowniach parowych. W projekcie chcieliby?my stworzy? jego rzeczywisty model poprzez po??czenie 4 prac in?ynierskich ktre zajmowa?y si? cz??ciami modelu elektrowni: kot?em, turbin? ze skraplaczem, ch?odni? kominow? oraz automatyk?. Warto?? ca?ego projektu szacowana jest na oko?o 30000 z?. Pierwsz? cz??ci? projektu b?dzie po??czenie jego cz??ci sk?adowych. Elementy sk?adowe projektu to: kocio? gazowy p?omienicowo-p?omieniwkowy, turbina Peltona, ch?odnia kominowa, skraplacz oraz dwie pompy. Nast?pn? cz??ci? projektu b?dzie przystosowanie go do zasad BHP poprzez zainstalowanie automatyki i zabezpiecze? (wykonane w 80%). W ostatnim etapie zajmiemy si? przygotowaniem modelu do bada? laboratoryjnych.

VTTC Audio Tesla Coil Lampowa muzyczna cewka Tesli

Celem projektu jest wybudowanie funkcjonuj?cego modelu transformatora Tesli ma?ej wielko?ci. Standardowa konstrukcja ubogacona jest modulacj? audio, czyli wprowadzeniem sygna?u elektroakustycznego do uk?adu transformatora poprzez uk?ad separuj?cy. Umo?liwi to nie tylko podziwianie spektakularnych wy?adowa? wysokiego napi?cia ale tak?e prac? transformatora Tesli jako g?o?nika plazmowego, czyli g?o?nika nie posiadaj?cego fizycznej membrany. Ow? membran? jest tu ?uk plazmowy ktrego zmiany, na wskutek zmiany amplitudy doprowadzanego sygna?u audio, powoduj? oddzia?ywanie z otoczeniem czyli powietrzem emituj?c fal? akustyczn? odbieran? przez nas jako d?wi?k. Wykorzystana w konstrukcji pentoda nadawcza GU-81 dodaje klimatu dawnych lat.

Budowa modelu kot?a fluidalnego

Podstawowym celem modelu jest wizualizacja przep?ywu powietrza oraz spalin w kotle fluidalnym oraz w filtrze od?rodkowym cz?stek sta?ych. Dodatkowo model ma wizualizowa? zjawisko tzw. fluidyzacji, czyli zachowywania si? cia?a sta?ego jako cieczy(fluidu). Do wizualizacji przep?ywu wewn?trz kot?a pos?u?? kulki styropianowe. S? one lekkie, dzi?ki czemu idealnie si? nadaj? do tego zadania. B?d? one porusza? si? w uk?adzie zamkni?tym tzn. kocio?-filtr od?rodkowy-kocio?. Do ukazania zjawiska fluidyzacji zostan? u?yte plastikowe kulki. S? one wystarczaj?c? lekkie, aby wentylator je unis?, ale zbyt ci??kie by przep?ywaj?ce powietrze przetransportowa?o je dalej.

Projekt silnika magnetycznego

Celem projektu jest budowa ma?ego uk?adu nap?dzanego magnesami neodymowymi.W przypadku prawid?owego dzia?ania do powsta?ego uk?adu przewiduje si? pod??czenie ?rd?a pr?dotwrczego (np. dynama rowerowego) i zmierzenie warto?ci napi?cia na zaciskach wyprowadzanych z pr?dnicy. Je?eli warto?? ta umo?liwi zasilenie ma?ego obiektu (np. diody) przewiduje si? stworzenie prostego obwodu elektrycznego obrazuj?cego dzia?anie takiego uk?adu oraz opisanie zale?no?ci pomi?dzy polem magnetycznym a wygenerowanym pr?dem.

Generator termoelektryczny z ogniwem Peltier a

Wykonanie ?rd?a pr?du sta?ego zdolnego do zasilenia ?arwki LED lub mini silniczka. Urz?dzenie sk?ada si? z 1 ogniwa Peltier a, 2 radiatorw oraz warstwy izolacyjnej mi?dzy radiatorami i ma stanowi? zwart? ca?o??. Jedna z powierzchni b?dzie ogrzewana ciep?em dostarczonym z zestawu podgrzewaczy, druga natomiast b?dzie sch?adzana lodem lub wentylatorem, w celu wytworzenia jak najwi?kszej r?nicy temperatur. Uk?ad ten ma s?u?y?, jako model pokazowy oraz stanowi? podstaw? do wykonania bardziej z?o?onej konstrukcji tj. ?adowarki do telefonu z wej?ciem USB lub innego urz?dzenia przydatnego w codziennym ?yciu.Poprawiony: czwartek, 27 marca 2014 19:03  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 

Sonda

Wyszukiwarka