SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Kim jeste?my?

Email Drukuj PDF

W?rd studenckich k? naukowych na Politechnice Pozna?skiej na uwag? zas?uguje niew?tpliwie SKN Elektroenergetyka. Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka, jak sama nazwa wskazuje, zrzesza studentw, dla ktrych bran?a energetyczna to nie tylko przysz?y chlebodawca, lecz tak?e pole do rozwoju swoich zainteresowa?.

Nasze Ko?o powsta?o w roku 1974, ktrego cz?onkowie brali udzia? w licznych wyjazdach dydaktycznych i naukowych, a tak?e prowadzili pomiary i badania na podstawie zlece? jednostek administracyjnych.

Obecnie, Ko?o funkcjonuje tam gdzie powsta?o, czyli przy Instytucie Elektroenergetyki Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Pozna?skiej. Zrzesza ono 107 cz?onkw, a piecz? nad nimi sprawuje czterech opiekunw, jakimi s? dr in?. Rados?aw Szczerbowski, dr in?. Ireneusz Grz?dzielski, dr in?. Robert Wrblewski oraz mgr in?. Bartosz Ceran. Obecnie przewodnicz?c? ko?a jest Natalia Spychalska.

Cz?onkami ko?a s? studenci z kierunkw Energetyka oraz Elektrotechnika. Specjalno?ciami kierunku Energetyka s? Elektroenergetyka, Niekonwencjonalne ?rd?a Energii Elektrycznej a tak?e od niedawna Energetyka J?drowa. Natomiast kierunek Elektrotechnika reprezentuje specjalno?? Sieci i Automatyka Elektroenergetyczna. Dlatego te?, dzia?alno?? ko?a obejmuje szeroki wachlarz zainteresowa?, pocz?wszy od wytwarzania energii elektrycznej, po jej przesy? i rozdzia?, a tak?e burzliwy temat energetyki j?drowej.

Utrzymujemy kontakt tak?e z innymi ko?ami i organizacjami studenckimi. Wsp?pracujemy z Ko?em Naukowy Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Ko?em Naukowym In?ynierii ?rodowiska na Politechnice Pozna?skiej, a tak?e z Forum Studenckich K? Naukowych oraz Samorz?dem Studenckim Politechniki Pozna?skiej. W ten sposb wymieniamy pomi?dzy sob? informacje z r?nych powi?zanych ze sob? dziedzin, organizujemy razem konferencje, seminaria czy panele dyskusyjne.

Poprawiony: czwartek, 05 listopada 2015 22:27  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

Sonda

Wyszukiwarka