SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Farmy Wiatrowe - seminarium

Email Drukuj PDF

Dzisiaj w Centrum Wyk?adowym Politechniki Pozna?skiej mia?o miejsce seminarium pod tytu?em: Farmy Wiatrowe - Finanse i technika. Przysz?o?? bran?y wiatrowej. Spotkanie, na ktrym oprcz cz?onkw ko?a obecni byli tak?e pracownicy Instytutu Elektroenergetyki oraz wolni s?uchacze, podzielone by?o na trzy cz??ci.

Jako pierwszy prezentacj? przygotowa? Pan mgr in?. Micha? Leciej, pracownik pozna?skiego oddzia?u firmy Enercon. Przedstawi? on proces stawiania elektrowni wiatrowej w najdrobniejszych szczeg?ach w bardzo przyst?pny sposb. Dzi?ki wielu zdj?ciom mogli?my wsplnie, dok?adnie przeanalizowa? proces stawiania wiatrakw. Po prezentacji Pan Maciej opisa? sytuacj? kadrow? w swojej firmie, skupiaj?c si? na perspektywach na przysz?e lata. Na koniec ka?dy uczestnik spotkania mia? szans? zada? prowadz?cemu pytanie, niektre z nich zapocz?tkowa?y ciekawe dyskusje, stanowi?ce interesuj?ce uzupe?nienie prezentacji.

Kolejn? prezentuj?c? osob? by?a Pani mec. Katarzyna Zalewska-Wojtu? z Polskiego Towarzystwa Przesy?u i Rozdzia?u Energii Elektrycznej (PTPiREE). Druga cz??? spotkania by?a po?wi?cona aspektom prawnym przy??cze? do sieci elektroenergetycznych, a tak?e stanie prac nad now? ustaw? Prawo Energetyczne. W czasie tej prezentacji omwiony zosta? tak?e du?y i ma?y trjpak energetyczny.

Ostatni? wyk?adaj?c? osob? by? Pan dr in?. Ireneusz Grz?dzielski z Instytutu Elektroenergetyki PP, ktry skupi? si? na technicznych aspektach przy??cze? II oraz II kategorii do systemu, a tak?e na ciekawych problemach i paradoksach, przed ktrymi stawiane s? osoby sk?onne zainwestowa? w bran?? wiatrow?.

Pod koniec ka?dej prezentacji przewodnicz?cy SKN Elektroenergetyka - Dariusz Hoffmann - wr?cza? specjalny dyplom z podzi?kowaniami za prezentacj?. Galeri? zdj?? z tego wydarzenia mo?na zobaczy? tutaj.
Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2013 22:50
 

Kobiety i nowe technologie - DevFestW

Email Drukuj PDF

DevFestW

DevFestW Carrots to po??czenie globalnej inicjatywy spotka? Google Developers Groups oraz Geek Girls Carrots. Tym razem inicjatywa GDG skierowana jest do kobiet interesuj?cych si? platform? i technologiami Google, a dzi?ki spo?eczno?ci Geek Girls Carrots projekt zawita 18 marca do Poznania. W spotkaniu we?mie udzia? developerka z Google, Katarzyna Derc-Fenske.

Event organizowany jest przez Nasze Ko?o razem z AKAI.

Spotykamy si? 18 marca, w Centrum Wyk?adowo-Konferencyjnym Politechniki Pozna?skiej (ul. Piotrowo 2, Pozna?) o godzinie 18:45. Sala numer 1

Rejestracja jest mo?liwa pod tym linkiem:
http://www.dewfestwcarrotspoznan.evenea.pl/

Wst?p wolny:)

Agenda:
18:45 Powitanie
18:50 Prezentacja Kasia Derc-Fenske z Google: "Mapa ze smakiem: jak u?ywa? Google Maps API JS by u?ytkownicy byli szcz??liwi"
19:40 Networking

Serdecznie zapraszamy!

Geek Girls Carrots Team
http://geekgirlscarrots.pl/
Google Developers Group
https://developers.google.com/groups/


wi?cej informacji o DewFestW http://www.devfest.info/ .

GDG

Poprawiony: niedziela, 07 kwietnia 2013 10:33
 

Koncert operowy "Gdyby nie mi?o?? by?aby nico??"

Email Drukuj PDF

Ju? we wtorek 19 marca o godzinie 19.00 Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka zaprasza serdecznie na koncert operowy pt.: Gdyby nie mi?o??, by?aby nico??. Koncert odb?dzie si? w Auli Magna w Centrum Wyk?adowym Politechniki Pozna?skiej. Na koncercie zaszczyci Nas swoj? obecno?ci? Jego Magnificencja Rektor Politechniki Pozna?skiej Tomasz ?odygowski.

Na koncercie us?ysze? b?dzie mo?na Wojciecha Sokolnickiego (tenor) wraz z Agnieszk? Sokolnick? (sopran) i Dorot? Grzywaczyk (sopran). Akompaniowa? im b?dzie Anna Starzec przy fortepianie.Wst?p na koncert jest absolutnie darmowy!PROMO KONCERTU & prba wykonawcw! ZAPRASZAMY!

Poni?ej przedstawiamy sylwetki artystw:

Wojciech Sokolnicki - tenor


Tutaj mo?na podziwia? naszego artyst?(kliknij w link):

Agnieszka Sokolnicka - sopranDorota Grzywaczyk - sopran

Anna Starzec - pianistka


Tutaj mo?na podziwia? nasz? artystk?(kliknij w link):


Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na koncert :))) !!!Poprawiony: piątek, 15 marca 2013 12:24
 

Rekrutacja do SKN Elektroenergetyka

Email Drukuj PDF

Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka ma przyjemno?? zaprosi? na rekrutacj?. Odb?dzie si? ona 21 marca 2013 roku o godzinie 19:00 w sali L022 znajduj?cej si? w Centrum Wyk?adowym ( w cz??ci bibliotecznej CW ).

Rozwijajcie swoje pasje razem z nami!! Przygoda czeka!! ZAPRASZAMY!! NIE MO?E WAS ZABRAKN??!!

Poprawiony: niedziela, 10 marca 2013 01:05
 

Wycieczka do ZZO Pozna?

Email Drukuj PDF

Dnia 5 marca 2013 roku nasze Ko?o Naukowe uda?o si? na wycieczk? do Zak?adu Zagospodarowania Odpadw w Suchym Lesie. W miejscu tym sk?aduje si? odpady pod warstwami piasku i ziemi, po czym odprowadza si? biogaz do zak?adowej biogazowni. Podczas wycieczki mieli?my okazj? zobaczy? agregaty przetwarzaj?ce energi? ze spalania biogazu na energi? elektryczn?. Moc zainstalowana w zak?adzie to prawie 1 MW. Elektrownia spe?nia tak?e funkcj? elektrociep?owni ogrzewaj?c budynki ZZO. Widzieli?my tak?e zbiorniki, do ktrych trafia ska?ona przez odpady woda. Pochodzi ona z rur zakopanych pod odpadami. Jest ona dalej oczyszczana, by trafi? do ?rodowiska, a woda ze zbiornika po?redniego wykorzystywana jest do "podlewania" odpadw, by uzyska? jak najlepsze warunki do rozk?adu substancji organicznych. Czysto?? zak?adowego stawu potwierdza coroczna impreza w?dkarska.

Na terenie zak?adu znajduje si? tak?e Laboratorium Energii Odnawialnej, w ktrym mogli?my zobaczy? wiatraki energetyczne oraz panele s?oneczne. Niestety, ze wzgl?du na niskie temperatury nie by?o jeszcze akumulatorw, co uniemo?liwi?o obserwacj? aktualnie wytwarzanych przez urz?dzenia mocy.

Dzi?ki wycieczkom jak ta, mo?emy dowiedzie? si? jak wytwarza si? biogaz z odpadw, a tak?e jak wygl?da gospodarka odpadami w Poznaniu. Wida?, ?e sk?adowisko odpadw w Suchym Lesie jest bardzo estetyczne i zadbane. Zaskakuj?cym jest, ?e nawet nie odczuwa si? tam nieprzyjemnego zapachu . Mogli?my zobaczy? rwnie?, jak wygl?da segregacja odpadw, oraz produkcja nawozw naturalnych z biomasy le?nej. Z pewno?ci? ten sposb walki o czyste ?rodowisko b?dzie dalej rozwijany. Instalacji takich powinno by? wi?cej, gdy? s? one doskona?e przy stosowaniu generacji rozproszonej.


Wi?cej informacji nau temat fnkcjonowania zak?adu oraz mo?liwo?ci ochrony ?rodowiska mo?na uzyska? na stronie: http://www.odpady.poznan.pl/

Poprawiony: niedziela, 07 kwietnia 2013 19:30
 


Strona 11 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Sonda

Wyszukiwarka