SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Szkolenie ASTAT

Email Drukuj PDF
Dnia 13.01.2016 r. odby?o si? szkolenie z Firm? ASTAT na temat pomp ciep?a, dolnych ?rde? energii i fotowoltaiki oraz metod analizy ?rd?a zak?ce? w sieciach elektroenergetycznych z wykorzystaniem programu WinPQ mobil (na przyk?adzie danych pomiarowych). Serdecznie dzi?kujemy Przedstawicielom Firmy za przeprowadzenie szkolenia!Firma Astat funkcjonuje na rynku od 1992 roku, przez lata dzia?alno?ci w bran?y automatyki przemys?owej, energetyki i miernictwa, inteligentnych instalacji budynkowych i wielu innych zgromadzili?my wiedz?, ktr? chcemy si? z Pa?stwem podzieli?! Doradztwem technicznym i aktualnymi informacjami ze ?wiata nowych technologii s?u?ymy Pa?stwu od lat. W powsta?ym przy naszej firmie Oglnopolskim centrum promowania monitoringu i kontroli zu?ycia i jako?ci energii elektrycznej chcemy zapozna? Pa?stwa z tak istotn? w obecnych czasach tematyk? zintegrowanych systemw do pomiaru i kontroli zu?ycia i jako?ci energii elektrycznej. Za cel postawili?my sobie organizacj? szkole? i konferencji, ktre dadz? Pa?stwu rzeteln? i najaktualniejsz? wiedz? teoretyczn? (normy prawne, rozwi?zania techniczne) oraz poka?? jak wykorzysta? j? w praktyce.Oglnie o firmie:
Firma ASTAT Sp. z o.o. istnieje ju? od 1992 roku. Od ponad 20-tu lat swojej dzia?alno?ci zyska?a zaufanie klientw oraz opini? solidnego partnera, energicznie dostosowuj?cego si? do ci?gle rosn?cych wymaga? polskiego rynku. Siedziba firmy znajduje si? w Poznaniu. Ma rwnie? swj oddzia? w Ob?aczkowie pod Wrze?ni? i Zabrzu. W 2013 uko?czone zosta?o nowoczesne Centrum Logistyczne we Wrze?ni o powierzchni magazynowej 2 500 m2. Firma, dzi?ki wsp?pracy z 20-toma Przedstawicielami Handlowymi, opiekuj?cymi si? klientami na terenie ca?ego kraju, oferuje nie tylko sprzeda? produktw lecz rwnie? wsparcie i doradztwo techniczne wyspecjalizowanych w swoich grupach produktowych Product Managerw. Zaufa?y jej liczne sieci hurtowni. Swoj? ofert? dociera do wielu firm produkcyjnych i przemys?owych, a tak?e klientw indywidualnych, zaopatruj?c je kompleksowo w niezb?dne elementy. Firma Astat posiada w swoim asortymencie ca?? gam? produktw zwi?zanych z automatyk? przemys?ow?, energetyk?, miernictwem, kompatybilno?ci? elektromagnetyczn?, automatyk? budynkw, a tak?e ta?mami, materia?ami samoprzylepnymi oraz specjalistycznymi klejami przemys?owymi.

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2016 16:28
 

Akademia PV: Zabezpieczenia w fotowoltaice - ochrona przeciwpora?eniowa

Email Drukuj PDF

Po stronie DC instalacja fotowoltaiczna jest zazwyczaj ?rd?em pr?du o nat??eniu do 8A (w przypadku jednego pasma paneli po??czonych w szereg) i napi?ciu si?gaj?cym prawie 1000V. System jest odizolowany od ziemi, a wi?c nie jest mo?liwy przep?yw pr?du przez cia?o cz?owieka dotykaj?cego tylko jednego bieguna instalacji do ziemi. Pr?d mo?e przep?ywa? tylko od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego. Oczywi?cie pora?enie jest mo?liwe i w takim przypadku przez cia?o cz?owieka przep?ywa pr?d sta?y o warto?ci (najcz??ciej) wi?kszej ni? 2A, ktry wywo?uje powa?ne oparzenia oraz mo?e wywo?a? migotanie komr sercowych. Na podstawie bada? i analiz przeprowadzonych przez Mi?dzynarodow? Komisj? Elektrotechniczn? (IEC) przyj?to, ?e graniczna warto?? pr?du sta?ego p?yn?cego przez cia?o cz?owieka w d?u?szym czasie wynosi zaledwie 70mA. A wi?c zabezpieczenia przeciwpora?eniowe w systemach fotowoltaicznych s? niezb?dne.

Ochrona przeciwpora?eniowa

Przede wszystkim nale?y zadba? o zapewnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezpo?rednim. Dodatkowo nale?y zapewni? mo?liw? ochron? przed dotykiem po?rednim przy uszkodzeniu. Rodzaj i poziom zastosowanej ochrony przeciwpora?eniowej w ka?dym przypadku zale?y od warunkw ?rodowiskowych i od parametrw systemu fotowoltaicznego.

Ochrona przed dotykiem bezpo?rednim jest realizowana przez izolacj? podstawow? oraz wszelkie dzia?ania ograniczaj?ce dost?p do elementw systemu PV. W przypadku farm fotowoltaicznych niezb?dne jest odpowiednie ogrodzenie ca?ej farmy. Wszystkie budynki i rozdzielnie znajduj?ce si? na terenie farmy, zawieraj?ce wyposa?enie elektryczne powinny by? zamykane na klucz. Tabliczki ostrzegawcze musz? si? znajdowa? na ka?dej rozdzielni, nawszystkich drzwiach stacji transformatorowej oraz na p?ocie (co kilka metrw). Kable i przewody powinny by? prowadzone pod ziemi? lub w os?onach.

Je?eli chodzi o ochron? przeciwpora?eniow? podstawow? w budynkach, to umieszczenie systemu fotowoltaicznego na dachu (na odpowiedniej wysoko?ci wi?kszej ni? 2,5m) zapewnia ograniczenie dost?pu do elementw systemu. W przypadku, gdy dost?p na dach budynku maj? osoby nieupowa?nione, nale?y wykona? dodatkowe os?ony wok? systemu lub ograniczy? dost?p na dach. Inwertery najcz??ciej montuje si? wewn?trz budynku. S? one wykonane w I klasie izolacji, wi?c powinny si? znajdowa? w pomieszczeniu o ograniczonym dost?pie lub w dodatkowych obudowach zamykanych na klucz. Przewody w budynku s? prowadzone pod tynkiem lub w przeznaczonych do tego trasach kablowych, korytach itp. Rwnie? w budynkach nale?y stosowa? tabliczki ostrzegawcze. Nie mo?na tak?e zapomnie? o umieszczeniu wy??cznika awaryjnego (np. PPO?) w dost?pnym i widocznym miejscu.

Zabezpieczenie inwertera

Ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem po?rednim jest realizowana przez wykorzystanie urz?dze? II klasy ochronno?ci oraz uziemione po??czenia wyrwnawcze. Panele fotowoltaiczne s? zazwyczaj wykonane w II klasie ochronno?ci, a przewody i kable DC maj? wzmocnion? lub podwjn? izolacj?. Je?eli tak nie jest, to nale?y wykona? uziemione po??czenia wyrwnawcze metalowych elementw systemu, uziemienie jednego z przewodw strony DC (minus) oraz konieczne jest zastosowanie zabezpiecze? zwarciowych po stronie DC. Zabezpieczenia te jednak nie zapewniaj? samoczynnego wy??czenia zasilania w przypadku ka?dego uszkodzenia, ze wzgl?du na zale?no?? pr?du zwarciowego paneli od nas?onecznienia, dlatego najlepszym i najcz??ciej stosowanym ?rodkiem ochrony przeciwpora?eniowej przy uszkodzeniu po stronie DC systemu PV jest izolacja podwjna lub wzmocniona oraz urz?dzenia w II klasie ochronno?ci. Zdarza si?, ?e producent inwertera zaleca uziemienie jednego z przewodw mimo tego, ?e panele i przewody s? w II klasie ochronno?ci. Jest to spowodowane brakiem separacji galwanicznej pomi?dzy stron? DC i AC wewn?trz inwertera i ma chroni? system PV przed uszkodzeniem w przypadku pr?dw zwarciowych pochodz?cych z sieci elektroenergetycznej. Poza tym wykonuje si? po??czenia metalowych, przewodz?cych cz??ci konstrukcyjnych systemu z g?wn? szyn? uziemiaj?c? budynku lub uziomem, ale jest to cz??? ochrony odgromowej a nie przeciwpora?eniowej. Sam inwerter zazwyczaj posiada tylko izolacj? podstawow?, dlatego je?li nie ma mo?liwo?ci umieszczenia go poza dost?pem osb nieupowa?nionych, musi zosta? zamontowany w dodatkowej obudowie zamykanej na klucz. Inwerter musi by? po??czony z zaciskiem PE sieci AC i posiada do tego przeznaczone wyprowadzenie na przewd PE.

Podczas prac konserwacyjnych lub podczas napraw awaryjnych inwerterw nale?y zadba? o zapewnienie bezpiecznej izolacji inwertera od sieci elektroenergetycznej oraz ?rd?a napi?cia DC paneli PV. Realizowane jest to przez wy??czniki, roz??czniki lub od??czniki przeznaczone do tego celu do galwanicznego roz??czania pr?dw roboczych lub przeci??eniowych DC. Podobnie po stronie AC systemu nale?y zastosowa? odpowiednie wy??czniki lub roz??czniki. Inwerter powinien by? mo?liwy do bezpiecznego od??czenia po stronie DC i AC.

Podsumowuj?c

Ochron? przeciwpora?eniow? w systemach fotowoltaicznych realizuje si? przez:

1. Ochron? podstawow?, przed dotykiem bezpo?rednim

Izolacja podstawowa

Ograniczenie dost?pu os?ony, p?oty, bariery, umieszczenie poza zasi?giem r?ki,

Od??czenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii

2. Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (Pod napi?ciem, Nie dotyka? itp.)

3. Ochron? przy uszkodzeniu

Urz?dzenia II klasy ochronno?ci lub uziemione po??czenia wyrwnawcze

Po??czenie inwertera z przewodem PE sieci AC.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Akademia PV: Falownik i jego rola

Email Drukuj PDF

Obecny system rozlicze?

Jednym z najwa?niejszych elementw instalacji fotowoltaicznej jest falownik. Jest to urz?dzenie stanowi?ce tak naprawd? serce uk?adu, bez ktrego instalacja nie by?aby w stanie generowa? poprawnie energii elektrycznej. To dzi?ki niemu produkowanyprzez panele fotowoltaiczne pr?d sta?y jest dostosowywany do wymaga? sieci elektroenergetycznej co pozwala nam na jego wykorzystanie w ramach gospodarstwa domowego oraz przes?anie dosieci. Jest to g?wna, lecz nie jedyna funkcja nowoczesnych falownikw. Urz?dzenia te s? rwnie? odpowiedzialne za:

Szukanie punktu mocy maksymalnej

Uzyskiwanie maksymalnej mocy uk?adu mo?liwe jest dzi?ki urz?dzeniom zwanym MPP trackerami, ktrych zadaniem jest przekszta?cenie pr?du docieraj?cego do inwertera w taki sposb by uzyska? jak najwi?ksz? moc. W zale?no?ci od typu inwertera mo?e on posiada? od jednego do kilku modu?w MPPT. Ich liczba jest szczeglnie wa?na w przypadku instalacji z?o?onej z paneli or?nym k?cie nachylenia lub azymucie. Ka?dy string przy??czony do jednego MPPT powinien charakteryzowa? si? zbli?onymi warunkamipracy i ustawieniem. Tylko wtedy mo?liwe b?dzie prawid?owe okre?lenie punktu mocy maksymalnej, a tym samym zwi?kszenie wydajno?ci ca?ej instalacji.

Monitoring instalacji

Nowoczesne inwertery pozwalaj? na dok?adny monitoring i analiz? pracy instalacji.Rozwi?zanie te nie tylko umo?liwiaj? na ?atwe sprawdzanie parametrw pracy instalacji ale dzi?ki modu?om wi-fi, s? w stanie nas zdalnie poinformowa? o awarii systemu.

Odcinanie od sieci w przypadku awarii

Kolejn? wa?n? funkcj? inwertera jest odcinanie instalacji PV w przypadku przerwania dop?ywu pr?du z sieci. Jest to niezwykle wa?na funkcja inwertera, ktra nie tylko zabezpiecza ca?y system przed ewentualnym uszkodzeniem, ale tak?e zapewnia bezpieczn? prac? zespo?u prowadz?cego np. konserwacj? sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed degradacj? napi?ciem indukowanym (PID)

Ta forma degradacji paneli odpowiedzialna za spadek ich mocy powodowana jest przez niewielki up?yw pr?du przy wysokim napi?ciu. Zjawisko PID mo?e stanowi? powa?ne zagro?enie dla praktycznie wszystkich rodzajw paneli PV, szczeglnie tych pracuj?cych w wilgotnym i ciep?ym klimacie. Najlepszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest uziemienie bieguna ujemnego, ktre mo?liwe jest w przypadku inwerterw transformatorowych.

Jak wida? przekszta?canie pr?du sta?ego na zmienny to nie jedyna funkcja nowoczesnego inwertera. W zwi?zku z tym podczas jego doboru nie powinni?my si? kierowa? jedynie jego sprawno?ci? oraz moc? nominaln?, ale rwnie? innymi cz?sto rwnie istotnymi parametrami.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 03 grudnia 2015 23:32
 

Akademia PV: Zasada dzia?ania paneli fotowoltaicznych

Email Drukuj PDF

Generacja energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne umo?liwiaj? produkcj? energii elektrycznej dzi?ki tzw. efektowi fotowoltaicznemu.Jest to zjawisko, ktre powoduje powstawanie si?y elektromotorycznej w p?przewodniku. W przypadkuogniw fotowoltaicznych energi? elektryczn? generuj? fotony padaj?ce na p?przewodnik, z ktrego s? zbudowane ogniwa.


P?przewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zale?no?ci od technologii, s?:
krzem amorficzny,
krzem polikrystaliczny,
krzem krystaliczny,
tellurek kadmu,
halogenki,
barwniki i zwi?zki organiczne.

Efekt fotowoltaiczny wyst?puje jednak w ka?dym p?przewodniku przy charakterystycznym dla danego materia?uzakresie d?ugo?ci fal oraz z r?n? intensywno?ci?.

Po dostarczeniu do p?przewodnika odpowiedniej ilo?ci energii za pomoc? fotonw dochodzi do wybicia cz??ci elektronw z pasma walencyjnego dzi?ki czemu powstaje tzw. dziura elektronowa, ktra stanowi no?nik ?adunku. Proces ten prowadzi do przemieszczania si? elektronw i w konsekwencji produkcji pr?du.

Jest to oczywi?cie daleko id?ce uproszczenie jednak umo?liwia nam wyobra?enie sobie procesw zachodz?cych w naszych ogniwach. Jak wida? ca?y proces jest nieskomplikowany i zachodzi w oparciu o proste zjawiska fizyczne. Nie mamy tu do czynienia z jakimikolwiek reakcjami chemicznymi, ktre mog?yby np. powodowa? emisj? szkodliwych substancji.

Sprawno?? paneli

Efekt fotowoltaiczny niestety cechuje si? bardzo nisk? sprawno?ci?, co przez wielu uznawane jest za pi?t? achillesow? fotowoltaiki.Przeci?tne panele fotowoltaiczne faktycznie cechuj? si? sprawno?ci? rz?du kilku procent, ktra spada pod wp?ywem wysokich temperatur.

Rodzaj panelu

Sprawno??

Spadek wydajno?ci wraz ze wzrostem temperatury

Monokrystaliczny

14-18%

0,42-0,5 %/C

Polikrystaliczny

14-16%

0,39-0,46 %/C

CdTe

10-13%

0,2-0,24 %/C

Amorficzny

6-10%

0,17-0,25 %/C

CIGS i CIS

11-14%

0,32-0,41 %/C

Nale?y jednak mie? na uwadze, ?e parametr ten w przypadku wi?kszo?ci instalacji przydomowych mo?e by? uznawany za drugorz?dny. Wynika to z faktu posiadania przez inwestora zazwyczaj do?? du?ej powierzchni dachu. Dzi?ki temu, nisk? jednostkow? produkcj? energii elektrycznej jeste?my bez problemu w stanie nadrobi? zastosowaniem wi?kszej liczby paneli. W tym przypadku najwa?niejszym parametrem jaki b?dzie nas interesowa? jest cena 1 W instalacji fotowoltaicznej opisywanego w [PLN/Wp], a nie faktyczna sprawno?? paneli.

Budowapaneli

P?przewodniki to jednak nie jedyne elementy paneli fotowoltaicznych.

Najpopularniejsze na polskim rynku ogniwa poli- i monokrystaliczne zbudowane s?
dodatkowo z:

- szyby hartowanej os?aniaj?cej panele od gry,

- ramki zapewniaj?cej im sztywno?? oraz pozwalaj?ce na zastosowanie klem mocuj?cych,

- ochronnej folii EVA oraz PET,

- p?yty z tworzywa zabezpieczaj?cej panele od spodu,

- puszki przy??czeniowej pozwalaj?cej na przy??czenie panelu z inwerterem.

Ustawienie paneli

Rodzaj zastosowanej technologii to nie jedyny parametr wp?ywaj?cy na prawid?owe dzia?anie naszej instalacji. Podczas realizacji inwestycji zwi?zanej z fotowoltaik? zawsze nale?y pami?ta? o tym, ?e jednym z najwa?niejszych czynnikw wp?ywaj?cych na prawid?ow? prac? instalacji b?dzie odpowiednie rozmieszczenie paneli.

Prawid?owo wykonany projekt instalacji powinien zak?ada?:

- zminimalizowanie ryzyka cz?stego zacenienia,

- stawienie paneli pod odpowiednim k?tem (oko?o 30 stopni),

- ustawienie paneli w kierunku po?udniowym (chod? obecnie spotyka si? rwnie? ustawienie tzw. wschd-zachd).

Pomimo tego, ?e sam efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem opartym o podstawowe prawa fizyki, do jego okie?znania wymagana jest nie tylko nowoczesna technologia ale rwnie? wiedza projektantw i instalatorw.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: niedziela, 29 listopada 2015 18:10
 

Rozpocz?cie cyklu Akademia PV

Email Drukuj PDF

Razem z EasySolar, firm? z bran?y PV, przygotowali?my cykl artyku?w zwi?zanych z fotowoltaik? podnazw? AKADEMIA PV.

Nasze Ko?o wielokrotnie wsp?pracowa?o z EasySolar, wsplnie organizowali?my szkoleniaz zakresu
projektowania instalacji, a kilku cz?onkw SKNu obecnie tam pracuje.
Dzi?ki serii artyku?w poznacie zagadnienia takie jak:
 1. Zasada dzia?ania r?nych rodzajw paneli fotowoltaicznych,
 2. Rola inwertera w instalacji fotowoltaicznej,
 3. Nowoczesne technologie z zakresu paneli i inwerterw,
 4. Rodzaje stosowanej ochrony w instalacjach PV,
 5. Mo?liwo?ci uzyskania dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne.

Serdecznie zapraszamy do poszerzenia swojej wiedzy!

Poprawiony: niedziela, 29 listopada 2015 17:48
 
Więcej artykułów…


Strona 2 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Sonda

Wyszukiwarka