SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Infrastruktura i ochrona ?rodowiska w sektorze energetycznym

Email Drukuj PDF

W dniach 16-17 kwietnia 2013 roku mia?a miejsce oglnopolska konferencja Infrastruktura i ochrona ?rodowiska w Energetyce, ktra odby?a si? na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowana ona zosta?a przez Europejskie Stowarzyszenie Studentw Prawa ELSA Pozna?.

Plan konferencji zak?ada? cztery panele dyskusyjne:
  • Rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • Nowe moce wytwrcze
  • Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej
  • Ograniczenia systemowe, biznesowe i prawne w przy??czaniu nowych odnawialnych ?rde? energii
W?rd zaprszonych go?ci mieli?my okazj? wys?ucha? m.in.: Prezesa i Wiceprezesa Zarz?du ENEA Operator S.A., przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Przesy?u i Rozdzia?u Energii Elektrycznej, Centrum Strategii Energetycznych,Instytutu Sobieskiego,dziennikarza portalu CIRE.pl, przedstawicieli kancelarii prawniczych czy pracownikw akademickich z Uniwesytetw: Warszawskeigo czy Jagiello?skiego i wiele innych.

Poruszana tematyka konferencji dotyczy?a cz?sto niekoniecznie zagadnie? technicznych, ale z perspektywy prawa, problemw planistycznych i tzw. sytuacji patowej zwi?zanej z Prawem Energetycznym i dalszymi perspektywami rozwoju w bran?y energetycznej. Z perspektywy osb z wykszta?ceniem technicznym by?a to szansa zebrania ciekawego do?wiadczenia i spojrzenia na tematy, ktre dotycz? nas ka?dego dnia i cz?sto nie jeste?my ?wiadomi ich istnienia. Niezwykle interesuj?ce by?y zw?aszcza dyskusje po ka?dym z paneli, zarwno mi?dzy prelegentami jak i s?uchaczami, gdzie ka?dy mg? podzieli? si? swoj? opini?, ale tak?e poszerzy? swoj? wiedz?. Bardzo dobrym posuni?ciem ze strony organizatorw by?o zaproszenie osb zwi?zanych z tematyk? od strony technicznej (szczeglnie przedstawiciele ENEA Operator S.A.), gdzie na linii "technicy-prawnicy" dwie strony wzajemnie t?umaczy?y sobie pewne zagadnienia.

Dla nas szczeglnie interesuj?cym tematem by?y kwestie zwi?zane z przy??czeniami rozproszonych ?rde? mikrogeneracji. Szczeglnie ciekawa by?a dyskusja pocz?wszy od operatora, prawnikach, a takze go?ciach konferencji tytu?uj?cych si? mianem producenta domw zeroenergetycznych oraz w?a?cicielem elektrownii wodnej. Ka?da z tych osb wciagn??a si? w bardzo interesuj?c? dyskusj?, prezentuj?c swoj? prywatn? opini?, cz?sto inn? od reszty. Co najwa?niejsze, zosta?y wyciagni?te wsplne wnioski odno?nie problemw i przysz?o?ci mikorgeneracji.

Na ko?cu pragniemy podzi?kowa? organizacji ELSA Pozna? za mo?liwo?? uczestniczenia w tegorocznej konferencji. Mamy nadziej?, ?e b?dzie szansa ponownego spotkania o tej samej porze w przysz?ym roku.

Ze swojej strony dzi?kuj? Jaros?awowi ??obickiemu i Stanis?awowi Chojanowi za ciekawe spostrze?enia w trakcie konferencji i pomoc przy napisaniu artyku?u.
Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2013 17:08
 

Email Drukuj PDF

Dzisiaj, dnia 16 kwietnia 2013 roku, odby? si? I Oglnopolski Kongres K? Naukowych Energetyki i Prawa Energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. w tym spotkaniu z naszej strony wzi??o udzia? 5 przedstawicieli: Aleksandra Figaj, Artur Andrzejewski, Jaros?aw ??obicki, Stanis?aw Chojan oraz Adrian Struski.

Spotkanie rozpocz??o si? dosy? nietypowo, a mianowicie od po??czenia za pomoc? aplikacji Skype z Prezes Ko?a Naukowego Prawa Energetycznego I Innych Sektorw Infrastrukturalnych z ?odzi, Pani? ?ucj? Pauli?sk?, ktra aktualnie przebywa w Brukseli. Przedstawi?a ona zarys dzia?alno?ci oraz cele na przysz?o?? dla swojego ko?a. Opowiada?a tak?e pokrtce o dotychczasowych osi?gni?ciach jednostki z ?odzi, nawi?zuj?c tak?e do wsp?pracy z gospodarzami spotkania, Ko?em Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej.

Kolejnym punktem kongresu by?a prezentacja naszego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka - starali?my si? w jak najbardziej mo?liwym skrcie przedstawi? to, czym si? zajmujemy - o czym, drodzy czytelnicy naszej strony, doskonale wiecie. Mamy nadziej?, ?e inni uczestnicy tego spotkania odnie?li si? do naszego wyst?pienia pozytywnie, co zaowocuje w przysz?o?ci lepsz? wsp?prac? i szerszymi mo?liwo?ciami wymiany pogl?dw i do?wiadcze?.

Tu? po nas okazj? do prezentacji mia?a przedstawicielka Ko?a Naukowego Geologw przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani Izabela Czarnecka. Jako cz?onkowie SKN Elektroenergetyka byli?my mi?o zaskoczeni jej obecno?ci? i zdobytymi do tej pory do?wiadczeniami. Nasze ko?o naukowe nie mia?o mo?liwo?ci i okazji wsp?pracowa? z t? grup? studentw. Liczymy, ?e uda si? wsplnie zorganizowa? kilka interesuj?cych wyjazdw, ktre zainteresuj? mocno obie strony.

Ostatni? grup? byli oczywiscie gospodarze spotkania, czyli Ko?o Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej. Prezes, Pani Magdalena Robaszy?ska oraz opiekun ko?a, Pan dr Piotr Lisso? podsumowali trzysezonow? dzia?alno?? swojego ko?a, wspominaj?c tak?e o wsp?pracy z naszym SKN Elektroenergetyka. W trakcie prezentacji trwa?a burzliwa dyskusja na temat szans i mozliwosci rozwoju mi?dzy naszymi trzema pozna?skimi ko?ami naukowymi. Pojawi?o si? wiele interesuj?cych pomys?w i propozycji, ktre przy zaanga?owaniu trzech stron maj? szans? zako?czy? si? powodzeniem.

Na ko?cu pragniemy podzi?kowa? za zorganizowanie kongresu, mamy nadziej?, ?e nie b?dzie to ostatnie tego typu spotkanie. Wynie?lismy z niego wiele ciekawych pomys?w, wskazwek i przede wszystkim ch?ci do dalszej pracy.

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2013 07:27
 

Seminarium firmy Rafako

Email Drukuj PDF

Dnia 20 marca 2013 roku odby?o si? seminarium z przedstawicielem firmy RAFAKO pod tytu?em: Kot?y energetyczne i systemy odsiarczania spalin. Na wyk?adzie obecni byli cz?onkowie SKN Elektroenergetyka, pracownicy Instytutu Elektroenergetyki oraz wolni s?uchacze. Frekwencja dopisa?a.

Prezentacja zosta?a poprowadzona przez mgr in?. Janusza Rydzaka, ktry bardzo ciekawie opowiada? o procesie produkcji, poszczeglnych etapach monta?u jak i o parametrach poszczeglnych kot?w. Zapozna? nas te? z systemami odsiarczania spalin, ktre s? produkowane w ich firmie oraz opowiedzia? troch? o biomasie, jej stosowalno?ci oraz podawaniu biomasy do specjalnych kot?w. Ca?o?? prezentacji uzupe?nia?y liczne zdj?cia, ktre da?y nam rzeczywisty obraz na owe rozwi?zania techniczne. Na koniec odby?a si? krtka dyskusja, a ka?dy z uczestnikw mia? szans? zdoby? nagrod?, poniewa? nasz wyk?adowca da? zadanie do rozwi?zania. Po burzy mzgw nasze kole?anki zgarn??y nagrod? g?wn?, a kilka innych osb dosta?o mniejsze nagrody za szybkie i konkretne odpowiedzi na pytania prowadz?cego. Oczywi?cie na samym ko?cu, przewodnicz?cy naszego ko?a- Dariusz Hoffmann wr?czy? podzi?kowanie dla mgr in?. Janusza Rydzaka za to, ?e przedstawi? nam jak?e ciekaw? prezentacj? i wzbogaci? nasza wiedz? o ciekawe informacje z dziedziny kot?w.

Zdj?cia ze spotkania.

Poprawiony: środa, 10 kwietnia 2013 16:38
 

Email Drukuj PDFW Polsce studiuje oko?o 2000000 m?odych ludzi i to zainspirowa?o nas do stworzenia projektu Studenci wsplnie przeciw bia?aczce, ktrego celem jest zjednoczenie wszystkich studentw na rzecz ratowania ?ycia ludzkiego. G??boko wierzymy w to, ?e studenci swoim zapa?em i ch?ci? zmiany ?wiata na lepsze, poci?gn? za sob? ogromn? grup? ludzi ch?tnych do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku.W Polsce co godzin? kto? kolejny dowiaduje si?, ?e ma bia?aczk?. T? okrutn? diagnoz? s?ysz? rodzice ma?ych dzieci, m?odzie?, doro?li. Dla wielu z nich jedyn? szans? na nowe ?ycie jest przeszczepienie szpiku lub komrek macierzystych od dawcy niespokrewnionego.

Zostanie potencjalnym dawc? to bardzo powa?na decyzja, ktr? podejmujemy na ca?e ?ycie. Nale?y pami?ta? o tym, ?e rejestracja zajmuje chwil?, a pobranie 4ml krwi b?d? wymazu ze ?liny (z wewn?trznej strony policzka) nie boli. Kiedy?, za rok, dwa, pi?? czy dziesi?? lat, dawca mo?e otrzyma? telefon z informacj?, ?e jest pacjent, ktremu mo?na uratowa? ?ycie. Dlatego projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce ma rwnie? charakter edukacyjny. Jednym z kluczowych aspektw projektu jest przekazanie wiedzy na temat bycia potencjalnym dawc?, problematyki dawstwa szpiku w Polsce oraz dojrza?o?ci w momencie rejestracji jako potencjalny dawca.

Projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce otrzyma? Honorowy Patronat Ma??onki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej. G??boko wierzymy w to, ?e m?odzi ludzie swoim zaanga?owaniem przy wsparciu Pani Prezydentowej, ciesz?cej si? tak du?ym autorytetem spo?ecznym, zwrc? uwag? polskiego spo?ecze?stwa na problem ludzi chorych na nowotwory krwi. Kluczowym elementem projektu jest edukacja m?odych ludzi, ktrzy s? otwarci na nowe idee i na drugiego cz?owieka, maj? si?? i motywacj?, by zmienia? ?wiat na lepsze. Wierzymy, ?e w?rd studentw znajdziemy Ambasadorw, ktrzy przy??cz? si? do nas i pomog? nam w realizacji naszego wsplnego celu.

Projekt Studenci wsplnie przeciw bia?aczce zainicjowany zosta? w listopadzie 2012 roku.

Ju? 13 kwietnia prawdziwa BOMBA: zapraszamy wszystkich na Plac Wolno?ci! B?dzie g?o?no, ciekawie i kreatywnie! Happening maj?cy na celu promocj? wydarzenia ma w programie takie cude?ka jak AEROBIC, pokaz jazdy na LONGBOARDACH, oraz obecno?? pracownika DKMS, ktry ch?tnie udzieli wszelkich informacji o rejestracji i dawstwie.

17 i 18 kwietnia 2013 roku odb?dzie si? Wielki Fina?, podczas ktrego odb?d? si? akcje rejestracji potencjalnych dawcw szpiku na ponad 40 uczelniach w r?nych miastach Polski. Jeste?my przekonani, ?e praca i zaanga?owanie m?odych ludzi prze?o?y si? na spektakularny sukces, a rezultaty b?d? widoczne przez d?ugie lata w postaci uratowanych istnie? ludzkich.

Rejestracja na POLITECHNICE POZNA?SKIEJ: 17 i 18 kwietnia 2013 w godzinach 11.00-19.00 w ??CZNIKU. Akcja koordynowana jest na Politechnice Pozna?skiej przez SKN Elektroenergetyka.
Poprawiony: wtorek, 09 kwietnia 2013 09:42
 

De Dietrich - szkolenie z pomp ciep?a

Email Drukuj PDF

Dzi?ki uprzejmo?ci Ko?a Naukowego In?ynierii ?rodowiska kilku cz?onkw Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka mia?o dzisiaj szans? wzi?? udzia? w szkoleniu dotycz?cym pomp ciep?a. Spotkanie, na ktrym to mieli?my okazj? zapozna? si? ze stosowanymi rozwi?zaniami tych systemw w budownictwie poprowadzi? mgr in?. Marek Rawicki z firmy De Dietrich. Prowadz?cy omwi? wady i zalety powietrznych i gruntowych pomp ciep?a, staraj?c si? przy tym w przyst?pny sposb przedstawi? specyfik? tych urz?dze? oraz mo?liwo?ci zastosowania ich w praktyce. Szczeglnie zainteresowa?o nas porwnanie wykorzystania kolektorw s?onecznych z pompami ciep?a, a tak?e ich mo?liwo?ci wsp?pracy z kot?ami.

Mi?? niespodzianka by?o otrzymanie od przedstawiciela firmy De Dietrich d?ugopisw i p?yty CD z materia?ami dotycz?cymi nie tylko pomp ciep?a, a tak?e wspomnianych kot?w i kolektorw s?onecznych. Bez w?tpienia jest to rzecz, ktra wielu osobom przyda si? na zaj?ciach projektowych.

Mamy nadziej?, ?e wkrtce uda nam si? ponownie zaprosi? Pana Marka na nasz? uczelni? i zorganizowa? kolejne interesuj?ce spotkanie.

Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2013 22:47
 


Strona 10 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Sonda

Wyszukiwarka