SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Dziewczyny na Politechniki

Email Drukuj PDF

Dnia 25 kwietnia 2013 roku po raz kolejny odby?a si? akcja Dziewczyny na Politechniki. Jest to oglnopolska akcja majaca na celu oczywi?cie zacheci? dziewczyny - przede wszystkim licealistki, ale nie tylko - do tego, aby zdecydowa?y si? studiowa? na uczelniach technicznych. W tym przedsi?wzi?ciu ponownie wzi??a udzia? Politechnika Pozna?ska.

G?wnym miejscem akcji by?o Centrum Wyk?adowe, gdzie swoje stoiska posiada?y wszystkie wydzia?y z uczelni. W tym roku ponownie i nasze ko?o naukowe uszykowa?o swoje stoisko prezentuj?ce nasz? dzia?alno?? oraz dotychczasowe osiagni?cia. Zaprezentowali?my makiety elektrownii j?drowych oraz kasety paliwowej, go?cinnie przedstawili?my tak?e lewitator, oraz kul? plazmow?. Bardzo ?a?ujemy, ?e w tym roku nie uda?o si? wykorzysta? iskiernika, ktry na Paniach robi? zawsze najwi?ksze wra?enie.

Co warte podkre?lenia, z roku na roku akcja cieszy si? coraz wi?ksz? popularno?ci? w?rd Pa?. Wida? tak?e w?rd nich zwi?kszon? ?wiadomos? na temat tego jak wa?ny jest wybr przysz?ego kierunku studiw. Cieszymy si?, ?e mogli?my podzieli? si? swoimi dotychczasowymi do?wiadczeniami z bycia studentami na Politechnice Pozna?skiej. Liczymny na to, ?e jeszcze nie raz b?dziemy mogli uczestniczy? w tej interesuj?cej akcji.

Galeri? zdj?? mo?na obejrze? tutaj. W?a?cicielk? zdj?? jest Anna Przyby?.
Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2013 19:41
 

Drzwi Otwarte Wydzia?u Elektrycznego 2013

Email Drukuj PDF


Dnia 6 kwietnia 2013 roku na Politechnice Pozna?skiej mia?y miejsce Drzwi Otwarte Wydzia?u Elektrycznego, w ktrych swj udzia? wzi??o Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka. Na pocz?tku kwietnia w sobot? mieli?my okazj? go?ci? licealistw, przed ktrymi trudny wybr swojego przysz?ego kierunku studiw. Wielu z go?ci by?o przekonanych o tym, ?e b?dzie to na pewno jeden z kierunkw na Wydziale Elektrycznym. Cz?onkowie ko?a mieli okazj? opowiedzie? i przedstawi? jak to jest by? studentem pozna?skiej uczelni technicznej. Ponadto nasi go?cie mieli wiele pyta?, na ktre z ch?ci? odpowiadali?my.

Jako ko?o zaprezentowali?my nasze makiety elektrownii j?drowych, lewitator, ogniwo wodorowe czy kul? plazmow?.

Do obejrzenia galerii zdje? z wydarzenia zapraszamy tutaj. Autork? zdj?? jest Klaudia Mertka.
Poprawiony: poniedziałek, 06 maja 2013 19:42
 

Email Drukuj PDF

Dwa tygodnie temu informowali?my na naszej stronie o oglnopolskiej akcji "Studenci Wsplnie Przeciw Bia?aczce", w ktrej brali?my udzia? w dniach 17 i 18 kwietnia 2013 roku. Te pracowite dni ju? za nami, czas wi?c na ma?e podsumowanie, a bez w?tpienia jest si? czym pochwali?, bowiem rezultaty naszych dzia?a? s? imponuj?ce.

W ci?gu dwch dni na Politechnice Pozna?skiej naszym wolontariuszom uda?o si? zarejestrowa? do bazy potencjalnych dawcw szpiku a? 124 osoby, by? to jeden z najwy?szych wynikw po?rd uczelni w ca?ej Polsce. Jednak nie to jest dla nas najwa?niejsze, sukces tej akcji polega na tym, ?e by? mo?e dzi?ki nam kto? zyska szans? na nowe ?ycie, 124 osoby to potencjalne 124 takie szanse i to cieszy nas najbardziej.

Na szczeglne podzi?kowania i gratulacje zas?uguj? koordynatorki akcji, cz?onkinie SKN Elektroenergetyka: Karolina Kozio? i Anna Przyby?, a tak?e liczne grono wolontariuszy, ktrzy bez wahania po?wi?cili swj czas i do?o?yli wszelkich stara?, by wszyscy rejestruj?cy si? byli w pe?ni ?wiadomi swojej decyzji i konsekwencji jakie ona za sob? niesie. Jednak prawdziwymi Bohaterami, ktrym jeszcze raz gratulujemy podj?cia takiej decyzji, s? wszystkie osoby, ktre zarejestrowa?y si? do bazy potencjalnych dawcw szpiku.

Cz?onkowie SKN Elektroenergetyka i studenci Politechniki Pozna?skiej udowodnili, ?e oprcz wielkiej ch?ci zdobywania wiedzy maj? te? wielkie serca. Z pewno?ci? w przysz?o?ci ch?tnie b?dziemy brali udzia? w tego typu przedsi?wzi?ciach, maj?cych na celu niesienie pomocy innym.

Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 16:22
 

Seminarium ABB

Email Drukuj PDF


Dnia 17 kwietnia 2013 roku w budynku Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Pozna?skiej odby?o si? seminarium firmy ABB. Spotkanie zosta?o zorganizowane przez cz?onka SKN Elektroenergetyka Marka Tarkowskiego. Zaproszonymi przedstawicielami firmy ABB byli Krzysztof Palgan i Pawe? Kujawski. Drugi z wymienionych panw jeszcze kilka lat temu sam by? studentem naszego wydzia?u.

Seminarium rozpocz??o si? od przywitania i krtkiej historii o powstaniu firmy ABB. Firma ta zrodzi?a si? z po??czenia firm ASEA i BBC. Jest aktualnie ?wiatowym liderem w bran?y elektroenergetycznej, g?wnie w budowie sieci elektroenergetycznych. Sama marka ABB jest jedn? z najbardziej rozpoznawalnych marek ?wiata. Zajmuje si? produkcj? m.in. urz?dze? elektroenergetycznych stosowanych na rozdzielniach, takich jak prze??czniki, wy??czniki, ograniczniki przepi?? i transformatory, a poza tym produkuje kable i wiele innych wyrobw z zakresu elektrotechniki i elektroenergetyki. Firma ABB posiada w Polsce kilka swoich oddzia?w. Najwi?ksze s? w ?odzi, Aleksandrowie ?dzkim i Wroc?awiu, gdzie mieszcz? si? fabryki wytwarzaj?ce urz?dzenia elektrotechniczne, a tak?e w Krakowie, gdzie znajduje si? centrum badawcze.

Nasi go?cie opowiedzieli nam o rolach poszczeglnych urz?dze? stacji elektroenergetycznej i zast?pczych rozwi?zaniach. Mi?dzy innymi takim rozwi?zaniem jest wy??cznik izolacyjny, ktry jest alternatyw? dla wy??cznika i prze??cznika. Dowiedzieli?my si? tak?e o elementach, z ktrych zbudowane s? wy??czniki i prze??czniki. Ciekawostk? by?o pokazanie nam zdj?? i opowiedzenie o przewo?nej stacji transformatorowej. Stacja taka jest u?ywana w terenie, by w miejscach, gdzie nie ma w pobli?u linii odpowiednio ni?szego napi?cia mo?na by?o prowadzi? prace z jej pomoc?. Stacji takich jest kilka, a w Polsce jedyn? posiada KGHM, ktr? wykorzystuje si? aktualnie przy budowie szybw kopalnianych.

Pan Krzysztof Palgan poleci? nam podr?cznik "Switchgear manual" stworzony przez ABB. Znajduj? si? w niej stare informacje, jak i istotne fakty oraz wiedza potrzebne przy instalacjach elektroenergetycznych, ktre, jak podkre?li? mwca, s? niezmienne mimo nowszych technologii. Podr?cznik w formie PDF mo?na uzyska? za darmo ze strony ABB po rejestracji.
Z kolei pan Pawe? Kujawski pokaza? nam stron? www.dcbsubstations.com, ktra pozwala ona na zaprojektowanie w?asnej stacji elektroenergetycznej. Wyniki ukazane zostaj? zarwno w schemacie, jak i w formie obrazka 3D. Jest to bardzo przydatne narz?dzie, zarwno dla m?odych, dopiero poznaj?cych elementy sieci, jak i starszych, by szybko i wygodnie otrzyma? rozwi?zanie.

Ka?dy ze s?uchaczy otrzyma? ma?y prezent od firmy w postaci kubka i notatnika z d?ugopisem, ktre, to pewne, przydadz? si? przynajmniej niektrym z nas ;)
Bardzo dzi?kujemy panom z ABB za wizyt? i przekazanie wielu informacji odno?nie firmy, jak i o ?wiecie elektroenergetyki. Liczymy na wi?cej takich spotka?, ktre mimo przewidywanych maksymalnych dwch godzin, bez krzty sprzeciwu przeci?gn??o si? do prawie trzech godzin. Temat jednak nie zosta? wyczerpany, a wr?cz przeciwnie, dlatego jeste?my bardzo zainteresowani kolejnymi, pe?nymi pasji przemowami.

Dzi?kujemy tak?e Markowi za zorganizowanie tak cennego seminarium. Nie mo?emy doczeka? si? kolejnych ciekawych spotka?!

Zdj?cia ze spotkania.
Poprawiony: wtorek, 23 kwietnia 2013 09:23
 

Bezpiecze?stwo Energetyczne Polski

Email Drukuj PDF

Dzisiaj, 22 kwietnia, na Mi?dzynarodowych Targach Pozna?skich mia?a miejsce konferencja Bezpiecze?stwo Energetyczne Polski pod honorowym patronatem wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechoci?skiego. Organizatorem konferencji by?o Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Moderatorem konferencji by? znany dziennikarz gospodarczy Pan Tadeusz Mosz.

W?rd zaproaszonych go?ci obecni byli:
 • Janusz Piechoci?ski - Wicepremier, Minister Gospodarki
 • Joanna Strzelec-?obodzi?ska - Prezes Zarz?du Kopalnii W?glowej S.A.
 • Ryszard G?sior - Prezes Zarz?du Fasing Energia sp. z o.o.
 • dr in?. Henryk Majchrzak - Prezes Zarz?du Polskich Sieci Elektroenergetycznych
 • Eugeniusz Grzeszczak - Wicemarsza?ek Sejmu RP
Konferencja rozpocz??a si? od przemwienia Pana Eugenisuza Grzeszczaka, za?o?yciela i prezesa honorowego Stowarzyszneia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przywita? on serdecznie obecnych go?ci - w?rd ktrych obecni byli amboasador Chorwacji w Polsce, wicewojewoda wojewdztwa wielkopolskiego, starostowie czy przedstawiciele akademiccy. Przytoczy? on tak?e powody, dla ktrych zosta?a zorganiozwana ta konferencja. Niestety trzech z zaproszonych panelistw by?o nieobecnych.

Pierwszym, a zarazem g?wnym punktem konferencji by?a przemowa wicepremiera Janusza Piechoci?skiego, ktry w godzinnej wypowiedzi omwi? aktualny stan polskiej energetyki oraz cele, nad ktrymi powinna si? ona skupi?. Nawi?za? tak?e do pojawiaj?cych si? ostatnio w mediach planach odno?nie utworzenia ministerstwa energetyki. W trakcie przemwienia wida? by?o zaanga?owanie wicepremiera oraz du?? wiedz? na tematy energetyczne. Pan Janusz Piechoci?ski ponownie zwrci? uwag? na istot? blokw nr 5 i 6 w Elektrownii Opole (a szczeglnie dzia?aniach, ktre do tej pory zosta?y podj?te), co ?wiadczy o tym, ?e temat ten jeszcze nie raz powrci do dyskusji.

Nast?pnie prowadz?cy Tadeusz Mosz nawi?za? debat? mi?dzy zaproszonymi go?cmi, zadaj?c im pytania zwiazane z bran??, jak? reprezentowali. Pani Prezes Kompanii W?glowej podkre?la??, ?e jej sp?ka jest przygotowana do realizacji za?o?e? polskiej polityki energetycznej do roku 2030, z kolei przedstawiciel firmy Fasing Energy zaapelowa? o ustalenie sta?ej ceny energii elektrycznej, ktra pomog?aby w planowaniu inwestycyjnym realizacji ?rde? typu OZE, co wzbudiz?o srd wielu oczestnikw dosy? mocne kontrowersje. Ostatni? cz??ci? konferencji by?y pytania od publiczno?ci, lecz niestety z powodu braku wystarczaj?cej liczby czasu pad?o jedynie kilka pyta?.

Ze strony naszego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka na konferencji obecni byli Artur Andrzejewski oraz Jakub Sierchu?a.
Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 16:57
 


Strona 9 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Sonda

Wyszukiwarka