SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Wycieczka w EC Karolin [artyku? archwilany]

Email Drukuj PDF


Tym razem do?? niespodziewanie zamieszczamy artyku? po?wiecony sprawie odleg?ej - mianowicie wycieczce do Elektrociep?owni Pozna? Karolin EC-II.

W dniu 14 maja 2013 roku, odby?a si? wycieczka do EC Karolin. Podczas s?onecznego dnia cz?onkowie Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka na zaproszenie organizatorw z Ko?a Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej zwiedzili Elektrociep?owni? Karolin.

Uczestnicy zapoznali si? z systemem roz?adunku w?gla, systemem transportu i roz?adunku biomasy. Du?e zainteresowanie w?rd studentw wzbudzi?o serce Elektrociep?owni czyli poka?ne kot?y, w tym kocio? fluidalny do spalania biomasy oraz system wyprowadzenia mocy.

W wycieczce wzi??o udzia? 18 studentw z SKN ELEKTROENERGETYKA oraz KN PERS.

Sk?adamy serdeczne podzi?kowania zaprzyja?nionemu KN PERS za mo?liwo?? uczestnictwa w tym interesuj?cym wydarzeniu.

Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2013 14:18
 

Seminarium Heliocentris

Email Drukuj PDF

Dnia 17.10.2013 mieli?my zaszczyt go?ci? na Politechnice Pozna?skiej Pana Antonio D?aja, przedstawiciela firmy Heliocentris, ktry zaznajomi? nas z tematyk? "energetyki wodorowej".

Prelegent rozpocz?? prezentacj? od zarysowania sytuacji energetycznej gospodarki ca?ego ?wiata. Stale kurcz?ce si? zapasy ropy naftowej i sta?ych paliw kopalnych, coraz wi?ksze zu?ycie energii w krajach dynamicznie rozwijaj?cych si? to jedne z g?wnych powodw, dla ktrych wed?ug Pana Antoniego ju? dzi?, powinni?my zacz?? inwestowa? w nowe niezale?ne technologie energetyczne. ?rd?a odnawialne pod postaci? turbin wiatrowych, czy paneli fotowoltaicznych nie s? w stanie zagwarantowa? stabilnych ?rde? zasilania systemu elektroenergetycznego. Tutaj, przedstawiciel Heliocentris widzi miejsce dla technologii wodorowej. Ogniwa paliwowe mog?yby bowiem, pracowa? wtedy, gdy pojawia si? nadmiar energii ze ?rde? odnawialnych. Wyprodukowany w ten sposb wodr mo?na by przechowywa? w specjalnych magazynach (butlach) i wykorzystywa?, gdy "nie wieje wiatr" lub "nie ?wieci s?o?ce".

Przedstawiciel firmy zwraca? uwag? na liczne zalety stosowania ogniw wodorowych w energetyce, m.in. na wysok? sprawno??, praktycznie zerowy "koszt" paliwa oraz stopie? emisyjno?ci. Ze strony publiczno?ci pojawi?y si? w?tpliwo?ci dotycz?ce ceny zaprezentowanej technologii. Pan Antonio jednak trafnie podsumowa? owe obawy s?owami: "A c? w dzisiejszych czasach nie jest drogie?"...

Poprawiony: piątek, 01 listopada 2013 22:30
 

Festiwal Kultury Bia?oruskiej w Poznaniu

Email Drukuj PDF
Ko?o Naukowe Instytutu Wschodniego ma przyjemno?? zaprosi? na II edycje Festiwalu Kultury Bia?oruskiej w Poznaniu. Po raz kolejny pragniemy przybli?y? Pa?stwu naszego wschodniego s?siada, jakim jest Bia?oru?, jego kultur? i ?ycie codzienne, cho? nie unikniemy tak?e rozmw o obecnej sytuacji politycznej obecnej Bia?orusi, a wr?cz te rozmowy stanowi? b?d? wa?n? cz??? naszego festiwalu. Chcemy jednak spojrze? na Bia?oru? nie tylko przez pryzmat prezydenta ?ukaszenki i re?imu, lecz rwnie? od innych ciekawych, a cz?sto nieznanych stron.
Zaczynamy 3 czerwca!

03.06 Poniedzia?ek: Projekcja filmu "?ywie Bie?aru?!" w Kinie Muza - ul. ?wi?ty Marcin 30 godzina: 17:00 bilety: 10 z? do nabycia w kasie kina

04.06 Wtorek, godzina 18.30: Wernisa? prac bia?oruskiego artysty Marka Maksmovicha, niezwyk?ych i jak?e z?o?onych w swojej formie wycinanek, ciesz?cych oko swoimi barwami i kszta?tami.
http://markmaksimovich.dphoto.com/#/album/ztjlyj
Wystawa odb?dzie si? w Pawilonie Letnim Ogrodu Botanicznego, ul. Jana Henryka D?browskiego 165, prace b?dzie mo?na obej?e? do ko?ca tygodnia. Wst?p wolny.

05.06 ?roda, godzina 18:00 : Spotkanie z Vitalem Voranau: "Quo vadis, Ruthenia Alba?" Historia, wsp?czesno?? i przysz?o?? Bia?orusi w Kluboksi?garni G?o?na - ul. ?w. Marcin 30/8-9.Wst?p wolny.

06.06 Czwartek:
Godzina 11:00: : Konferencja Bia?oru? - perspektywy i zagro?enia: https://www.facebook.com/events/543307182382277/
Godzina 18:00: : Spotkanie z podr?nikiem: "Bia?oru? oczyma Polaka". Po spotkaniu wieczr z bia?orusk? muzyk? wsp?czesn? -klubokawiarnia Meskal ul. Feliksa Nowowiejskiego 17 Wst?p wolny.

07.06 Pi?tek:
Godzina 17:00: Koncert Holy Chimp oraz Dynaloose, Ogrd botaniczny,Pawilon letni ul. Jana Henryka D?browskiego 165 Wst?p wolny!

Zaprasza Ko?o Naukowe Instytutu Wschodniego UAM!
Link do wydarzenia na FB:
https://www.facebook.com/events/462546793829884
Poprawiony: sobota, 01 czerwca 2013 13:28
 

Europejskie Dni S?oneczne - relacja

Email Drukuj PDF

Dnia 11 maja 2013 roku po raz pierwszy na Politechnice Pozna?skiej odby?y si? Europejskie Dni S?oneczne, na ktre to zapraszali?my w poprzednim artykule, organizacji tego wydarzenia podj??y si? Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka oraz Ko?o Naukowe In?ynierii ?rodowiska. Wsplnymi si?ami te dwa wsp?pracuj?ce ze sob? od dawna Ko?a Naukowe przeprowadzi?y wspania?? akcj?, ktra to mia?a na celu propagowanie wykorzystywania energii s?onecznej. G?wnym koordynatorem projektu w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej.

Podczas Europejskich Dni S?onecznych ka?dy mg? znale?? co? dla siebie - nie zale?nie od wieku, czy te? poziomu wiedzy na temat eksploatowania energii s?onecznej. Dla najm?odszych przygotowali?my ciekawe konkursy i zabawy, poprzez ktre starali?my si? przekaza? im podstawowe wiadomo?ci na temat s?o?ca, ?wiat?a, energii s?onecznej, paneli fotowoltaicznych, czy te? kolektorw s?onecznych. Dzieci niejednokrotnie zaskoczy?y nas swoj? znajomo?ci? tej tematyki. Puszczanie baniek mydlanych w celu obserwacji za?amywania si? ?wiat?a , tematyczne rebusy i kolorowanki, konkursy sprawdzaj?ce wiedz? i robot solarny przyci?gn??y uwag? pociech, ale tak?e doro?li dali si? wci?gn?? w te zabawy, wykazuj?c przy tym nie mniejsze zainteresowanie.

Osoby, ktre przyby?y na wydarzenie mog?y wzi?? udzia? w szeregu ciekawych wyk?adw, dotycz?cych systemw fotowoltaicznych, kolektorw s?onecznych, pomp ciep?a, zjawisk fizycznych i elektrycznych. Nie zabrak?o rwnie? prelekcji analizuj?cych bran?? kolektorw s?onecznych, a tak?e omawiaj?cych technologie fotowoltaiczne obecne na rynku. Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? warsztaty praktyczne, podczas ktrych uczestnicy mieli okazj? z?o?y? kolektor s?oneczny. Wszyscy prowadz?cy otrzymali pi?kne podzi?kowania z r?k przewodnicz?cego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka - Dariusza Hoffmanna.

Podczas tego dnia nie mog?o rwnie? zabrakn?? stoisk firm zwi?zanych z bran??. Przedstawiciele firm takich jak: Sunpark, Akademia S?o?ca, Buderus, Ekozefir i EasySolar ch?tnie odpowiadali na pytania zainteresowanych. Wystawy tych firm stanowi?y doskona?? okazj?, ?eby z bliska przyjrze? si? kolektorom s?onecznym i systemom fotowoltaicznym, a tak?e zorientowa? si? w cenach produktw, czy te? omwi? ewentualny zakup.

Du?ym zainteresowaniem cieszy?y si? rwnie? quizy, podczas ktrych mo?na by?o wygra? nagrody takie jak ?adowarki s?oneczne, czy te? roboty solarne. Uczestnikom niejednokrotnie towarzyszy?y du?e emocje, a fascynuj?ce dogrywki zbiera?y ca?kiem spor? publik?. Jednak nic nie przyci?gn??o w jednym czasie tak du?ej rzeszy ludzi jak losowanie nagrd. Tablet ufundowany przez firm? EasySolar wygra?a Aleksandra Szyszka, ktrej (mimo nieskrywanej zazdro?ci) serdecznie gratulujemy!

Wszystkim pilnuj?cym porz?dku ratownikom i ochronie, cz?onkom Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka i Ko?a Naukowego In?ynierii ?rodowiska zaanga?owanym w organizacj? tego wydarzenia, sponsorom (g?wnym sponsorem imprezy by?a firma Sunpark, polski dystrybutor firmy Solar World), a tak?e pozosta?ym osobom zaanga?owanym w promocj?, a tak?e przeprowadzenie Europejskich Dni S?onecznych jeszcze raz bardzo dzi?kujemy! Ju? teraz zapraszamy wszystkich za rok, na kolejn? edycj? Europejskich Dni S?onecznych i uprzedzamy, ?e "b?dzie si? dzia?o"!

Galeria ze zdj?ciami.

Inne galerie z wydarzenia:

1 2 3

Poprawiony: niedziela, 19 maja 2013 20:14
 

Europejskie Dni S?oneczne

Email Drukuj PDF


Europejskie S?oneczne Dni s? projektem realizowanym rwnolegle w 19 krajach Europy. Jest to wydarzenie promuj?ce wykorzystanie energii s?onecznej. G?wnym koordynatorem projektu w Polsce jest Instytut Energetyki Odnawialnej.
Studenckie Ko?o Naukowe Elektroenergetyka oraz Ko?o Naukowe In?ynierii ?rodowiska podj??y si? realizacji tego projektu na Politechnice Pozna?skiej. Wsplnymi si?ami utworzyli?my wydarzenie dla wszystkich mieszka?cw Poznania, okolic i nie tylko, na ktre serdecznie Was zapraszamy! :) Odb?dzie si? ono podczas weekendu, a mianowicie 11 maja 2013 roku. Zapraszamy wszystkie rodziny!


WST?P WOLNY!

Co b?dzie na samym wydarzeniu?

1. Seminaria, wyk?ady i referaty na temat wykorzystania energii s?onecznej, op?acalno?ci inwestowania w takie rozwi?zania, wysoko?ci dofinansowa? oraz mo?liwo?ci po??czenia r?nych urz?dze? wykorzystuj?cych energi? odnawialn?. Na takich seminariach b?dzie mo?na dowiedzie? si? przede wszystkim na czym polega odzysk energii ze s?o?ca oraz jak wa?ne jest dla nas wykorzystywanie odnawialnych ?rde? energii.

2. Czas na zadawanie pyta? po ka?dym referacie, gdzie b?dziecie mogli rozwia? wszelkie Wasze w?tpliwo?ci.

3. Festyn dla dzieci, na ktrym b?d? r?ne atrakcje zwi?zane z energetyk? s?oneczn?. Przewidziane s? konkursy z nagrodami!

4. Wystawy firm. B?dzie mo?na podej?? do stoisk r?nych firm, skonsultowa? ewentualny zakup, porozmawia? na temat produktw, zorientowa? si? w cenach oraz r?nych rozwi?zaniach oferowanych przez firmy. B?dzie mo?na zobaczy? m.in. kolektory oraz systemy fotowoltaiczne.

5. B?dzie wyg?oszony rwnie? referat przez specjalist? od strony wykonawczej, ktry opowie o u?ytkowaniu, monta?u i problemach z jakimi mogliby?my si? spotka?, oraz o tym czego si? wystrzega? gdy ju? podejmiemy decyzj? o zainwestowaniu w takie rozwi?zania. Przewidziane s? rwnie? warsztaty praktyczne - MONTOWANIE KOLEKTORW!

6. Pod koniec dnia odb?dzie si? losowanie nagrd. G?wn? nagrod? do wygrania b?dzie tablet :)


PLAN WYDARZENIA

10:00 10:30 wprowadzenie do systemw fotowoltaicznych

poprowadzi: in?. Tomasz Jab?o?ski

sala L022


10:40 11:10 Wsp?praca kolektorw cieplnych z budynkiem

poprowadzi: dr Andrzej Grka

sala L02211:20 11:50 Zjawiska fizyczne i elektryczne

poprowadzi: Krzysztof Kruszka

sala L02212:00 - 12:45 Ekoenergetyka- biznes czy hobby? Krytyczna analiza bran?y kolektorw s?onecznych.

poprowadzi: Krzysztof Fr?szczak

sala L02212:55 13:30 Omwienie technologii fotowoltaicznej obecnej na rynku, badanej oraz realizacja inwestycji w Polsce

poprowadzi: mgr in?. Joanna Gi?tkowska

sala L02214:00-15:00 Praktyczne wykorzystywanie energii odnawialnej poprzez pompy ciep?a i instalacje s?oneczne marki Buderus

poprowadzi: Adam Koniszewski

Sala CW115:10 15:25 Kolektory to nie zupa, nie powinny si? gotowa?

poprowadzi: Jerzy Grabek

Sala CW115:30 16:30 WARSZTATY Zrb to sam z?? kolektor s?oneczny

poprowadzi: S?awomir Mila

Sala CW116:40 17:10 Systemy ma?e i du?e

poprowadzi: dr Andrzej Grka

Sala CW1

------------------------------------

Zapraszamy na: https://www.facebook.com/events/100193423509845/

Organizatorzy:

SKN Elektroenergetyka

Ko?o Naukowe In?ynierii ?rodowiska
http://www.knis.put.poznan.pl/


G?wny Koordynator Kampanii w Polsce:

Instytut Energetyki Odnawialnej
http://www.ieo.pl/
Poprawiony: środa, 08 maja 2013 23:25
 


Strona 8 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Sonda

Wyszukiwarka