SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Email Drukuj PDF

W ?rod?, 19 marca mieli?my zaszczyt go?ci? na Politechnice Pozna?skiej Pana mgr in?. Janusza Rydzaka - Kierownika Zespo?u Promocji Produktu firmy Rafako. Pan Rydzak go?ci? u nas nie po raz pierwszy i jak zwykle jego wyk?ad cieszy? si? ogromnym zainteresowaniem ze strony studentw.

Rafako S.A. dzia?a od 1949 roku. Jest firm? zwi?zan? z bran?? energetyczn?, na potrzeby ktrej projektuje i produkuje kot?y oraz urz?dzenia ochrony ?rodowiska. Rafako jest niekwestionowanym liderem rynku urz?dze? energetycznych w Polsce i najwi?kszym producentem kot?w w Europie. Oko?o 80% kot?w zainstalowanych w naszym kraju zosta?o wyprodukowane w?a?nie przez Rafako.

Przedstawiciel firmy rozpocz?? swoj? prezentacj? od przybli?enia uczestnikom seminarium zakresu dzia?alno?ci Rafako. By?o to nieod??cznie zwi?zane z prze?ledzeniem procesw zachodz?cych w konwencjonalnej elektrowni opalanej w?glem kamiennym czy te? brunatnym. Na pierwszy ogie? posz?y kot?y wodne, rusztowe oraz py?owe kot?y walczakowe. Pan Rydzak, przy okazji omawiania tego tematu opowiedzia? nam o trudach pracy in?yniera, ktry nieraz oprcz bycia ?wietnym fachowcem, musi okaza? si? tak?e wspania?ym mediatorem. Przedstawiciel firmy do?wiadczy? tego podczas jednej ze swoich podr?y s?u?bowych do Bo?ni, bardzo niestabilnej wtedy politycznie.

Nie zabrak?o tak?e informacji o nowych technologiach takich jak kot?y fluidalne, kot?y na parametry nadkrytyczne czy te? kot?y do termicznej utylizacji odpadw. Kiedy atmosfera sta?a si? wystarczaj?co gor?ca zaj?li?my si? kominem, a tym samym kwesti? odsiarczania spalin. Rafako opracowa?o w?asne technologie oparte o stosowanie metod p?suchej i mokrej, spe?niaj?cych wymagania BAT (Best Available Technique). Uzyskiwane sprawno?ci usuwania dwutlenku siarki ze spalin si?gaj? 99%. Rafako w dalszym ci?gu pracuje tak?e nad ulepszaniem metod odazotowania spalin. Firma rozszerzy?a gam? oferowanych przez siebie rozwi?za? o technologi? katalitycznej redukcji NOx SCR (Selective Catalityc Reduction).

Elektrownia nie mog?aby dzia?a? bez elementw pomocniczych i ci?nieniowych takich jak wymienniki ciep?a, walczaki, podajniki czy w??ownice. Pan Rydzak opisa? nam zasad? dzia?ania wi?kszo?ci z tych urz?dze?. Najwi?ksz? uwag? skupi? na budowie obrotowego wymiennika ciep?a. W historii firmy wyprodukowano ponad 900 takich podgrzewaczy powietrza, ktre znale?? mo?emy m.in. w elektrowniach Opole, Siersza, P?tnw, Po?aniec, Be?chatw.

Wyk?ad zako?czy?a niespodzianka analiza techniczno-ekonomiczna si?owni wiatrowej. W ten sposb nasz prelegent chcia? podkre?li?, jak ogromn? przewag? z ekonomicznego punktu widzenia maj? sprawdzone, tanie technologie w?glowe w porwnaniu z ca?y czas raczkuj?cymi alternatywnymi ?rd?ami energii elektrycznej.

Po seminarium Pan mgr in?. Rydzak zosta? zasypany lawin? pyta? ze strony s?uchaczy, dotycz?cych zarwno omawianych przez prelegenta tre?ci, jak i problemw studentw zwi?zanych z ich pierwszymi powa?nymi projektami urz?dze? energetycznych. Za okazan? nam cierpliwo?? serdecznie Panu dzi?kujemy! Mamy nadziej?, ?e seminaria z firm? Rafako wpisz? si? na sta?e w harmonogram wydarze? organizowanych przez SKN Elektroenergetyka.

autor: Daria Ciurko

Poprawiony: wtorek, 25 marca 2014 19:53
 

Seminarium z firm? Franz Elkuch AG

Email Drukuj PDF

13 marca, w Centrum Wk?adowym Politechniki Pozna?skiej odby?o si? seminarium, o temacie: "Innowacyjne techniki ochrony linii kablowych". Przedstawiciele firmy Franz Elkuch AG przybli?yli nam swoje rozwi?zania, prezentuj?c w?asne produkty, ktre ciesz? si? wysokim uznaniem na rynku mi?dzynarodowym.

Franz Elkuch AG jest przedsi?biorstwem rodzinnym z Lichtensteinu. Firma oferuj? szerok? ofert? produktw, przewa?nie w?asne rozwi?zania z termoplastycznych tworzyw sztucznych, ktre znalaz?y zastosowanie w systemach rurowych. Na spotkaniu mogli?my zobaczy? przyk?ady takich rur a tak?e innowacyjne po??czenia wtykowe dla ?wiat?owodw.

System ?ukw rurowych Elkuch, ktre oferuje firma przede wszystkim niezawodnie chroni? kabel. D?ugo?? ?ukw mo?na dowolnie, ?atwo skrci? lub przed?u?y?, wystarczy chocia?by ?rubokr?t, o czym mogli?my si? sami przekona?, sk?adaj?c i rozk?adaj?c elementy ??cznikowe. Dzi?ki czemu nie pozostaj? ?adne odpady z odcinania rur. Dodatkowo firma daje 80 lat gwarancji na swj produkt. Przedstawiciel firmy zapewni? nas nawet, ?e w Szwajcarii towar jest na tyle doceniony, ?e rury le?? wy?o?one na budowach i u?ywane s? zaraz w razie potrzeby. Niestety za t? doskona?? technik? id? koszty, ktre zapewne odstrasza naszych polskich inwestorw.


Przedstawiciele firmy pokazali nam rwnie? po??czenie wtykowe do kabli ?wiat?owodowych Elkuch fibre-line. Mogli?my dotkn?? i z bliska je obejrze?. Produkt wykonany jest bez cz??ci metalowych i zapewnia transmisj? danych bez zak?ce? oraz w pe?ni niezawodnie. Dzi?ki po??czeniom bagnetowym rurki microduct s? podwjnie zabezpieczone i na sta?e po??czone . Rurki utrzymane zostan? bez przesuni?? tak?e przy maksymalnym obci??eniu. Tworzywa nie wch?aniaj? wody , s? odporne na uderzenia oraz wytrzyma?e na ?ciskanie.

Firma doskonale pokaza?a nam innowacyjne techniki ochrony kabli. Zapewni?a ?e nadam b?dzie si? rozwija?, ma w planie kupi? wi?cej maszyn, ktre przyspiesz? produkcj?. Zach?ci?a nas, jako przysz?ych ludzi pracuj?cych w pokrewnych bran?ach , do inwestowania w swoje produkty.

autor: Karolina Gutkowska
wi?cej zdj?? z seminarium

Poprawiony: sobota, 22 marca 2014 01:22
 

Seminarium z firm? Rafako

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium z firm? Rafako, ktre odb?dzie si? w ?rod? 19.03.2014r. o godzinie 18:30, w sali 123 - Biblioteka Techniczna!


Poprawiony: wtorek, 18 marca 2014 00:12
 

Rekrutacja!

Email Drukuj PDF

Poprawiony: środa, 12 marca 2014 22:34
 

VI Szko?a Energetyki J?drowej - Warszawa/?wierk

Email Drukuj PDF


W dniach 5 - 8 listopada 2013 roku odby?a si? szsta Mi?dzynarodowa Szko?a Energetyki J?drowej organizowana przez Narodowe Centrum Bada? J?drowych w ?wierku.

Szko?a by?a okazj? do spotkania osb zainteresowanych energetyk? jadrow? - przedstawicieli firm, jednostek rz?dowych, ale tak?e studentw i doktorw do poszerzenia swojej wiedzy i nawi?zania kontaktw z osobami zwi?zanymi z bran??. W?rd go?ci mieli?my okazj? zobaczy? mi?dzy innymi przestawicieli Ministerstwa Gospodarki, PGE EJ1, firm jak Hitachi, Westinghouse, Candu, EDF Polska S.A. i wielu innych.

Mieli?my okazj? uczestniczy? w dwch etapach szko?y: cz??ci warsztatowej oraz cz??ci wyk?adowej. Ta pierwsza trwa?a jeden dzie? (5 b?d? 8 listopada, w zale?no?ci od przydzia?u) i odbywa?a si? w ?weirku pod Otwockiem, w siedzibie Narodowego Centrum Bada? J?drowych, z kolei cz??? wyk?adowa mia?a miejsce w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie (6 oraz 7 listopada).

Zdecydowanie najwi?kszym zainteresowaniem cieszy?y si? wyk?ady prowadzone przez przedstawiciela gospodarza, dr in?. Andrzeja Strupczewskiego, prof. nadzw. NCBJ, ktry niezwykle interesuj?co przedstawia? zagadnienia zwiazane z bezpiecze?stwem elektrowni j?drowych czy te? jako gospodarz bloku Programu Energetyki J?drowej w Polsce. Ka?dy ze s?uchaczy by? pod wra?eniem jego du?ej wiedzy, a tak?e z zainteresowaniem wys?uchiwa? anegdot zwi?zanych z jego do?wiadczeniami z przesz?o?ci przy wszelkich pracach nad popularnie nazywanymi "j?drwkami".Gor?co polecamy zapozna? si? z oficjalnym sprawozdaniem z VJ Mi?dzynarodowej Szko?y Energetyki J?drowej: SPRAWOZDANIE


 


Strona 7 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Sonda

Wyszukiwarka