SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

ERS ma szans? zaistnie? w Polsce?

Email Drukuj PDF

Koncepcja ERS, a dok?adniej Emergency Restoration Systems (Tymczasowe techniki utrzymania zasilania) jest rozwijana od lat 70. ubieg?ego stulecia w krajach ameryka?skich i Kanadzie, a w Europie w Holandii.

Dlaczego u nas to nadal taka nowo??? Koncepcji jest kilka. Pierwsz? z nich s? oczywi?cie pieni?dze. Koszty zakupu i zastosowania takiego osprz?tu produkowanego tylko przez kilka firm na ?wiecie s? ogromne, a do tego nale?y jeszcze doliczy? rozmaite szkolenia specjalistyczne dla pracownikw. Kolejnym powodem jest opr spo?ecze?stwa. Nikt nie zgodzi si? na postawienie s?upa wysokiego napi?cia na jego polu, nawet je?li ma to by? rozwi?zanie tymczasowe. Zacznie si? walka o odszkodowania i znw wracamy do tematu pieni?dzy. W Polsce techniki tymczasowego utrzymania zasilania odbiorcw by?y wykorzystane jedynie do robt budowlanych w stacji elektroenergetycznej Rogowiec ko?o Be?chatowa. PSE podpisa?y kontrakt z firm? z Kanady na dostaw? zestawu do budowy linii tymczasowej dla linii przesy?owych 220 i 400 kV.

Co to w?a?ciwie jest? Linie tymczasowe s? to linie elektroenergetyczne o prostej budowie s?upw, wielokrotnego u?ycia i krtkim czasie monta?u (ustawianie s?upw bez fundamentw, na specjalnej p?ycie) s?u??ce do chwilowego zast?pienia linii przesy?owej, ktra nie mo?e funkcjonowa? poprawnie na skutek awarii, ?ywio?u, degradacji wytrzyma?o?ci mechanicznej i elektrycznej. Dzi?ki kontenerowemu sposobowi sk?adowania s? zastosowane jako jeden z najistotniejszych elementw ochrony infrastruktury krytycznej, ktr? buduje si? w celu utrzymania zasilania energi? elektryczna odbiorcw podczas prac czy awarii.

Linie tymczasowe pozwalaj? na:

 • wymian? przewodw fazowych,
 • wymian? izolacji oraz s?upw ,
 • remonty torw linii na liniach wielotorowych.

Elementami podstawowymi linii tymczasowych s? s?upy zbudowane z segmentw wykonanych ze stopu aluminium lub stali, dzi?ki czemu mo?na je szybko przetransportowa? na miejsce prac i szybko postawi?. Wszystkie elementy spakowane s? tak, by kolejno je wyjmowa? i montowa?. Przewody na takich s?upach s? podtrzymywane za pomoc? izolatorw kompozytowych. Wszystkie elementy funkcjonalno?ci? przypominaj? klocki Lego. Co ciekawe odcinki takiej linii s? stosowane nawet do napi?cia 765 kV.


Rys. 1 Elementy konstrukcji s?upa i jego osprz?tu oraz s?up po zmontowaniu w ci?gu linii tymczasowej (na podstawie towersolutions.ca); oznaczenia:
1 p?yta podstawy, 2 podstawa przegubowa, 3 przesuwny wysi?gnik do podnoszenia, 4 segment, modu? s?upa, 5 ruchoma p?yta do monta?u izolatorw i lin, 6 stalowe liny odci?gowe

Moim zdaniem stosowanie linii tymczasowych nie jest wymys?em, ale konieczno?ci?, ktra w przysz?o?ci mo?e by? przydatna dla eksploatacji i modernizacji sieci elektroenergetycznych wp?ywaj?c na zwi?kszenie pewno?ci zasilania, ktre nie s? najnowsze i b?d? tego wymaga?y. Na szczegln? uwag? zas?uguj? w?a?nie linie wysokiego napi?cia, gdzie wyst?puje podwy?szone ryzyko utraty dostawy energii elektrycznej dla wi?kszej liczby odbiorcw.

Uwa?am, ?e inwestycja w linie tymczasowe poprawi efektywno?? przesy?u energii, u?atwi odbudow? sieci, jej diagnostyk? oraz w d?u?szej perspektywie wiedz? na temat procesw starzeniowych czy zm?czeniowych materia?w sieci elektroenergetycznej, co umo?liwi zapobieganie zagro?eniom i awariom.

autor artyku?u: Agnieszka ?yto, SKN Elektroenergetyka
?rd?o:Czasopismo Energetyka nr 10/ 2010 str. 73-78

Link do krtkiego filmu obrazuj?cego sk?adanie linii tymczasowej:
https://www.youtube.com/watch?v=eK3cl_Gz-hQ

Poprawiony: poniedziałek, 05 maja 2014 20:52
 

S?o?ce, rozpraszasz si?!

Email Drukuj PDF

Czy to ?le? W ?yciu raczej nie polecam, natomiast je?li jeste?my przy energetyce zawsze warto opcj? owego rozpraszania rozwa?y?. Mowa oczywi?cie o generacji rozproszonej czyli o ma?ych i ?rednich uk?adach wytwrczych energii elektrycznej i ciep?a (w tym ch?odu), mog?cych rwnie? pracowa? w skojarzeniu. Zagadnienie to jest bardzo aktualne i skutecznie dzieli ?rodowisko energetyczne.

Korzy?ci p?yn?ce z wprowadzenia na szerok? skal? mikroinstalacji* i instalacji ma?ych** to mi?dzy innymi:
 • ograniczenie jednostkowych emisji zanieczyszcze?
 • redukcja emisji dwutlenku w?gla
 • zwi?kszenie udzia?u odnawialnych ?rde? energii w oglnym bilansie energetycznym (tym samym wype?nienie dyrektyw unijnych)
 • ograniczenie strat mocy czynnej i biernej na przesy? i dystrybucj?
 • stymulacja nowej ga??zi gospodarki
 • d??enie do energetycznego zbilansowania obszarw

Ponadto rozwj generacji rozproszonej mo?e usprawni? nie tylko z technicznego, ale i spo?ecznego punktu widzenia funkcjonowanie poszczeglnych regionw kraju poprzez stworzenie lokalnych rynkw energii, spodziewa? si? mo?na wzrostu znaczenia samorz?dw. Brzmi jak bajka, a u nas wci?? ?rde? rozproszonych jak na lekarstwo. Czy?by?my byli tak niem?drzy i odrzucali wszystkie te dobrodziejstwa, ktre niesie za sob? wprowadzenie generacji rozproszonej na szerok? skal?? Bynajmniej!

Podstaw? do zastosowania tego typu innowacyjnych rozwi?za? jest gotowo?? kraju na tak? rewolucj? energetyczn?. Bariery dla rozwoju generacji rozproszonej w Polsce to przede wszystkim bariery techniczne, ekonomiczne i polityczne. Istnieje uzasadniona obawa przed destabilizacj? systemu elektroenergetycznego zak?adaj?c du?y udzia? w bilansie energetycznym niestabilnych ?rde? energii. Polski system elektroenergetyczny nie posiada nowoczesnej infrastruktury, jest niedoinwestowany szczeglnie w sektorze przesy?owym i dystrybucyjnym. Warto wspomnie? o wsp?czynniku jednoczesno?ci odbiorcw na poziomie od 0,3 do 0,7. Bior?c pod uwag? jednoczesno?? produkcji mikroinstalacji tor pr?dowy zostanie obci??ony znacznie bardziej ni? zak?adano podczas projektowania. Mo?e to doprowadzi? do znacznych obci??e?, a nawet przeci??e? linii dystrybucyjnych. Pojawi? si? wwczas przep?ywy mocy z poziomw ni?szych napi?? sieci do wy?szych co mo?e skutkowa? przyrostem napi?cia oraz b??dnym dzia?aniem zabezpiecze?.
Czynnikiem hamuj?cym rozwj jest niech?? krajowego sektora energetycznego do wprowadzenia jakichkolwiek innowacji na poziomie poszczeglnych podsektorw. G?wnym problemem jest to, ?e wszystkie dotychczasowe zmiany wynikaj? nie z ch?ci modernizacji krajowego systemu energetycznego, a z ch?ci wype?nienia dyrektyw unijnych. Rozwj generacji rozproszonej skutecznie b?dzie te? hamowa?a poprawka nazwana (nies?usznie) prosumenck?. Zgodnie z ow? poprawk? - b?d?c? cz??ci? tzw. ma?ego trjpaku- w?a?ciciel mikroinstalacji jest zwolniony z obowi?zku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, a cena sprzeda?y energii do sieci ma wynosi? (jedynie) 80% ?redniej ceny sprzeda?y energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, ?e czas zwrotu w np. system fotowoltaiczny wyniesie 20-25 lat (przy oczekiwanym przez potencjalnych prosumentw okresie 5-7 lat).

Wprowadzenie generacji rozproszonej na szerok? skal? niesie za sob? szereg korzy?ci, o ktrych nale?y pami?ta?. Nie mo?na natomiast zapomina?, ?e na takie zmiany musimy si? najpierw przygotowa? wprowadzaj?c daleko id?ce zmiany w krajowym systemie elektroenergetycznym pocz?wszy od samej filozofii funkcjonowania, sko?czywszy na zmianie topologii i systemw zarz?dzania przysz?ymi zintegrowanymi, lecz ca?kowicie niezale?nymi podsystemami elektroenergetycznymi. Innowacyjne inwestycje jeszcze bardziej obci??? przestarza?? ju? sie? doprowadzaj?c w ko?cu do powa?nej awarii, ktrej skutki b?d? kosztowa?y o wiele wi?cej ni? remont lub przebudowa. Konieczne jest rwnie? zaoferowanie korzystnych taryf gwarantowanych, dofinansowa?, kredytw, a tak?e wprowadzenie ustaw realnie wspieraj?cych rozwj odnawialnych ?rde? energii w rozproszeniu. W przysz?o?ci warto rwnie? rozwa?y? zastosowanie sieci smart grid (i taryf dynamicznych) pozwalaj?cych na komunikacj? mi?dzy wszystkimi uczestnikami rynku energii, a tym samym obni?enie kosztw i zwi?kszenie efektywno?ci, a tak?e zintegrowanie rozproszonych ?rde? energii.

* odnawialne ?rd?o energii o ??cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi?kszej ni? 40 kW, przy??czone do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu znamionowym ni?szym ni? 110 kV, lub o ??cznej mocy zainstalowanej cieplnej ni? 120 kW
**odnawialne ?rd?o energii o ??cznej mocy zainstalowanej elektrycznej wi?kszej ni? 40kW i nie wi?kszej ni? 200 kW, przy??czone do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu znamionowym ni?szym ni? 110 kV lub o ?acznej mocy zainstalowanej cieplnej wi?kszej ni? 120 kW i nie wi?kszej ni? 600 kW


autor: Aleksandra Gabryja?owicz, SKN Elektroenergetyka
?rd?a:

 • Wp?yw mikroinstalacji na sie? elektroenergetyczn?, dr in?. Henryk Majchrzak, Czysta Energia Wrzesie? 2013
 • Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (wybrane problemy i wyzwania), Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012
Poprawiony: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 17:46
 

Email Drukuj PDF


Codziennie spotykamy si? z brakiem zasi?gu w naszych smartfonach. Cz?sto zastanawiamy si? czym jest to spowodowane. "?rodek wielkiego miasta a ja mam tylko 2 kreski". Poni?ej kilka s?w wyja?nienia o co w tym wszystkim chodzi.

Pola oddzia?uj?ce na nas

Nie do ko?ca zdajemy sobie spraw? z tego, gdzie mieszkamy, co na nas oddzia?uje, co dzieje si? z naszym organizmem. Chcemy natomiast mc zawsze i wsz?dzie korzysta? z internetu w smartfonie nie patrz?c czy odbija si? to na naszym zdrowiu czy nie. ?adnych par?na?cie lat temu lekarze stworzyli map? ludzkiego cia?a z punktami krytycznymi, ktre s? najbardziej podatne na "promieniowanie GSM". Znajdowa?y si? tam punkty kluczowe naszego organizmu :
- G?owa - podczas rozmowy s?uchawka znajduje si? przy uchu,
- Serce - cz?sto telefon noszony by? w wewn?trznej kieszeni marynarki,
- Genitalia m?skie - blisko?? telefonu noszonego w kieszeni spodni.

Pole elektromagnetyczne vs Nokia Panasonic

I o ile dzisiaj jest to powd do ?miechu, o tyle nie mo?na przeczy? w ca?o?ci tej teorii.Urz?dzenia uleg?y rozwojowi, narzucono miliard nowych norm dotycz?cych emisji CO2, fabryki podzespo?w s? bardziej "EKO" i przyjazne ?rodowisku.

A GUZIK PRAWDA!

Ca?e to zamieszanie, ch?? wielkich firm telekomunikacyjnych by dba? o nasze zdrowie i ?ycie to tylko bujda. Fakt, chc? by?my ?yli jak najd?u?ej, po to ?eby mogli wcisn?? nam wi?cej urz?dze? elektronicznych. Mo?e i jestem fanem teorii spiskowych, ale wykryte celowe postarzanie urz?dze? takich firm jak Phillips czy Samsung idealnie utwierdzaj? mnie w wy?ej postawionej tezie.

Co do zdrowia - tak, znajdujemy si? w przeogromnym polu elektromagnetycznym Ziemi. Przechodz?c z du?ego pokoju do ma?ego w naszych mieszkaniach, przemieszczamy si? z deszczu pod rynn? - z pola elektromagnetycznego telewizora do pola wytwarzanego przez p?yt? grzewcz? indukcyjn? lub piekarnik elektryczny.


Na co dzie? nie zdajemy sobie sprawy jak to wp?ywa na nasz organizm. Chorujemy na migreny, na cykliczne nerwoble, lekkie nerwice i stany depresyjne. Nie szukamy ?rde?, tylko leczymy objawy. A przyczyn? mo?e by? wcze?niej wymienione pole elektromagnetyczne.

Nie twierdz? tu, ?e setki pomiarw i wyniki bada? k?ami?. Pole elektryczne i magnetyczne o najsilniejszym dzia?aniu wyst?puje w okolicach linii elektroenergetycznych wysokich i najwy?szych napi?? (110,220 i 400kV) jednak na wysoko?ci 2m nad ziemi? warto?ci nat??enia obydwu pl s? znikome, prawie niemierzalne. Sk?d wi?c teoria o z?ym i szkodliwym dzia?aniu elektromagnetyzmy na organizm ludzki? A no st?d, ?e o ile pr?d przep?ywaj?cy przez linie wywo?uje oddzia?ywanie na cz?owieka na s?upie (montera lub idioty-hardcora) w znacznym stopniu, o tyle zamieszczone na konstrukcjach s?upw anteny nadawcze GSM oddzia?uj? na wszystko wok? na ka?dej wysoko?ci. Poni?sza mapa obrazuje jak wygl?da polska sie? elektroenergetyczna WN i NN w Polsce, nie s? tu zaznaczone s?upy, ktre widujemy na co dzie?, tylko te najwy?sze konstrukcje wsporcze.


Operatorzy komrkowi z mi?? ch?ci? wynajmuj? konstrukcje pod swoje nadajniki, maj?c ogromny wybr w umiejscowieniu (s?upy co 100m) i w dodatku nie obchodzi ich nic wi?cej ni? utrzymanie swojego urz?dzenia w dobrej kondycji. Problem w tym, ?e taki nadajnik oddzia?uje z cz?stotliwo?ci? nie 50Hz (cz?stotliwo?? polskich sieci) a z cz?stotliwo?ci 900/1800/1900 MHz !!! Nie do??, ?e czas przebywania elektromonterw na konstrukcjach przy konserwacji jest ograniczana przez pole wywo?ane przep?ywem pr?du w sieci, to jeszcze doda? trzeba oddzia?ywanie nadajnikw, ktre ograniczaj? czas mo?liwej pracy kilkukrotnie. Dobrze dobrze, siedz? w swoim grajdo?ku, to i Was zanudzam tymi opowie?ciami. OT? NIE! Wie?a RTV z nag?wka idealnie obrazuje ilo?? anten i nadajnikw na niej zamontowanych. Pole elektromagnetyczne znajduj?ce si? wok? takiej konstrukcji posiada ogromne warto?ci nat??enia. O ile normy pozwalaj? wybudowa? budynki mieszkalne i gospodarcze w odleg?o?ci ~300m od linii Najwy?szych Napi?? w Polsce, o tyle w pobli?u takiej wie?y RTV zabudowa mieszkaniowa jest kategorycznie zakazana w obr?bie rwnym co najmniej 3-krotnej wysoko?ci konstrukcji. Oczywi?cie nie wnosi to zbyt wiele, bo przy tej cz?stotliwo?ci nie ma szans, ?e w obr?bie 200m nie b?dziemy tego odczuwa?. Mo?emy nie czu? tego codziennie, ale nasz organizm owszem i w pewnym momencie poinformuje nas o tym pewnymi objawami.

No dobrze, a co z tym zasi?giem w wielkich miastach?

Operatorzy nie chwal? si? tym, ?e postawili w obr?bie miasta 20 nowych nadajnikw, ktre emanuj? polem elektromagnetycznym na ka?d? stron?. Przypisuj? sobie powi?kszanie zasi?gu. Wszystko fajnie i pi?knie, ale zasi?g jak by? s?aby tak jest dalej. Mimo, ?e mam w pobli?u siebie wie?? RTV z ich nadajnikiem , wi?c w czym tkwi problem?
Odpowied? jest prosta! Wyst?puj? w przyrodzie takie zjawiska jak interferencja czy dyfrakcja. Cz?sto sk?ada si? tak, ?e mieszkaj?c w pobli?u nadajnika nie mamy zasi?gu, dodatkowo nie odbiera nam odpowiednio Cyfra+ i szwankuj? urz?dzenia elektroniczne. S? to obok ludzkiego organizmu najwra?liwsze mo?liwie obserwowalne dowody na oddzia?ywanie pewnych si?. Nie mwi? o duchach, o efektach specjalnych, spiskach czy elementach dodatkowych. Nak?adanie si? na siebie fal tworzy jakby niewidoczn? fal? tsunami, ktra p?dzi od takiej wie?y w prawie ka?dym kierunku. Nak?adaj?c na siebie dodatkowe fale o podobnej cz?stotliwo?ci p?dzi takie ustrojstwo przed siebie przechodz?c przez organizmy ludzkie i inne ?yj?tka na przestrza?. I leci sobie i po pewnym czasie zaniknie, bo odbije si? od przeszkody, troch? tam wyt?umi j? co? po drodze, a tu trafi przypadkiem do odbiornika jakiego?. Jednak taka przypadkowa fala tsunami powoduje, ?e zak?ca nasz sygna?. Nie do ko?ca, bo to r?ne cz?stotliwo?ci, jednak mocno przeszkadza w odebraniu przez nas upragnionego sygna?u komrkowego.

To co w ko?cu z tym zdrowiem?

Ano nic! Od tego problemu za daleko nie uda nam si? uciec. Zdrowie dostaje solidne kopniaki, a my bezradnie przyspieszamy pewne procesy trzymaj?c smartfona przy uchu, laptopa/tablet na kolanach, przy w??czonym TV i wie?y HiFi. Jeste?my bombardowani z ka?dej strony nadajnikami, wszystko przechodzi na ??cza bezprzewodowe, wsz?dzie routery WiFi, GSM,LTE a gdzie w tym wszystkim ekranowanie? Kable, przewody maj? chocia? kilka warstw ochronnych... Go??bie pocztowe, pszczo?y i inne zwierz?ta pos?uguj?ce si? mini modu?ami GPS wbudowanymi w g?owy przez natur? b??dz?, bo szwankuj? ich systemy porozumiewawcze. Co? si? dzieje w tym eterze, i dopki by?y to tylko fale radiowe, wojskowe i kilka telewizyjnych, to wszystko by?o ok. Teraz jak sobie pomy?l? jaki niewidoczny go?ym okiem ?mietnik mamy na niebie, to przyprawia mnie to o bl g?owy. Zastanwcie si? troch? nad tym problemem przez weekend i pomy?lcie czy warto si? na co dzie? otacza? tak du?? ilo?ci? urz?dze? emituj?cych pole elektromagnetyczne.

autor: Maciej Kubiak, SKN Elektroenergetyka
Zapraszamy do odwiedzenia strony autora : http://maciejkubiak.komorkomania.pl/
Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 16:26
 

Drzwi otwarte - relacja

Email Drukuj PDFW sobot? 29.03.2014 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Pozna?skiej odby?y si? Drzwi otwarte dla kandydatw studiw technicznych. Nasi m?odsi koledzy mieli okazj? uczestniczy? w prezentacji wydzia?u oraz kierunkw, jakie mo?na na nim studiowa?. Wyg?oszona zosta?a ona przez wybranych pracownikw naukowych uczelni. Nast?pnie w mniejszych grupach udali si? oni do laboratoriw Wysokich Napi?? oraz Paliw i Przetwarzania Energii, gdzie mieli mo?liwo?? zobaczy?, jak wygl?daj? stanowiska do ?wicze? laboratoryjnych oraz dowiedzieli si?, co ich czeka w przysz?o?ci na zaj?ciach przedmiotowych.

Przez ca?y czas trwania Drzwi otwartych liceali?ci mogli si? zapozna? z dzia?alno?ci? k? naukowych istniej?cych na naszym wydziale oraz mieli mo?liwo?? porozmawia? ze studentami na temat studiw, wyk?adowcw oraz studenckiego ?ycia. W ??czniku pomi?dzy budynkami Wydzia?u Elektrycznego i Budowy Maszyn swoje dokonania naukowe prezentowa?y takie ko?a, jak: Sensor, KN-Atena oraz nasze ko?o SKN Elektroenergetyka. Po raz pierwszy przedstawiony zosta? projekt kot?a fluidalnego Radek autorstwa Marka Tarkowskiego. Kandydaci na studia mogli ogl?da? tak?e inne nasze projekty np. silnik Stirlinga czy modele elektrowni j?drowej oraz wiatraka oraz zapozna? si? z dzia?alno?ci? ko?a.

Podczas Drzwi otwartych przyszli studenci mieli ?wietn? okazj? pozna? nasz wydzia? oraz uzyska? odpowiedzi na nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce studiowania na naszej uczelni.

autorka: Marysia Ciarkowska

Poprawiony: czwartek, 03 kwietnia 2014 17:05
 

Email Drukuj PDF


Zapewne nie jeden student energetyki przed pierwszymi laboratoriami z podstaw elektrotechniki i elektroniki nie zdaje sobie sprawy z istnienia jakiejkolwiek r?nicy pomi?dzy kablem a przewodem. R?nicy dla jednych subtelnej i niemal?e umownej, dla innych za? zasadniczej, fundamentalnej. Kabel, przewd? To jak rezystor i opornik, jedno i to samo- mwi. Ot? zag??biaj?c si? w terminologi? r?nica jest i to nie byle jaka!

Pierwsza nasuwaj?ca si? my?l jest taka, i? kabel w odr?nieniu od przewodu mo?na uk?ada? w r?nych warunkach ?rodowiskowych. Krtko mwi?c w ziemi na przyk?ad. Ale czy przewodu w ziemi u?o?y? te? nie mo?emy? W?o?y? do os?ony rurowej i spokojnie zakopa?? Niby mo?na, chocia? nie jest to zalecane i na pewno bardzo w?tpliwe ze wzgl?du na wytrzyma?o?? i niezawodno?? tego rozwi?zania. A i w praktyce, tak naprawd? to nie przewd u?o?ymy w ziemi, lecz przewd w os?onie, a dopiero os?on? w ziemi. Jest wi?c i pierwsza r?nica a mianowicie budowa (izolacja) pozwalaj?ca na bezpo?rednie uk?adanie kabla w ziemi, wodzie et cetera.

Profesor doktor habilitowany in?ynier Henryk Markiewicz, emerytowany profesor Politechniki Wroc?awskiej, Wydzia?u Elektrycznego, Instytutu Energoelektryki, Zak?adu Urz?dze? Elektroenergetycznych, a wi?c persona nie byle jaka, wyk?ada? swoim studentom, i? kabel w istocie jest przewodem, o specjalnych parametrach i konstrukcji (szczelnej i wzmocnionej izolacji) przystosowany przyk?adowo do uk?adania bezpo?rednio w ziemi. Przewd natomiast to drut/linka, ktry mo?e lecz nie musi posiada? izolacj?. W sporym uoglnieniu kabel to wi?c niejako urz?dzenie elektroenergetyczne, o okre?lonych danych znamionowych (napi?cie/pojemno??) s?u??ce do przesy?ania energii elektrycznej, pod??czone jak to urz?dzenie do sieci elektrycznej. Nasuwa si? wi?c pewna prawid?owo??. Tak jak w matematyce, oczywiste jest i? ka?dy kwadrat jest prostok?tem, jednak nie ka?dy prostok?t kwadratem, tak dla elektryka ka?dy kabel jest przewodem jednak nie ka?dy przewd jest kablem.


Si?gnijmy jednak dla pewno?ci do literatury. Witold Kotlarski, w swoim dziele
Aparaty i urz?dzenia elektryczne (WSiP, Warszawa 1987) pisze:

Przewody i kable r?ni? si? od siebie dwoma zasadniczymi cechami. Przewody maj?ce izolacj? z materia?w sta?ych budowane s? na ni?sze napi?cia - maksymalnie do 6kV, a kable praktycznie na ca?y zakres stosowanych napi??. Ponadto przewody izolowane stosowane s? do uk?adania tylko w pomieszczeniach, natomiast kable dzi?ki ich specjalnej szczelnej i mocnej budowie mog? by? uk?adane rwnie? w ziemi i w wodzie.


C? jednak ma pocz?? student dociekliwy, ktry w "Poradniku in?yniera elektryka" Wydawnictwa Naukowo-Technicznego, ksi??ce rekomendowanej przez Stowarzyszenie Elektrykw Polskich wynajduje fragment:

"
Kabel zgodnie z mi?dzynarodowym s?ownikiem elektrotechnicznym jest to zesp? (wyrb) sk?adaj?cy si? z jednej lub kilku ?y? maj?cych indywidualne pokrycia (izolacje, ekrany) z warstwy ochronnej (lub nie) na skr?conych ?y?ach (izolacja rdzeniowa) oraz inne (lub nie) z os?on ochronnych. Poj?cie to wg polskiej terminologii obejmuje wszystkie rodzaje i kabli i przewodw."

Tak wi?c jest r?nica czy jej nie ma? Jak wida? zagadnienie jest dosy? niejednoznaczne. Za?o?y? nale?y jednak, moim zdaniem, i? r?nica mi?dzy kablem a przewodem, co wykaza?em wcze?niej, niew?tpliwie wyst?puje, zamienne za? stosowanie tych s?w wynika raczej z opiesza?o?ci i niejako degrengolady j?zyka polskiego.

autor: Mateusz Bia?asik
SKN Elektroenergetyka

Poprawiony: poniedziałek, 31 marca 2014 15:10
 


Strona 6 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Sonda

Wyszukiwarka