SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

?yczenia dla Marii

Email Drukuj PDF

J?DROWY REAKTOR BADAWCZY MARIA

Jedyny polski reaktor j?drowy MARIA znajduj?cy si? na terenie Narodowego Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) w Otwocku-?wierku, to obecnie jedyny dzia?aj?cy polski reaktor j?drowy. Maj?c moc 30 MW jest najpot??niejszym ze wszystkich wybudowanych w Polsce reaktorw. W skali kraju stanowi unikatowe narz?dzie badawcze, pozwalaj?ce naukowcom skutecznie zg??bia? wiedz? zzakresu z zakresu nauk podstawowych, energetyki j?drowej, jak i wytwarza? izotopy wykorzystywane w przemy?le, medycynie czy ochronie ?rodowiska.

Reaktor j?drowy MARIA zosta? uruchomiony 17 grudnia 1974 roku w wczesnym Instytucie Bada? J?drowych w ?wierku pod Warszaw? (obecnie Narodowe Centrum Bada? J?drowych). Zosta? zaprojektowany przez polskich specjalistw i technikw, jego podstawowym zadaniem by?o uzupe?nienie mo?liwo?ci badawczych EWY pierwszego polskiego reaktora j?drowego. Po wy??czeniu w 1995 roku reaktora EWA, MARIA sta?a si? jedynym dzia?aj?cym reaktorem j?drowym w Polsce.

Budow? reaktora MARIA rozpocz?to w czerwcu 1970 roku, a uruchomiono go wgrudniu 1974. Swoje imi? zawdzi?cza oczywi?cie polskiej noblistce Marii Sk?odowskiej-Curie.

Reaktor MARIA jest urz?dzeniem o do?? nietypowej konstrukcji. Jest reaktorem kana?owym i basenowym jednocze?nie. Paliwo jest umieszczone w specjalnych rurowych kana?ach paliwowych, zapewniaj?cych efektywne jego ch?odzenie wod? pod ci?nieniem 1.7 MPa. Kana?y paliwowe wraz z pozosta?ymi elementami rdzenia reaktora, takimi jak: bloki moderatora berylowego i reflektora grafitowego, pr?ty poch?aniaj?ce, zasobniki z materia?ami tarczowymi znajduj? si? w tzw. koszu rdzenia w basenie reaktora pod 7-metrow? warstw? wody. Basen reaktora jest konstrukcj? betonow? zwyk?adzin? stalow? i jest po??czony ?luz? z s?siednim basenem przechowawczym (krtkookresowego przechowalnika wypalonego paliwa i napromienionych elementw konstrukcyjnych oraz eksperymentalnych reaktora).

Reaktor poddawany jest ci?g?ym modyfikacjom maj?cym na celu podniesienie jako?ci prowadzonych w nim prac badawczych. Najpowa?niejsze zmiany dotycz? samego paliwa j?drowego. Pierwotnie w reaktorze MARIA eksploatowano paliwo o 80% wzbogaceniu w izotop 235U. W 2000 roku rozpocz?to wprowadzanie do eksploatacji paliwa o wzbogaceniu 36%, a we wrze?niu 2012 paliwa o wzbogaceniu 19.7%. Ta ostatnia zmiana poci?gn??a za sob? konieczno?? wymiany g?wnych pomp cyrkulacyjnych w obiegu ch?odzenia kana?w paliwowych.
Przekrj reaktora MARIA


KALENDARIUM

16 czerwca 1970 rozpocz?cie budowy reaktora MARIA

17 grudnia 1974 uruchomienie reaktora, uzyska? on stan krytyczny

1985 wy??czenie reaktora na okres modernizacji (m.in. wymiana systemu sterowania, przegl?d blokw grafitowych i berylowych, modernizacja systemw ch?odzenia, wentylacji i kontroli temperatur)

Grudzie? 1992 ponowne uruchomienie reaktora

Od 1993 regularna eksploatacja

20092017 wywiezienie paliwa wypalonego wysokowzbogaconego do Rosji w ramach realizacji Mi?dzynarodowego Programu Redukcji Zagro?e? Globalnych GTRI .


NARODOWE CENTRUM BADA? J?DROWYCH W ?WIERKU (NCBJ)

Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) jest najwi?kszym w Polsce instytutem badawczym. Posiada unikatowe urz?dzenie badawcze, ktrym jest reaktor MARIA. Powsta?o 1 wrze?nia 2011 r. w efekcie po??czenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM i Instytutu Problemw J?drowych im. Andrzeja So?tana Tworzy je 17 zak?adw naukowych podzielonych na cztery departamenty, ponad 1000 fizykw, in?ynierw i pracownikw pomocniczych. Kadra naukowa to ok. 70 profesorw idoktorw habilitowanych oraz ponad 120 doktorw.

Zadaniem NCBJ jest przede wszystkim zg??bianie wiedzy na temat energetyki j?drowej, ale te? badania z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cz?stek elementarnych i j?drowa, fizyka plazmy gor?cej) oraz rozwijanie technologii j?drowych. Ka?dego roku wInstytucie powstaje oko?o 500 artyku?w recenzowanych z ??czn? liczb? 8000 cytowa?. Indeks Hirscha rwny 115 plasuje NCBJ na 4 miejscu w?rd wszystkich jednostek naukowych w Polsce. NCBJ prowadzi te? studia doktoranckie w zakresie fizyki cz?stek elementarnych, fizyki promieniowania kosmicznego, kosmologii i astrofizyki, fizyki j?drowej, fizyki i technologii plazmy, fizyki cia?a sta?ego i bada? materia?owych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych. Kieruje rwnie? bogat? ofert? edukacyjn? doszerokiego kr?gu odbiorcw.

Instytut stanowi niezb?dne wsparcie eksperckie programu budowy energetyki j?drowej w Polsce. NCBJ dostarcza aparatur? do projektw realizowanych w CERN (LHC, CMS, LHC-b, GBAR), buduje elementy akceleratora European-XFEL DESY w Hamburgu, iniektora wi?zki neutralnej do Stellatora W-7X w Greifswald, detektorw do FAIR wDarmstadt, urz?dzenia pomiarowe do Jules Horowitz Reactor w Cadarache oraz dlaakceleratora NICA w Dubnej.

O?rodek Radioizotopw POLATOM NCBJ, prowadzi dzia?alno?? badawcz?, wdro?eniow?, produkcyjn?, us?ugow? i handlow? w zakresie preparatw promieniotwrczych, radiofarmaceutykw i lekw izotopowych, zestaww immunodiagnostycznych, zwi?zkw znakowanych oraz ?rde? i roztworw wzorcowych. Eksportuje swoje produkty do 76 krajw ?wiata. Bardzo istotn? rol? w produkcji radiofarmaceutykw spe?nia badawczy reaktor j?drowy MARIA. W 2013 r. osi?gn?? 18% ?wiatowej produkcji najwa?niejszego z nich molibdenu-99.

Zak?ad Aparatury J?drowej HITEC NCBJ jest jednym z kilku na ?wiecie producentem aparatury do diagnostyki i terapii nowotworowej, m.in. akceleratorw elektronw isto?w terapeutycznych, prowadzi dzia?alno?? badawczo rozwojow? w zakresie akceleratorw medycznych i przemys?owych.

W Centrum Informatycznym ?wierk (projekt Ci?) zbudowano m.in. jeden z najwi?kszych klastrw obliczeniowych w Polsce oferuj?cy moce obliczeniowe podmiotom zaanga?owanym w rozwj sektora energetycznego, jednostkom administracji pa?stwowej oraz instytucjom naukowo badawczym. Docelowa konfiguracja superkomputera to ok. 20 tys. rdzeni obliczeniowych, 130 TB pami?ci RAM i 3200 TB przestrzeni dyskowej. Pozwoli ona uzyska? wydajno?? rz?du 500 TFLOPS, a wi?c 500 bilionw operacji zmiennoprzecinkowych na sekund?.

W ramach projektu 4LABy doposa?ono aparaturowo cztery laboratoria: Laboratorium Struktur Akceleracyjnych, Laboratorium Wi?zek Jonowo-Plazmowych, Laboratorium Radiograficznego Laboratorium Pomiarw ?rodowiskowych (projekt 4LABy). NCBJ chc?c wzmocni? transfer wiedzy do biznesu buduje na swoim terenie Park Naukowo Technologiczny.


AKCJA ?YCZENIA DLA MARII

17 grudnia 2014 roku MARIA jedyny dzia?aj?cy w Polsce reaktor j?drowy obchodzi? b?dzie 40 urodziny! Z tej okazji Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) zaprasza do udzia?u w wyj?tkowym konkursie. Na zwyci?zcw, oprcz cennych nagrd rzeczowych, czeka prawdziwa gratka, mo?liwo?? zwiedzenia reaktora!

?yczenia dla Marii to wspania?a zabawa dla wszystkich zainteresowanych szeroko poj?t? nauk?. Zadanie dla uczestnikw jest proste: na instytutowym profilu Facebook z?o?y? ?yczenia reaktorowi MARIA. Liczymy na kreatywno?? uczestnikw. Mo?na zg?asza? teksty, obrazki, zdj?cia, filmiki!

Najlepsze prace zostan? nagrodzone. Oprcz nagrd rzeczowych: tabletu, zestawu ksi??ek i, laureaci b?d? mieli wyj?tkow? mo?liwo?? obejrzenia filmu Pandora Promise oraz wraz z zaproszonymi przez siebie go??mi zwiedzenia Narodowego Centrum Bada? J?drowych i zobaczenia na w?asne oczy reaktora MARIA.

Informacje podstawowe o konkursie:

Konkurs wystartowa? 19 listopada 2014 r.

Zako?czenie przyjmowania zg?osze?: 14 grudnia 2014 r.

Og?oszenie wynikw: 17 grudnia 2014 r.

Konkurs organizowany jest poprzez aplikacj? na profilu Facebook Narodowego Centrum Bada? J?drowych. Regulamin konkursu do wgl?du w aplikacji.

Link do aplikacji: http://bit.ly/1qqbVaW

Facebook: facebook.com/ncbj.swierk

Strona www: ncbj.gov.pl

***

Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) to jeden z najwi?kszych instytutw badawczych w Polsce, zatrudniaj?cy ponad tysi?c pracownikw. Zajmuje si? m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki j?drowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cz?stek elementarnych i j?drowa, fizyka plazmy gor?cej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki j?drowej i produkcj? urz?dze? dla rozmaitych ga??zi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopw promieniotwrczych, radiacyjnej modyfikacji materia?w oraz bada? na wi?zkach neutronw. O?rodek uczestniczy w mi?dzynarodowych przedsi?wzi?ciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami j?drowymi. Urz?dzenia opracowane w NCBJ b?d? wdra?ane w Parku Naukowo-Technologicznym w ?wierku.

Wi?cej informacji:

Marek Sieczkowski

Rzecznik Narodowego Centrum Bada? J?drowych

tel. +48512583 695

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna ?uchowicz

Z-ca Rzecznika Narodowego Centrum Bada? J?drowych

tel. +48514961879

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: wtorek, 25 listopada 2014 18:32
 

Email Drukuj PDF

Kiedy w latach 80-tych trwa?y prace nad budow? elektrowni j?drowej (EJ) w ?arnowcu, mwiono i pisano o du?ym op?nieniu tej ga??zi energetyki w Polsce nie tylko w stosunku do krajw zachodnich, ale i socjalistycznych. Po trzydziestu latach znw (czy mo?e w ko?cu) okazuje si?, ?e za oko?o kolejne 10 lat jest szansa, ?e co? wreszcie ruszy.

Dopiero w XXI wieku w Polsce uznano, ?e potrzebujemy EJ. Jak si? jednak okazuje nie wiadomo, czy pierwszy blok nie ruszy dopiero w XXII wieku przecie? jeden wiek to zaledwie 100 lat! W 2009 r. przewidziano zako?czenie budowy na rok 2020. Niestety ju? w 2014 r. przesuni?to termin uruchomienia pierwszego z reaktorw na rok 2024. Ciekawe jest to, ?e 30 lat temu gdy podj?to decyzj? o budowie EJ ?arnowiec w 1982 r. to pierwszy blok mia? ruszy? po o?miu latach. Dzisiaj, mimo ?e stoj? tam ju? fundamenty, potrzeba na to oko?o 10 lat!

Problem EJ w Polsce polega na tym, ?e ma ona niezwyk?ego pecha wystarczy przeanalizowa? jej histori?. Od pocz?tku by?a poniek?d skazana na pora?k?. Pierwszym dzieckiem EJ by?a bomba atomowa, ktrej dzia?anie spowodowa?o ?mier? setek tysi?cy ludzi. Tote? EJ zacz?to kojarzy? z zabijaniem i jej niszczycielskim dzia?aniem. Jako, ?e wymaga ona najwi?kszych nak?adw inwestycyjnych, w powojennej Polsce odwlekano przez wiele lat jej budow?, mimo, ?e jej rozwj na ?wiecie by? rekordowo dynamiczny. P?niej po katastrofie w Czarnobylu negatywne nastawienie spo?ecze?stwa gwa?townie wzros?o. By?y to te? czasy gdy w kraju nasila?o si? dzia?anie opozycji wobec w?adz pa?stwowych. Ponadto w wyniku zjawisk kryzysowych w latach 1985-1990 nast?pi? jednoprocentowy spadek produkcji energii elektrycznej. W wyniku tego wszystkiego podj?to decyzj? o wstrzymaniu prac. Przez dziesi?tki lat wiernymi towarzyszami podr?y energetyki j?drowej by?y r?nego rodzaju mity: kompleks Hiroshimy, kompleks Harrisburga, syndrom chi?ski czy kompleks Czarnobyla.

Energetycy s? ?wiadomi przewagi EJ nad innymi ?rd?ami energii elektrycznej. Do najwa?niejszych jej zalet nale??: wzgl?dy ekonomiczne (najta?sza energia), bezpiecze?stwo (zdecydowanie najrzadsze awarie dzi?ki reaktorom III generacji i nowszym), ale tak?e: czysto?? ?rodowiska (brak zanieczyszcze? oraz wielokrotnie mniejsze promieniowanie ni? z elektrowni w?glowej), pewno?? dostaw energii, sta?a cena (zwi?zana z ma?ymi kosztami paliwa), du?a koncentracja energii, prostota w zarz?dzaniu i przygotowaniu paliwa, a tak?e innych. Je?li chodzi o wady to: mwienie o wysokim nak?adzie inwestycyjnym jest nie do ko?ca sprawiedliwe jako, ?e w EJ uwzgl?dnia si? koszty ci?gnione, poza tym elektrownie te pracuj? ju? du?o d?u?ej ni? to przewidywano, niemniej nak?ady to istotnie pewien problem. Dodatkowo mwi si? o problemach proliferacji i sk?adowaniu odpadw, ktre to wydaj? si? w rzeczywisto?ci by? jednak w?tpliwe.

Ustalono, ?e konieczne jest poparcie spo?ecze?stwa do EJ i to jest jej najwi?kszym problemem. Wg obecnych sonda?y mniej wi?cej 50% Polakw to zwolennicy j?drwki, przy czym zwolennikami cz??ciej s? ludzie m?odsi, a tak?e osoby lepiej wykszta?cone, oraz osoby bogatsze. Z bada? wynika, ?e g?wnym ?rd?em wiedzy na temat EJ jest uczelnia lub szko?a, b?d?ce kilkakrotnie cz?stszym zasobem informacyjnym ni? Internet. Ankiety te pokazuj? te?, ?e w Internecie cz?sto znajduj? si? nieprawdziwe informacje. Edukacja nauczycieli w tym zakresie wydaje si? wi?c by? szczeglnie potrzebna. Najwa?niejszym problemem jaki ukaza?y sonda?e jest brak konsekwencji w rozumowaniu ankietowanych. Ot? mimo, ?e w pewnym badaniu 62% osb uzna?o elektrownie j?drowe za bezpieczne to tylko 49% nie protestowa?oby gdyby zamierzono tak? zbudowa? w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Kierowanie si? opini? spo?ecze?stwa w takim wypadku wydaje si? by? w?tpliwe. Te 13% ludzi, ktrzy opowiadali niezwykle irracjonalnie nie powinno mie? nic do powiedzenia w takich powa?nych decyzjach, w ktrych wymagane jest rozumowanie jak najbardziej racjonalne.

Dotarcie z wiedz? do wszystkich jest niemo?liwe, a w dodatku cze?? ludzi nie nadaje si? do podejmowania powa?nych decyzji. Wobec tego oczywiste jest to, ?e pe?nego poparcia spo?ecze?stwa nigdy si? nie osi?gnie. Niemniej energetyka j?drowa popularna na ca?ym ?wiecie (w tym tak?e dooko?a nas) powinna stanowi? znaczny wycinek bilansu energetycznego Polski w jak najbli?szym czasie, mimo nieuniknionych sprzeciww mniej lub bardziej wtajemniczonych w ten temat obywateli naszego pa?stwa.

?rd?a:

http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2014/7/Mory%C5%84-Kucharczyk.pdf

Zdzis?aw Celi?ski Energetyka j?drowa

Zdzis?aw Celi?ski, Andrzej Strupczewski Podstawy energetyki j?drowej

Damazy Laudyn, Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk Elektrownie

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 15:21
 

Troch? o w?glu i jego zgazowaniu

Email Drukuj PDF
W ostatnich czasach mo?emy obserwowa? spadek wydobycia w?gla w Polsce oraz spadek jego ceny. W 2013 roku ?rednia cena zbytu surowca spad?a o 46,2 z? na tonie, czyli a? o 13,6% w porwnaniu z rokiem poprzednim, natomiast wydobycie spad?o o oko?o 4,5%. Zatrwa?aj?cym jest rwnie? fakt, i? w roku bie??cym, zaimportowano z Rosji do Polski a? o 32% wi?cej w?gla ni? w roku poprzednim. Rosyjski w?giel znajduje zastosowanie g?wnie w?rd w?a?cicieli domw jednorodzinnych, jest rwnie? cz?sto wykorzystywany przez ma?e elektrociep?ownie. Nale?y zauwa?y?, ?e wszystkie te tendencj? s? dla nas bardzo niekorzystne. Stajemy przed nowymi problemami, polski w?giel znajduj? si? co raz g??biej, a co za tym idzie jego wydobycie jest trudniejsze i bardziej kosztowne. Nale?y tak?e pami?ta?, ?e im g??biej, tym wi?ksze zagro?enie wybuchami metanu i t?pni?ciami. Rosjanie na razie nie napotykaj? tego typu problemw przez co niestety coraz bardziej op?acalnym b?dzie stawa?o si? importowanie ich w?gla. Istniej? wprawdzie mo?liwo?ci otwierania w Polsce nowych kopalni, np. w?gla brunatnego w Legnicy - najwi?ksze z?o?e w?gla brunatnego w Europie, przypuszczalnie rwnie? na ?wiecie, czy te? Gubin-Brody, jednak cz?sto ich powstawaniu towarzysz? liczne protesty, ktre utrudniaj?, a czasem nawet uniemo?liwiaj?ce inwestycje. Przyk?adowo w sierpniu kilku tysi?cy ekologw Greenpeace stworzy?o 8 kilometrowy ?a?cuch z ludzi protestuj?c w ten sposb przeciwko budowie kopalni odkrywkowej Gubin-Brody.

Mo?na wi?c stwierdzi?, ?e jeste?my niejako zmuszeni szuka? mniej konwencjonalnych metod wydobycia w?gla lub szuka? mo?liwo?ci wydobycia/produkcji energii elektrycznej z innych paliw. Jednak jak twierdzi prof. W?adys?aw Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki ?dzkiej, na elektrownie j?drow? nas nie sta?, z O?E b?dzie produkowane wymagane 20% energii elektrycznej zgodnie z pakietem 3 x 20, natomiast pozosta?e 80% to w?giel kamienny, brunatny no i gaz. A mo?e uda?o by si? dosta? ten stosunkowo drogi gaz z w?gla? Dodatkowo zrobi? to w miar? niewielkim kosztem oraz p?niej spali? bardziej ekologicznie ni?eli mia?oby to miejsce w przypadku w?gla w postaci sta?ej, no i przede wszystkim w kopalni gdzie powoli przestaje si? op?aca? wydobycie. Budowa instalacji w warunkach czynnej kopalni w?gla jest przedsi?wzi?ciem niespotykanym dotychczas w polskim grnictwie. Prace nad tego typu rozwi?zaniem s? aktualnie intensywnie prowadzone w wielu krajach na ca?ym ?wiecie m.in. w Australii, Chinach i RPA oraz rwnie? w Polsce, gdzie ostatnio przeprowadzano je z sukcesem w kopalni Wieczorek. Zacznijmy od tego na czym polega to zgazowanie? Chodzi o przeprowadzenie procesu wysokotemperaturowej konwersji w?gla w formie sta?ej do gazu przy u?yciu konkretnego czynnika zgazowuj?cego. Jest to wi?c taki kontrolowany po?ar pod ziemi?. W?giel pierwiastkowy kontaktuje si? z medium zgazowuj?cym, w skutek czego powstaje gaz, ktrego docelowo g?wnymi sk?adnikami s? H2, CO 2, CO oraz CH 4 . Zasadniczo zgazowa? mo?na ka?dy rodzaj w?gla, nale?y jednak pami?ta? o wyst?puj?cych ograniczeniach dotycz?cych temperatury topliwo?ci popio?u oraz niektrych indywidualnych w?a?ciwo?ciach w?gla, mog?cych mie? wp?yw na proces zgazowania. Fundamentem pod technologi? podziemnego zgazowania w?gla jest georeaktor na pok?adzie w?gla oraz wykonanie kana?w, ktrymi w jedn? stron? doprowadza si? czynnik zgazowuj?cy, a w drug? stron? odbiera si? wytworzony gaz. Bardzo wa?nym aspektem jest dobranie najbardziej optymalnego czynnika zgazowuj?cego, o odpowiednich parametrach. Czynnikiem zgazowuj?cym mo?e by? para wodna, tlen, wodr, powietrze, dwutlenek w?gla, jednak najcz??ciej jest to w?a?nie para, tlen i powietrze. Nale?y zauwa?y?, ?e w zale?no?ci od zastosowanego czynnika zgazowuj?cego, uzyskujemy r?ne warto?ci opa?owe otrzymanego gazu, przyk?adowo do 4,5-5,5 MJ/m 3 przy zastosowaniu powietrza oraz do 8-10 MJ/m 3 przy zastosowaniu tlenu. Zgazowanie w?gla najpro?ciej mo?na zobrazowa? nast?puj?cym schematem:

Jak oceni? Marek Pieszczek, Dyrektor Kopalni Wieczorek, technologi?, nad ktr? w kopalni aktualnie prowadzony jest eksperyment, mo?na z powodzeniem wykorzysta? w zasobach resztkowych i tych, ktrych nie mo?na by?o wydoby? tradycyjnymi metodami, np. gdy z?o?a s? po?o?one zbyt g??boko. Stwierdzi? rwnie?, ?e tego typu instalacja jest bezpieczna dla za?ogi i ?rodowiska. Podczas eksperymentu zgazowano dotychczas z powodzeniem 200 ton w?gla. Nale?y rwnie? zauwa?y?, ?e technologia zgazowania mo?e zosta? wykorzystana w miejscach gdzie nie znajduj? si? ?adna kopalnia, wystarczy dosta? si? do z?o?a w?gla, wydr??y? otwory do podania czynnika zgazowuj?cego i odbioru gazu. Odpowiednio zgazowany w?giel daje tyle samo energii co wydobyty. Po zako?czeniu eksperymentu naukowcy maj? zbudowa? wielokrotnie wi?ksz?, demonstracyjn? instalacj? zgazowania.

Warto zwrci? uwag? na to, ?e wytworzone w technologii podziemnego zgazowania paliwo mo?na wykorzysta? zarwno do wytwarzania ciep?a i elektryczno?ci w energetyce, zast?pi? nim gaz ziemny w chemii jak i do wytwarzania paliw p?ynnych. Naukowcy realizuj?cy eksperyment w Kopalni Wieczorek oceniaj?, ?e uzyskany przez nich gaz b?dzie mia? warto?? opa?ow? w granicach 3,5 - 5 MJ/m 3 , a? 53% jego obj?to?ci b?dzie stanowi? azot, oko?o 16%. dwutlenek w?gla, 15% wodr, 12% tlenek w?gla i 3% metan. S? to w miar? dobre warto?ci, jednak eksperyment ma pomc odpowiedzie? na pytanie, jak najlepiej sterowa? tym ci?gle opracowywanym procesem zgazowania w?gla, aby otrzyma? jeszcze lepsze i bardziej optymalne parametry. Nie sposb jest rwnie? nie wspomnie? o tym, ?e 70 proc. polskich elektrowni ma ponad 30 lat. Znaczna cz??? z nich nied?ugo b?dzie musia?a by? odstawiona. Wed?ug niektrych naukowcw, co raz bardziej rosn?ce zapotrzebowanie na energi? elektryczn?, w zestawieniu z wyliczeniami Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, ?e tylko do 2016 roku trzeba b?dzie wy??czy? bloki o mocy ponad 3000 MW, mo?e grozi? Polsce blackoutem i to wcale w nie tak odleg?ej perspektywie czasowej. Dlatego nale?y budowa? nowe bloki, a przecie? mog? by? to bloki gazowe, bardziej ekologiczne, z wy?sz? sprawno?ci?. Jedno jest pewne, nadchodz? czasy du?ych zmian w polskiej energetyce, a je?eli eksperymenty dotycz?ce zgazowania w?gla dalej b?d? odnosi? takie sukcesy, o inwestycji w t? technologi? mo?na naprawd? powa?nie pomy?le?.

?rd?a:

Gordon Couch, Underground Coal Gasification;

www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401490,naukowcy-eksperyment-zgazowania-wegla-prowadzony-z-sukcesem.html

http://www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl

www.biztok.pl/None/ani-lupki-ani-atom-skad-polska-wezmie-energie-elektryczna_a17477

Poprawiony: niedziela, 21 września 2014 21:08
 

Mali Naukowcy 2014

Email Drukuj PDF

W pi?tek 13.06.2014r. nasze ko?o SKN Elektroenergetyka przenios?o si? razem z dzie?mi i pracownikami Politechniki Pozna?skiej w niezwyk?y ?wiat nauki i jej tajemnic podczas imprezy Mali Naukowcy, ktra odby?a si? na terenie Centrum Wyk?adowego PP. Cz?onkowie Ko?a Naukowego zorganizowali warsztaty Kole?anko i kolego przyjd? i zrb pr?d z niczego!, w czasie ktrych dzieci mia?y mo?liwo?? wytworzy? energi? z warzyw, zbudowa? konstrukcj? baterii s?onecznej czy po??czy? obwd z lataj?cym ?mig?em i ?arweczk?. Przez proste i weso?e do?wiadczenia mali naukowcy mieli okazj? zg??bi? tajniki z dziedziny elektrotechniki oraz elektroenergetyki, dowiedzie? si? na jakiej zasadzie powstaje pr?d i co zrobi? ?eby obwd by? dobrze po??czony i wszystkie urz?dzenia zadzia?a?y poprawnie. Wszyscy ?wietnie si? przy tym bawili, a tak?e zdobyli wiele po?ytecznej wiedzy. By? to bardzo pracowity oraz bardzo inspiruj?cy wieczr.

Link do galerii z zdj?ciami z wydarzenia: GALERIA

Zapraszamy na nasz? stron? Facebook: https://www.facebook.com/SKN.Elektroenergetyka

Poprawiony: środa, 16 marca 2016 12:09
 

Ochrona ?rodowiska w dystrybucji energii elektrycznej

Email Drukuj PDF

Pozornie mo?e si? wydawa?, ?e poza sektorem wytwrczym w energetyce nie ma wi?kszych zagro?e? ekologicznych. Dzia?ania na rzecz ochrony ?rodowiska nie s? tylko mod?, ale rwnie? konieczno?ci? w czynieniu tej ga??zi przemys?u coraz bardziej przyjazn? dla natury. Mo?na je podejmowa? rwnie? z poziomu dystrybucji.

Wobec du?ej liczby (w Polsce ok. 250 tys.) transformatorw rozdzielczych SN/nn nale?y zwrci? uwag? na sposb monta?u stacji s?upowych, ktre s? najmniej chronione przed dost?pem osb postronnych i zwierz?t. Nowe rozwi?zanie technologiczne, tzw. zanurzalne transformatory rozdzielcze (ZTD) to transformatory ?ywiczne w kompozytowej obudowie i zaimpregnowanymi uzwojeniami. Pow?oka zewn?trzna pokryta w?knem szklanym i ?ywic? epoksydow? umo?liwia monta? w dowolnej pozycji a nawet zakopanie w ziemi. Zdecydowanie zmniejszy si? dost?pno??, a wizja kopania g??bokiego do?u odstraszy potencjalnych z?odziei miedzi. W ten sposb ludzie i zwierz?ta mog? zosta? ochronienii to rozwi?zanie z powodzeniem mo?e by? wprowadzone przy przebudowie sieci dystrybucyjnych. Pki co ZTD s? w fazie testw, m.in. w Kanadzie jako jednofazowe transformatory 14,4/0,24 kV.

Nast?pny wa?ny aspekt to media izolacyjne. Nowy olej nie stanowi powa?nego zagro?enia dla ?rodowiska, jednak zu?yty z czasem staje si? rakotwrczy. W tej sytuacji szczeglnie nara?eni s? pracownicy warsztatw remontowych transformatorw podczas wykonywania przegl?dw eksploatacyjnych i napraw. Propozycja zast?pienia tradycyjnego oleju zawieraj?cego polichlorobifenyle (PCB) przez np. oleje syntetyczne i silikonowe b?d?ce w pe?ni biodegradowalne, ograniczy szkodliwy wp?yw na ?rodowisko i zdrowie elektromonterw. Wprowadzenie izolacji sze?ciofluorkiem siarki (SF6) jest szans? na ograniczenie powierzchni zajmowanych przez stacje, zw?aszcza umiejscowionych w pobli?u osiedli mieszkaniowych (np. na pozna?skim Pi?tkowie). Zagro?eniami s? jednak produkty rozk?adu gazu i przenikanie do atmosfery.
Ostatnim, ale nie najmniej wa?nym punktem jest przeciwdzia?anie stratom oraz amorficzne materia?y ferromagnetyczne. Stosowanie metglasu (szk?a metalicznego) pozwala na znaczne oszcz?dno?ci energii w przekroju ca?ego systemu elektroenergetycznego; jest to zatem kolejne dzia?anie proekologiczne. Mniejsze straty przesy?owe prze?o?? si? na ograniczenie zu?ycia takich surowcw jak gaz i w?giel. Metglas powstaje w procesie bardzo szybkiego ch?odzenia od temperatury topnienia do temperatury zeszklenia. Cechuje si? ni?sz? indukcj? nasycenia i mniejszym pr?dem magnesuj?cym od blachy elektrotechnicznej.


Tak jak ka?da nowinka techniczna rozwi?zanie to kosztuje wi?cej, jednak eksploatacja jest wiele ta?sza. Rdzenie amorficzne w postaci bardzo cienkich ta?m wymagaj? jednak innej technologii produkcji.


Rys. Ta?ma amorficzna

Podsumowuj?c, powy?sze metody przedstawiaj? dystrybucj? energii elektrycznej jako kolejne pole do popisu w dziedzinie ochrony ?rodowiska. Ka?de z tych rozwi?za? wyr?nia si? innowacyjno?ci? i jest szans? na rozwj przemys?u, a ich zastosowanie mo?e by? wa?nym impulsem przyczyniaj?cym si? do rozbudowy cz?sto zaniedbanego sektora dystrybucyjnego. Nale?y te? zwrci? uwag? na to, czy koszt wytworzenia nowych materia?w (np. obudowy kompozytowej ZTD) poniesiony przez ?rodowisko b?dzie adekwatny do uzyskanych korzy?ci.

autor: Kasperski Leszek, SKN Elektroenergetyka

?rd?o: Karol Kuczy?ski, Transformatory rozdzielcze a ekologia zagadnienia wybrane, Elektro.info [nr 10/2012 (107)]

Poprawiony: poniedziałek, 19 maja 2014 17:11
 


Strona 5 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

Sonda

Wyszukiwarka