SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Mali Naukowcy

Email Drukuj PDF
W pi?tek 12.06 mieli?my okazj? uczestniczy? w imprezie "Mali Naukowcy" na Politechnice Pozna?skiej organizuj?c warsztaty dla dzieci, a w sobot? 13.06 brali?my udzia? w Pikniku Beiersdorf dla dzieci z domu dziecka. W czasie tych dwch wydarze? m?odzi naukowcy mieli okazj? zapozna? si? z tajnikami powstawania pr?du oraz tajemnicami elektroniki. Wykazali si? przy tym ogromnym zaanga?owaniem i kreatywno?ci?;) Dzi?kujemy GO4Robot za wsp?prac? przy obu eventach, a wszystkich zapraszamy do odwiedzenia strony ch?opakw i sprawdzenia jak wspania?e rzeczy potrafi? wyczarowa? z klockw Lego! https://www.facebook.com/Go4Robot

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 16:04
 

Dziewczyny na Politechniki

Email Drukuj PDF

W czwartek 23.04.2015r. na Politechnice odby? si? Dzie? Dziewczyn na Politechniki oraz Drzwi otwarte uczelni. Nasze ko?o mia?o okazj? zaprezentowa? si? na stoisku jako jedno z k? dzia?aj?cych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Pozna?skiej. W Centrum Wyk?adowym PP tego dnia zjawi?o si? wielu kandydatw na studia, ktrzy znale?li wiele ciekawych atrakcji jak i rwnie? u?ytecznych i wa?nych informacji. Rozmawiali?my z licealistami, odpowiadali?my na nawet najbardziej nurtuj?ce ich pytania dotycz?ce studiw oraz rekrutacji czy studenckiego ?ycia i mo?liwo?ci rozwoju zainteresowa? na uczelni technicznej. Przewodnicz?ca SKN Elektroenergetyka Maria Ciarkowska jako ambasadorka akcji Dziewczyny na Politechniki poprowadzi?a warsztaty dla dziewczyn z komunikacji i motywacji oraz opowiedzia?a o tym, jak poradzi? sobie w pierwszych dniach na uczelni i znale?? wsplny j?zyk z in?ynierami. Mamy nadziej?, ?e m?odsze kole?anki i koledzy dzi?ki uczestnictwu w tym dniu na uczelni mieli mo?liwo?? podj?cia dobrej decyzji dotycz?cej kierunkw studiw i ?e mo?emy powiedzie? Do zobaczenia w pa?dzierniku na Politechnice Pozna?skiej.

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 16:05
 

Marcowa wycieczka oraz Drzwi Otwarte Wydzia?u Elektrycznego

Email Drukuj PDF
W czwartek 26 marca odby? si? wyjazd SKN Elektroenergetyka do farmy wiatrowej w Margoninie i elektrociep?owni w Pile. W Margoninie mieli?my okazj? zwiedzi? stacj? elektroenergetyczn? i pozna? elementy wchodz?ce w jej sk?ad. Ponadto przedstawiona zosta?a nam budowa si?owni wiatrowej i podstawowe parametry jej pracy. Natomiast w Pile zajrzeli?my do sterowni, w ktrej operatorzy przedstawili nam jak zdalnie kieruje si? parametrami pracy elektrociep?owni. Mieli?my okazj? obejrze? prac? kot?a. Poznali?my m. in. system automatyki urz?dze?, system ch?odzenia i schemat pilskiej sieci ciep?owniczej.

Dnia 28.03.15 odby?y si? Drzwi otwarte Wydzia?u Elektrycznego Politechniki Pozna?skiej. Tegoroczni maturzy?ci wys?uchali prezentacji podczas ktrej mieli okazj? zapozna? si? z ofert? kierunkw studiw dost?pnych na naszym wydziale. Nast?pnie cz?onkowie Samorz?du Studenckiego oprowadzali licealistw po wybranych laboratoriach, mi?dzy innymi Wysokich Napi??, Robotw Mobilnych czy Odnawialnych ?rde? Energii. Kandydaci na studia mogli rwnie? zapozna? si? z dzia?alno?ci? k? naukowych, w tym naszego, SKN Elektroenergetyka, a tak?e us?ysze? odpowiedzi na pytania dotycz?ce studiw i akademickiego ?ycia.

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z obu wydarze? w zak?adce GALERIE.
Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2015 13:34
 

Email Drukuj PDF

Czyste technologie w?glowe okre?la si? jako og? procesw, systemw oraz sposobw efektywnego wykorzystania w?gla, maj?cych na celu szczeglnie znaczne ograniczenie wp?ywu produktw jego spalania (m.in. tlenki azotu, tlenki siarki oraz dwutlenki w?gla) na ?rodowisko naturalne. Polska posiada bardzo du?y potencja? w?glowy, a jego udzia? w wytwarzaniu energii elektrycznej w skali naszego kraju wynosi znacznie ponad osiemdziesi?t procent. W zwi?zku z przewidywanymi co raz wi?kszymi ograniczeniami emisji gazw cieplarnianych oraz spodziewanymi op?atami zwi?zanymi z przekraczaniem tych ogranicze?, warto zauwa?y?, ?e poniewa? Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE, a wisz? nad nami kary wysoko?ci nawet 4 mld z?, uchybienia s? ci?g?e i Polska nic z tym nie robi, warto zauwa?y?, ?e jako kraj bogaty w zasoby w?gla, powinni?my przej?? do jak najbardziej aktywnej polityki, dotycz?cej wykorzystania czystych technologii w?glowych w energetyce. Przez czyste technologie w?glowe nale?y rozumie? zarwno wp?yw na proces spalania w?gla (np. spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen, si?ownie na parametry nadkrytyczne) jak i wp?yw na proces oczyszczania produktw spalania w?gla (np. odsiarczanie, odpylanie) czy te? b?d?cy przedmiotem tego artyku?u uk?ad IGCC, gdzie osi?ga si? wp?yw na proces zgazowania w?gla, przed jego spaleniem.

IGCC (z ang. Integrated Gasification Combined Cycle) jest to uk?ad gazowo - parowy zintegrowany ze zgazowaniem w?gla, bardzo korzystny ze wzgl?du na to, ?e jest to najbardziej ekologiczny uk?ad w?glowy, w zwi?zku z czym op?acalny w kraju, ktry posiada du?y potencja? tego paliwa. W uk?adzie IGCC osi?gamy o prawie po?ow? ni?sze zu?ycie wody, w zestawieniu z konwencjonalnymi si?owniami w?glowymi. Warto rwnie? zauwa?y?, ?e uk?ad ten mo?emy zaliczy? jako prawie zeroemisyjny, w przypadku zastosowania w nim technologii wychwytu dwutlenku w?gla, ktre bazuj? przede wszystkim na absorpcji fizycznej, chocia? obecnie prowadzone s? rwnie? badania nad membranowymi technologiami separacji CO2. Nale?y pami?ta?, ?e wychwyt CO2 w uk?adach IGCC odbywa si? przed procesem spalania w?gla, co z j?zyka angielskiego okre?la si? jako pre-combustion capture. Istnieje wskazanie na wykorzystywanie w uk?adach IGCC technologii membranowych, ze wzgl?du na wysokie ci?nienie gazu syntezowego oraz uzyskanie gazu bogatego w cz?steczki H2 po procesie separacji CO2. Ideowo, uk?ad IGCC ukierunkowany na produkcj? energii elektrycznej, sk?ada si? z nast?puj?cych procesw:

  • Zgazowania w generatorze paliwa np. w?gla w niskokaloryczne i ?redniokaloryczne paliwo gazowe, ktrego sk?ad zale?y od rodzaju substancji podlegaj?cej zgazowaniu oraz od technologii zgazowywania, czyli g?wnie od tego jaki czynnik zgazowuj?cy zostanie wykorzystany do procesu (np. tlen, powietrze, para wodna). Warto?? opa?owa otrzymanego paliwa gazowego mie?ci si? w szerokim zakresie od 4 MJ/m3 do nawet 33 MJ/m3.
  • Otrzymany w procesie zgazowania gaz syntezowy kierowany jest poprzez wymienniki ciep?? do instalacji oczyszczania (g?wnie oczyszczanie z cz?stek sta?ych, zwi?zkw siarki oraz wychwyt CO2).
  • Spalenie oczyszczonego gazu w komorze spalania uk?adu gazowego, a nast?pnie przekierowanie spalin do turbozespo?u z turbin? gazow? i generacja energii elektrycznej.
  • Wykorzystanie entalpii spalin wylotowych turbiny gazowej w kotle odzysknicowym, generuj?cym par? na potrzeby uk?adu parowego z turbozespo?em z turbin? parow? i generacja energii elektrycznej.

Animacj? pracy uk?adu IGCC warto obejrze? na stronie:

http://www.duke-energy.com/about-us/how-igcc-works.asp

Warto zauwa?y?, ?e sprawno?? wytwarzania energii elektrycznej osi?ga warto?? na poziomie 35% - 40% w przypadku instalacji IGCC z wychwytem CO2 oraz nawet do 44% w przypadku instalacji bez wychwytu CO2. Osi?gamy najni?sz? emisj? zanieczyszcze?, spo?rd dost?pnych technologii w?glowych oraz mamy mo?liwo?? zgazowania r?nych paliw m.in. w?gla kamiennego, w?gla brunatnego czy te? biomasy. Wa?nym aspektem, kluczowym dla procesu zgazowania, jest wykorzystany czynnik zgazowuj?cy. Najcz??ciej stosowanymi czynnikami zgazowuj?cymi s? tlen, powietrze i para wodna. Je?li chodzi o nak?ady inwestycyjne, ze wzgl?du na bardzo du?? dost?pno??, najta?szym jest wykorzystanie powietrza, jako czynnika zgazowuj?cego, jednak wi??e si? to z obecno?ci? du?ej ilo?ci N2 w powstaj?cym gazie syntezowym, co jest niekorzystne, ze wzgl?du na to, ?e gaz ten jest niereaktywny w dalszym procesie spalania. Najkorzystniejsze jest wykorzystanie tlenu, daj?ce nam w gazie syntezowym znaczne ilo?ci CO i H2, w zwi?zku z czym warto?? opa?owa otrzymanego produktu zgazowania jest wy?sza. Warto jednak zauwa?y?, ?e zgazowanie z wykorzystaniem tlenu, jako czynnika zgazowuj?cego, wi??e si? z budow? dodatkowej instalacji separacji tlenu z powietrza ASU (z ang. Air Separation Unit) co z kolei zwi?ksza nak?ady inwestycyjne. Kolejn? wa?na instalacj? technologiczn? w uk?adzie IGCC jest generator gazu, maj?cy g?wnie wp?yw na sk?ad oraz posta? powsta?ego gazu syntezowego oraz na stopie? konwersji w?gla, czyli procentowa ilo?? w?gla, ktra przereagowa?a w generatorze gazu. Generatory klasyfikuje si? na podstawie przep?ywu paliwa w strefie reakcyjnej. W skali przemys?owej, zasadniczo stosowane s? trzy typy: ze z?o?em sta?ym, ze z?o?em fluidalnym oraz ze z?o?em strumieniowym. Uk?ad ze z?o?em sta?ym charakteryzuje si? najprostsz? konstrukcj?, jednak w wytworzonym gazie znajduj? si? takie produkty odgazowywania jak smo?a czy ciek?e w?glowodory, co powoduje konieczno?? specjalnych metod oczyszczania gazu. Uk?ady ze z?o?em fluidalnym pozwalaj? na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia kontaktu cz?stek czynnika zgazowuj?cego i zgazowywanego, jednak bardzo du?? wad? tego uk?adu s? stosunkowo niskie stopnie konwersji w?gla. Najbardziej korzystnym jest ostatni z wymienionych, generator gazu ze z?o?em strumieniowym, poniewa? mo?na w nim wykorzysta? ka?dy w?giel, niezale?nie od zawarto?ci popio?u oraz jego zdolno?ci do spiekania. W po??czeniu z tlenem i par? wodn? jako czynnikami zgazowuj?cymi stopie? konwersji w?gla osi?gany jest na poziomie 99%, a w powsta?ym gazie syntezowym nie ma ani substancji smolistych, ani fenoli. Jedyn? wad? generatora ze z?o?em strumieniowym, s? utrzymywane w nim wysokie temperatury eksploatacyjne, co wi??e si? z wykorzystanie kosztownych materia?w konstrukcyjnych oraz wysokotemperaturowych wymiennikw ciep?a, co powoduje wy?sze koszty inwestycyjne. W ocenie efektywno?ci procesu zgazowania paliwa, pomijaj?c wcze?niej wspomniany stopie? konwersji w?gla, stosuj? si? rwnie? inne wska?niki, takie jak np. efektywno?? energetyczna na zimno ?z mwi nam o stosunku strumienia masy paliwa doprowadzonego do zgazowania do strumienia masy gazu, uzyskanego w tym procesie lub stosunku warto?ci opa?owej paliwa do warto?ci opa?owej otrzymanego gazu. W zale?no?ci od zastosowanych technologii oraz parametrw prosu zgazowania, efektywno?? energetyczna na zimno mie?ci si? w granicach ?z = 70 91%, przy czym najwi?ksze warto?ci osi?ga si? przy zgazowaniu w z?o?u strumieniowym.

Podsumowuj?c uk?ady IGCC s? przysz?o?ci? je?li chodzi o wykorzystanie w?gla jako paliwa w energetyce, ktra ma si? stawa? coraz czystsza. Uk?ady te w komercyjnych warunkach pracuj? obecnie w kilku wysoce rozwini?tych krajach takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania czy Holandia. Obecnie najwi?kszym blokiem jest uk?ad Powerfuel w Anglii, o nominalnej mocy docelowej 900MW. Do 2016 roku ma powsta? kolejnych dziewi?? uk?adw gazowo parowych ze zintegrowanym zgazowaniem w?gla (g?wnie w USA i w krajach azjatyckich). Warto podkre?li?, ?e tego typu uk?ad powinien by? rwnie? przysz?o?ci? dla Polskiej energetyki, borykaj?cej si? g?wnie z problemami, zwi?zanymi z wysoka emisj? gazw cieplarnianych. Przy takim potencjale w?glowym, uk?ad IGCC po??czony z separacj? CO2 wydaje si? by? idealnym rozwi?zaniem.

Bibliografia:

Kotowicz J., Bartela ?. i inni, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna uk?adu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem w?gla oraz membranow? separacj? ditlenku w?gla IGCC, Gliwice 2012;

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 11:00
 

MakerSpace 2014

Email Drukuj PDF
Drony, roboty, wa?ne osobisto?ci. Czy?by gala rozdania nagrd Nobla? Nie! To MakerSpace 2014! Event organizowany przez Geek Girls Carrots 21 listopada w Centrum Kultury Zamek przyci?gn?? t?umy obserwatorw jak i wystawcw.
Przechodz?c korytarzami mo?na by?o si? natkn?? na stoiska z takimi urz?dzeniami jak: drukarki 3D, Oculus Rift czy wspomniane wcze?niej drony. Obok profesjonalnych firm znajdowa?y si? placwki r?nych k? naukowych. Nasz? Politechnik? reprezentowali: Aeroklub, In?yniera ?rodowiska, no i oczywi?cie Elektroenergetyka. Mo?liwo?? budowy r?norodnych uk?adw elektronicznych oraz szansa na zaznajomienie si? z funkcjonowaniem kot?a fluidalnego cieszy?a si? sporym zainteresowaniem widzw w ka?dej grupie wiekowej. U?miechy najm?odszych oraz gratulacje starszych potwierdzi?y fakt, ?e nasze ko?o po raz kolejny wykona?o ?wietn? prac? w przygotowaniu do wydarzenia oraz zaprezentowaniu elektroenergetyki w ciekawy sposb. Nie pozostaje wi?c nic innego jak tylko czeka? na nast?pn? okazj? do wyprbowania swych si? w tworzeniu ciekawych obiektw techniki oraz zaproszenia na przysz?oroczn? edycj? MakerSpace.

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/1377165_833556123374134_6821894946573788381_n.jpg?oh=6fba7d71aecb44e9ba98f3b4cef72eeb&oe=551307E1&__gda__=1427750454_f25dbb2e53691c92501cbf884f5e591b

https://scontent-b-vie.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/10846030_833556113374135_3305824370023183823_n.jpg?oh=cb9cd2c02d38c4d7975f29be022231e5&oe=55091EB5

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/p480x480/1901560_833556110040802_574657430398897134_n.jpg?oh=eb7cf9423a70c4795df42de3052064ba&oe=550884CB&__gda__=1423114766_1d546f28b1920d228ca2694b5f72ea83


 


Strona 4 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 80 gości 

Sonda

Wyszukiwarka