SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Seminarium RAFAKO

Email Drukuj PDF
Dnia 18.11 odby?o si? seminarium SKN Elektroenergetyka z przedstawicielem firmy Rafako, Panem Januszem Rydzakiem . Podczas spotkania mieli?my okazj? m.in. zapozna? si? z budow? kot?w oraz etapami ich monta?u. Zg??bili?my wiedz? na temat r?nych typw kot?w oraz zachodz?cych w nich procesach. Serdecznie dzi?kujemy Panu Januszowi za przeprowadzenie ciekawej prezentacji!Poprawiony: sobota, 21 listopada 2015 13:46
 

Email Drukuj PDF

Dzi?ki pracy naszego kolegi Micha?a Ratajczyka i finansowaniu od firmy MIKRONIKA mieli?my mo?liwo?? odby? trzydniow? wycieczk? po jednych z najciekawszych firm zwi?zanych z energetyk? naszego regionu i nie tylko.

Pierwszego dnia po porannym spotkaniu przed budynkiem Wydzia?u Budowy Maszyn wyruszyli?my autokarem do Konina, jednak?e nie po to, aby zwiedza? tamtejsz? elektrowni? lecz z wizyt? w ELEKTROBUDOWIE. Przywitano nas serdecznie i rozpocz??y si? prezentacje z pracownikami r?nych dzia?w firmy, przerwane jedynie na przej?cie po zak?adzie. Poznali?my budow? oferowanych rozdzielni SN w izolacji powietrznej i gazowej, a tak?e nN w izolacji gazowej. My?l?, ?e ka?dy b?dzie mi?o wspomina? to miejsce i to nie tylko z powodu otrzymanych upominkw.

W dniu kolejnym odwiedzili?my Be?chatw - tak, to serce polskiej elektroenergetyki, gdzie przyj?to nas w najnowszym bloku BE?CHATW 2. Na pierwszy rzut oka wida?, ?e po protestach ekologw, ktre mia?y miejsce jakie? dwa lata temu, wzmocnili ochron? obiektw.

Zastanawiaj?ca jest niewielka ilo?? pracownikw b?d?cych na zmianie przy obs?udze tak du?ego obiektu. Czterna?cie osb to naprawd? niedu?o i jest to tylko mo?liwe dzi?ki zaawansowanej automatyce. Tego dnia widzieli?my rwnie? odkrywk? Be?chatw, jednak?e mocno okrojone zwiedzanie pozostawi?o tylko wiadomo?ci o rozbudowanym systemie osuszania na temat czego odby?a si? ca?kiem bogata w szczeg?y prelekcja.

Ostatniego dnia ?wie?y i wypocz?ci przyst?pili?my do zadawania pyta? w fabryce generatorw firmy ALSTOM (obecnie ju? GE), gdzie zrozumieli?my problematyk? produkcji jednostkowej urz?dze? o tak znacznych gabarytach, dochodz?cych do 450 ton.

Na mnie osobi?cie najwi?ksze wra?enie zrobi?y rozdzielnice SN w obudowie dopuszczonej do pracy w atmosferze wybuchowej, mi?a atmosfera i ogrom wiedzy jaki trzeba posi??? aby z sukcesami realizowa? si? w zwiedzanych zak?adach.

Zapraszam do obejrzenia zdj?? z wycieczki w zak?adce GALERIE.

Adam Guderski

Poprawiony: środa, 11 listopada 2015 20:39
 

Rekrutacja

Email Drukuj PDF
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na rekrutacj? ju? w najbli?szy czwartek!

Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 14:59
 

Email Drukuj PDF

Korzystaj?c ze zbli?aj?cego si? okresu wakacyjnego delegacja SKN Elektroenergetyka i MSKN Polonium wpierwszym dniu lipca uda?a si? do ?rde? polskich rzek wyp?ywaj?cego z ZPUE Elektromonta? Pozna?. Podczas wizyty mieli?my przyjemno?? zapozna? si? ze struktur? firmy oraz bogat? ofert? produktow?. Nasza podr? rozpocz??a si? zwiedzenia rozdzielnic ?redniego napi?cia poprzez rozdzielnice ODRA, RAWA, DRAWA, BRDA iNAREW. Zapoznali?my si? z praktycznymi aspektami stosowania przestrzeni dekompresyjnych wr?nych typach rozdzielnic. W praktyczny sposb zaznajomili?my si? z budow? stykw tulipanowych, ktre s? istotnym elementem zapewniaj?cym bezpiecze?stwo podczas przegl?dw rozdzielnic. Mi?ym zaskoczeniem by?o spotkanie w rozdzielnicach aparatury kontrolno-pomiarowej Micom, ktr? mieli?my przyjemno?? pracowa? podczas zaj?? laboratoryjnych. Kolejny etap naszej podr?y wid? przez rozdzielnic? niskiego napi?cia WART? zbudowan? jako modu?owy system z mo?liwo?ci? szybkiej wymiany elementw celem zapewnienia ci?g?o?ci zasilania obiektu. Ostatni etap i wisienk? na torcie stanowi?a owalna rozdzielnica grnicza aktualnie budowana dla huty miedzi KGHM. Mo?liwo?? zapoznania si? z konstrukcj?, tak wielkiej rozdzielnicy oniecodziennym kszta?cie by?a bardzo interesuj?cym do?wiadczeniem.

Wszystkich ch?tnych zapraszamy na stron? w ktrej mo?na zapozna? si? z licznymi szczeg?ami technicznymi rozdzielnic wymienionych rozdzielnic: http://www.rozdzielnice.com/

Dzi?kujemy serdecznie dyrektorowi ZPUE Elektromonta? Pozna? Panu Paw?owi Roszakowi za po?wi?cony czas oraz bardzo merytoryczne i tre?ciwe spotkanie.

Autor: Adrian Struski


Poprawiony: środa, 15 lipca 2015 09:20
 

Targi RENEXPO Poland

Email Drukuj PDF

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami energetyki zach?camy do udzia?u w V Mi?dzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywno?ci Energetycznej RENEXPO Poland. Wydarzenie odb?dzie si? 22 - 24.09.2015 w Warszawskim Centrum EXPO XXI. W programie mi?dzy innymi:

 • Mi?dzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywno?ci Energetycznej
 • Konferencje bran?owe o zasi?gu krajowym i mi?dzynarodowym
 • Fora bran?owe
 • 5-ta edycja Dnia Samorz?dowca w ramach RENEXPO Poland
 • RENERGY AWARD by RENEXPO Poland
 • Spotkania kooperacyjne
 • IBEF Mi?dzynarodowe Forum Wymiany Biznesowej
 • i wiele innych wydarze? towarzysz?cych
Rejestracja do bezp?atnej karty wst?pu: http://www.renexpo-warsaw.com/odwiedzajcy.html. Wi?cej informacji: www.renexpo-warsaw.com

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015 16:15
 


Strona 3 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości 

Sonda

Wyszukiwarka