SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

panele wschd-zachdPopularno?? instalacji fotowoltaicznych, w ktrych panele s? zainstalowane w kierunku wschodnio-zachodnim (WE), zamiast w kierunku po?udniowym, ro?nie. Modu?y zwrcone w kierunku po?udniowym produkuj? wi?cej energii w ci?gu dnia. A jednak, jak wykazuj? r?norakie analizy, systemy WE w niektrych przypadkach daj? mo?liwo?? uzyskania wi?kszych oszcz?dno?ci poprzez lepsze wpasowanie si? w zapotrzebowanie obiektu, w szczeglno?ci w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli wi?cej na standardowych, p?askich dachach w zale?no?ci od ich pokrycia i dodatkowych elementw.

Krzywa produkcji energii przez systemy WE zamontowane na dachu p?askim przebiega znacznie ?agodniej ni? w przypadku paneli zainstalowanych w kierunku po?udniowym. Charakteryzuje si?:

wi?kszymi uzyskamiw godzinach rannych i po?udniowych, natomiastdu?o mniejszymiw okolicy po?udnia, je?li porwnamy je ze standardowym u?o?eniem modu?w.

brak gwa?townego skokuprodukcji energii z paneli w okolicy po?udnia jest bardziej korzystne dla sieci.

sp?aszczenie piku krzywej produkcji,umo?liwia rwnie? lepszy dobr inwertera, ktry nie jest dobierany pod szczytow? produkcj?; jest on bardziej rwnomiernie obci??ony przez niemal ca?y dzie?. Dzi?ki temu rozmiar i koszty tego urz?dzenia rwnie? s? mniejsze.

StudiumEfficient East-West Orientated PV Systems with One MPP Tracker[1] przedstawi?o wyniki analizy uzysku z paneli ustawionych w kierunku WE, podpi?tych do jednego uk?adu MPP (dotychczas uwa?ano, ?e zachodnia i wschodnia cz??? systemu wymagaj? osobnych inwerterw). Uzyski zmierzono osobno dla paneli cienkowarstwowych oraz z krzemu krystalicznego.Jak wykaza?y badania, straty mismatch (wynikaj?ce z niedopasowania parametrw modu?w) s? minimalne (ok.0,1%), bo cho? przez stringi przebiega inna warto?? pr?du w zale?no?ci od pory dnia, warto?ci napi?cia w okolicy punktu maksymalnej mocy s? niemal identyczne. Straty s? rwnie? rekompensowane poprzez lepsz? prac? inwertera.

Dowiedziono rwnie?, ?e dodatkowym czynnikiem, ktry wp?ynie na straty mismatch b?dzie:

k?t nachylenia paneli,

zastosowana technologia.

Potwierdzono, ?eniska temperatura i dobra wentylacjapaneli skutkuje lepsz? prac? systemw usytuowanych na wschd i zachd.

Najwy?sze straty odnotowywane s? podczas s?onecznych dni, gdy r?nica pomi?dzy stringiem zachodnim a wschodnim jest wysoka. Najmniej strat nast?puje przy promieniowaniu rozproszonym (dni pochmurne), ktrego w Polsce mamy wiele w porwnaniu z promieniowaniem bezpo?rednim.

Panele zainstalowane na dachu p?askim w kierunku po?udniowym s? korzystniejsze dla u?ytkownikw o oglnym wysokim zapotrzebowaniu na energi?. Obserwuj?c dzienny profil zu?ycia energii elektrycznej, wy?sze zapotrzebowanie na energi? w okolicach po?udnia (a wi?c szczytu produkcji przy klasycznym ustawieniu paneli) nast?puje w miesi?cach zimowych. Jednak, je?eli przyjrzymy si? dog??bniej profilowi zu?ycia, to okazuje si?, ?e w niektrych obiektach panele skierowane na WE mog? produkowa? o 49% wi?cej energii w godzinach wy?szego zapotrzebowania ni? te ustawione w kierunku po?udniowym (na podstawie badaniaPecan Street Research).

Dodatkowo badanie przeprowadzone na modelowej instalacji w Aachen w Niemczech [2] pokaza?o, ?e ustawienie paneli w pozycji wschd-zachd skutkuje zmniejszeniem uzysku o zaledwie do 10-20% w przypadku nachylenia paneli do 35 stopni.

Przy doborze systemu fotowoltaicznego, warto zatem zasugerowa? si? dziennym profilem zu?ycia energii elektrycznej oraz charakterystyk? obiektu. Czasami systemy fotowoltaiczne ustawione w kierunku wschodnio-zachodnim mog? si? okaza? znacznie korzystniejsze ni? po?udniowe systemy, do ktrych przywykli?my.

Zesp? EasySolar


esChcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice:

www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://naatublog.files.wordpress.com/2014/05/wschzach.jpgPopularno?? instalacji fotowoltaicznych, w ktrych panele s? zainstalowane
w kierunku wschodnio-zachodnim (WE), zamiast w kierunku po?udniowym, ro?nie. Modu?y zwrcone w kierunku po?udniowym produkuj? wi?cej energii w ci?gu dnia. A jednak, jak wykazuj? r?norakie analizy, systemy WE w niektrych przypadkach daj? mo?liwo?? uzyskania wi?kszych oszcz?dno?ci poprzez lepsze wpasowanie si? w zapotrzebowanie obiektu, w szczeglno?ci w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli wi?cej na standardowych, p?askich dachach w zale?no?ci od ich pokrycia i dodatkowych elementw.

Krzywa produkcji energii przez systemy WE zamontowane na dachu p?askim przebiega znacznie ?agodniej ni? w przypadku paneli zainstalowanych w kierunku po?udniowym. Charakteryzuje si?:

wi?kszymi uzyskami w godzinach rannych i po?udniowych, natomiastdu?o mniejszymi w okolicy po?udnia, je?li porwnamy je ze standardowym u?o?eniem modu?w.

brak gwa?townego skoku produkcji energii z paneli w okolicy po?udnia jest bardziej korzystne dla sieci.

sp?aszczenie piku krzywej produkcji, umo?liwia rwnie? lepszy dobr inwertera, ktry nie jest dobierany pod szczytow? produkcj?; jest on bardziej rwnomiernie obci??ony przez niemal ca?y dzie?. Dzi?ki temu rozmiar i koszty tego urz?dzenia rwnie? s? mniejsze.

StudiumEfficient East-West Orientated PV Systems with One MPP Tracker [1] przedstawi?o wyniki analizy uzysku z paneli ustawionych w kierunku WE, podpi?tych do jednego uk?adu MPP (dotychczas uwa?ano, ?e zachodnia i wschodnia cz??? systemu wymagaj? osobnych inwerterw). Uzyski zmierzono osobno dla paneli cienkowarstwowych oraz z krzemu krystalicznego.Jak wykaza?y badania, straty mismatch (wynikaj?ce z niedopasowania parametrw modu?w) s? minimalne (ok.0,1%), bo cho? przez stringi przebiega inna warto?? pr?du w zale?no?ci od pory dnia, warto?ci napi?cia w okolicy punktu maksymalnej mocy s? niemal identyczne. Straty s? rwnie? rekompensowane poprzez lepsz? prac? inwertera.

Dowiedziono rwnie?, ?e dodatkowym czynnikiem, ktry wp?ynie na straty mismatch b?dzie:

k?t nachylenia paneli,

zastosowana technologia.

Potwierdzono, ?eniska temperatura i dobra wentylacja paneli skutkuje lepsz? prac? systemw usytuowanych na wschd i zachd.

Najwy?sze straty odnotowywane s? podczas s?onecznych dni, gdy r?nica pomi?dzy stringiem zachodnim a wschodnim jest wysoka. Najmniej strat nast?puje przy promieniowaniu rozproszonym (dni pochmurne), ktrego w Polsce mamy wiele w porwnaniu z promieniowaniem bezpo?rednim.

Panele zainstalowane na dachu p?askim w kierunku po?udniowym s? korzystniejsze dla u?ytkownikw o oglnym wysokim zapotrzebowaniu na energi?. Obserwuj?c dzienny profil zu?ycia energii elektrycznej, wy?sze zapotrzebowanie na energi? w okolicach po?udnia (a wi?c szczytu produkcji przy klasycznym ustawieniu paneli) nast?puje w miesi?cach zimowych. Jednak, je?eli przyjrzymy si? dog??bniej profilowi zu?ycia, to okazuje si?, ?e w niektrych obiektach panele skierowane na WE mog? produkowa? o 49% wi?cej energii w godzinach wy?szego zapotrzebowania ni? te ustawione w kierunku po?udniowym (na podstawie badaniaPecan Street Research ).

Dodatkowo badanie przeprowadzone na modelowej instalacji w Aachen w Niemczech [2] pokaza?o, ?e ustawienie paneli w pozycji wschd-zachd skutkuje zmniejszeniem uzysku o zaledwie do 10-20% w przypadku nachylenia paneli do 35 stopni.

Przy doborze systemu fotowoltaicznego, warto zatem zasugerowa? si? dziennym profilem zu?ycia energii elektrycznej oraz charakterystyk? obiektu. Czasami systemy fotowoltaiczne ustawione w kierunku wschodnio-zachodnim mog? si? okaza? znacznie korzystniejsze ni? po?udniowe systemy, do ktrych przywykli?my.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice:

www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 00:34  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości 

Sonda

Wyszukiwarka