SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Akademia PV: Zabezpieczenia w fotowoltaice - ochrona przeciwpora?eniowa

Email Drukuj PDF

Po stronie DC instalacja fotowoltaiczna jest zazwyczaj ?rd?em pr?du o nat??eniu do 8A (w przypadku jednego pasma paneli po??czonych w szereg) i napi?ciu si?gaj?cym prawie 1000V. System jest odizolowany od ziemi, a wi?c nie jest mo?liwy przep?yw pr?du przez cia?o cz?owieka dotykaj?cego tylko jednego bieguna instalacji do ziemi. Pr?d mo?e przep?ywa? tylko od bieguna dodatniego do bieguna ujemnego. Oczywi?cie pora?enie jest mo?liwe i w takim przypadku przez cia?o cz?owieka przep?ywa pr?d sta?y o warto?ci (najcz??ciej) wi?kszej ni? 2A, ktry wywo?uje powa?ne oparzenia oraz mo?e wywo?a? migotanie komr sercowych. Na podstawie bada? i analiz przeprowadzonych przez Mi?dzynarodow? Komisj? Elektrotechniczn? (IEC) przyj?to, ?e graniczna warto?? pr?du sta?ego p?yn?cego przez cia?o cz?owieka w d?u?szym czasie wynosi zaledwie 70mA. A wi?c zabezpieczenia przeciwpora?eniowe w systemach fotowoltaicznych s? niezb?dne.

Ochrona przeciwpora?eniowa

Przede wszystkim nale?y zadba? o zapewnienie ochrony podstawowej przed dotykiem bezpo?rednim. Dodatkowo nale?y zapewni? mo?liw? ochron? przed dotykiem po?rednim przy uszkodzeniu. Rodzaj i poziom zastosowanej ochrony przeciwpora?eniowej w ka?dym przypadku zale?y od warunkw ?rodowiskowych i od parametrw systemu fotowoltaicznego.

Ochrona przed dotykiem bezpo?rednim jest realizowana przez izolacj? podstawow? oraz wszelkie dzia?ania ograniczaj?ce dost?p do elementw systemu PV. W przypadku farm fotowoltaicznych niezb?dne jest odpowiednie ogrodzenie ca?ej farmy. Wszystkie budynki i rozdzielnie znajduj?ce si? na terenie farmy, zawieraj?ce wyposa?enie elektryczne powinny by? zamykane na klucz. Tabliczki ostrzegawcze musz? si? znajdowa? na ka?dej rozdzielni, nawszystkich drzwiach stacji transformatorowej oraz na p?ocie (co kilka metrw). Kable i przewody powinny by? prowadzone pod ziemi? lub w os?onach.

Je?eli chodzi o ochron? przeciwpora?eniow? podstawow? w budynkach, to umieszczenie systemu fotowoltaicznego na dachu (na odpowiedniej wysoko?ci wi?kszej ni? 2,5m) zapewnia ograniczenie dost?pu do elementw systemu. W przypadku, gdy dost?p na dach budynku maj? osoby nieupowa?nione, nale?y wykona? dodatkowe os?ony wok? systemu lub ograniczy? dost?p na dach. Inwertery najcz??ciej montuje si? wewn?trz budynku. S? one wykonane w I klasie izolacji, wi?c powinny si? znajdowa? w pomieszczeniu o ograniczonym dost?pie lub w dodatkowych obudowach zamykanych na klucz. Przewody w budynku s? prowadzone pod tynkiem lub w przeznaczonych do tego trasach kablowych, korytach itp. Rwnie? w budynkach nale?y stosowa? tabliczki ostrzegawcze. Nie mo?na tak?e zapomnie? o umieszczeniu wy??cznika awaryjnego (np. PPO?) w dost?pnym i widocznym miejscu.

Zabezpieczenie inwertera

Ochrona przy uszkodzeniu, przed dotykiem po?rednim jest realizowana przez wykorzystanie urz?dze? II klasy ochronno?ci oraz uziemione po??czenia wyrwnawcze. Panele fotowoltaiczne s? zazwyczaj wykonane w II klasie ochronno?ci, a przewody i kable DC maj? wzmocnion? lub podwjn? izolacj?. Je?eli tak nie jest, to nale?y wykona? uziemione po??czenia wyrwnawcze metalowych elementw systemu, uziemienie jednego z przewodw strony DC (minus) oraz konieczne jest zastosowanie zabezpiecze? zwarciowych po stronie DC. Zabezpieczenia te jednak nie zapewniaj? samoczynnego wy??czenia zasilania w przypadku ka?dego uszkodzenia, ze wzgl?du na zale?no?? pr?du zwarciowego paneli od nas?onecznienia, dlatego najlepszym i najcz??ciej stosowanym ?rodkiem ochrony przeciwpora?eniowej przy uszkodzeniu po stronie DC systemu PV jest izolacja podwjna lub wzmocniona oraz urz?dzenia w II klasie ochronno?ci. Zdarza si?, ?e producent inwertera zaleca uziemienie jednego z przewodw mimo tego, ?e panele i przewody s? w II klasie ochronno?ci. Jest to spowodowane brakiem separacji galwanicznej pomi?dzy stron? DC i AC wewn?trz inwertera i ma chroni? system PV przed uszkodzeniem w przypadku pr?dw zwarciowych pochodz?cych z sieci elektroenergetycznej. Poza tym wykonuje si? po??czenia metalowych, przewodz?cych cz??ci konstrukcyjnych systemu z g?wn? szyn? uziemiaj?c? budynku lub uziomem, ale jest to cz??? ochrony odgromowej a nie przeciwpora?eniowej. Sam inwerter zazwyczaj posiada tylko izolacj? podstawow?, dlatego je?li nie ma mo?liwo?ci umieszczenia go poza dost?pem osb nieupowa?nionych, musi zosta? zamontowany w dodatkowej obudowie zamykanej na klucz. Inwerter musi by? po??czony z zaciskiem PE sieci AC i posiada do tego przeznaczone wyprowadzenie na przewd PE.

Podczas prac konserwacyjnych lub podczas napraw awaryjnych inwerterw nale?y zadba? o zapewnienie bezpiecznej izolacji inwertera od sieci elektroenergetycznej oraz ?rd?a napi?cia DC paneli PV. Realizowane jest to przez wy??czniki, roz??czniki lub od??czniki przeznaczone do tego celu do galwanicznego roz??czania pr?dw roboczych lub przeci??eniowych DC. Podobnie po stronie AC systemu nale?y zastosowa? odpowiednie wy??czniki lub roz??czniki. Inwerter powinien by? mo?liwy do bezpiecznego od??czenia po stronie DC i AC.

Podsumowuj?c

Ochron? przeciwpora?eniow? w systemach fotowoltaicznych realizuje si? przez:

1. Ochron? podstawow?, przed dotykiem bezpo?rednim

Izolacja podstawowa

Ograniczenie dost?pu os?ony, p?oty, bariery, umieszczenie poza zasi?giem r?ki,

Od??czenie inwertera z zapewnieniem bezpiecznej izolacji podczas prac konserwacyjnych i usuwania awarii

2. Umieszczenie tabliczek ostrzegawczych (Pod napi?ciem, Nie dotyka? itp.)

3. Ochron? przy uszkodzeniu

Urz?dzenia II klasy ochronno?ci lub uziemione po??czenia wyrwnawcze

Po??czenie inwertera z przewodem PE sieci AC.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

Sonda

Wyszukiwarka