SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Akademia PV: Falownik i jego rola

Email Drukuj PDF

Obecny system rozlicze?

Jednym z najwa?niejszych elementw instalacji fotowoltaicznej jest falownik. Jest to urz?dzenie stanowi?ce tak naprawd? serce uk?adu, bez ktrego instalacja nie by?aby w stanie generowa? poprawnie energii elektrycznej. To dzi?ki niemu produkowanyprzez panele fotowoltaiczne pr?d sta?y jest dostosowywany do wymaga? sieci elektroenergetycznej co pozwala nam na jego wykorzystanie w ramach gospodarstwa domowego oraz przes?anie dosieci. Jest to g?wna, lecz nie jedyna funkcja nowoczesnych falownikw. Urz?dzenia te s? rwnie? odpowiedzialne za:

Szukanie punktu mocy maksymalnej

Uzyskiwanie maksymalnej mocy uk?adu mo?liwe jest dzi?ki urz?dzeniom zwanym MPP trackerami, ktrych zadaniem jest przekszta?cenie pr?du docieraj?cego do inwertera w taki sposb by uzyska? jak najwi?ksz? moc. W zale?no?ci od typu inwertera mo?e on posiada? od jednego do kilku modu?w MPPT. Ich liczba jest szczeglnie wa?na w przypadku instalacji z?o?onej z paneli or?nym k?cie nachylenia lub azymucie. Ka?dy string przy??czony do jednego MPPT powinien charakteryzowa? si? zbli?onymi warunkamipracy i ustawieniem. Tylko wtedy mo?liwe b?dzie prawid?owe okre?lenie punktu mocy maksymalnej, a tym samym zwi?kszenie wydajno?ci ca?ej instalacji.

Monitoring instalacji

Nowoczesne inwertery pozwalaj? na dok?adny monitoring i analiz? pracy instalacji.Rozwi?zanie te nie tylko umo?liwiaj? na ?atwe sprawdzanie parametrw pracy instalacji ale dzi?ki modu?om wi-fi, s? w stanie nas zdalnie poinformowa? o awarii systemu.

Odcinanie od sieci w przypadku awarii

Kolejn? wa?n? funkcj? inwertera jest odcinanie instalacji PV w przypadku przerwania dop?ywu pr?du z sieci. Jest to niezwykle wa?na funkcja inwertera, ktra nie tylko zabezpiecza ca?y system przed ewentualnym uszkodzeniem, ale tak?e zapewnia bezpieczn? prac? zespo?u prowadz?cego np. konserwacj? sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed degradacj? napi?ciem indukowanym (PID)

Ta forma degradacji paneli odpowiedzialna za spadek ich mocy powodowana jest przez niewielki up?yw pr?du przy wysokim napi?ciu. Zjawisko PID mo?e stanowi? powa?ne zagro?enie dla praktycznie wszystkich rodzajw paneli PV, szczeglnie tych pracuj?cych w wilgotnym i ciep?ym klimacie. Najlepszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest uziemienie bieguna ujemnego, ktre mo?liwe jest w przypadku inwerterw transformatorowych.

Jak wida? przekszta?canie pr?du sta?ego na zmienny to nie jedyna funkcja nowoczesnego inwertera. W zwi?zku z tym podczas jego doboru nie powinni?my si? kierowa? jedynie jego sprawno?ci? oraz moc? nominaln?, ale rwnie? innymi cz?sto rwnie istotnymi parametrami.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 03 grudnia 2015 23:32  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 

Sonda

Wyszukiwarka