SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Akademia PV: Zasada dzia?ania paneli fotowoltaicznych

Email Drukuj PDF

Generacja energii elektrycznej

Panele fotowoltaiczne umo?liwiaj? produkcj? energii elektrycznej dzi?ki tzw. efektowi fotowoltaicznemu.Jest to zjawisko, ktre powoduje powstawanie si?y elektromotorycznej w p?przewodniku. W przypadkuogniw fotowoltaicznych energi? elektryczn? generuj? fotony padaj?ce na p?przewodnik, z ktrego s? zbudowane ogniwa.


P?przewodnikami wykorzystywanymi w fotowoltaice, w zale?no?ci od technologii, s?:
krzem amorficzny,
krzem polikrystaliczny,
krzem krystaliczny,
tellurek kadmu,
halogenki,
barwniki i zwi?zki organiczne.

Efekt fotowoltaiczny wyst?puje jednak w ka?dym p?przewodniku przy charakterystycznym dla danego materia?uzakresie d?ugo?ci fal oraz z r?n? intensywno?ci?.

Po dostarczeniu do p?przewodnika odpowiedniej ilo?ci energii za pomoc? fotonw dochodzi do wybicia cz??ci elektronw z pasma walencyjnego dzi?ki czemu powstaje tzw. dziura elektronowa, ktra stanowi no?nik ?adunku. Proces ten prowadzi do przemieszczania si? elektronw i w konsekwencji produkcji pr?du.

Jest to oczywi?cie daleko id?ce uproszczenie jednak umo?liwia nam wyobra?enie sobie procesw zachodz?cych w naszych ogniwach. Jak wida? ca?y proces jest nieskomplikowany i zachodzi w oparciu o proste zjawiska fizyczne. Nie mamy tu do czynienia z jakimikolwiek reakcjami chemicznymi, ktre mog?yby np. powodowa? emisj? szkodliwych substancji.

Sprawno?? paneli

Efekt fotowoltaiczny niestety cechuje si? bardzo nisk? sprawno?ci?, co przez wielu uznawane jest za pi?t? achillesow? fotowoltaiki.Przeci?tne panele fotowoltaiczne faktycznie cechuj? si? sprawno?ci? rz?du kilku procent, ktra spada pod wp?ywem wysokich temperatur.

Rodzaj panelu

Sprawno??

Spadek wydajno?ci wraz ze wzrostem temperatury

Monokrystaliczny

14-18%

0,42-0,5 %/C

Polikrystaliczny

14-16%

0,39-0,46 %/C

CdTe

10-13%

0,2-0,24 %/C

Amorficzny

6-10%

0,17-0,25 %/C

CIGS i CIS

11-14%

0,32-0,41 %/C

Nale?y jednak mie? na uwadze, ?e parametr ten w przypadku wi?kszo?ci instalacji przydomowych mo?e by? uznawany za drugorz?dny. Wynika to z faktu posiadania przez inwestora zazwyczaj do?? du?ej powierzchni dachu. Dzi?ki temu, nisk? jednostkow? produkcj? energii elektrycznej jeste?my bez problemu w stanie nadrobi? zastosowaniem wi?kszej liczby paneli. W tym przypadku najwa?niejszym parametrem jaki b?dzie nas interesowa? jest cena 1 W instalacji fotowoltaicznej opisywanego w [PLN/Wp], a nie faktyczna sprawno?? paneli.

Budowapaneli

P?przewodniki to jednak nie jedyne elementy paneli fotowoltaicznych.

Najpopularniejsze na polskim rynku ogniwa poli- i monokrystaliczne zbudowane s?
dodatkowo z:

- szyby hartowanej os?aniaj?cej panele od gry,

- ramki zapewniaj?cej im sztywno?? oraz pozwalaj?ce na zastosowanie klem mocuj?cych,

- ochronnej folii EVA oraz PET,

- p?yty z tworzywa zabezpieczaj?cej panele od spodu,

- puszki przy??czeniowej pozwalaj?cej na przy??czenie panelu z inwerterem.

Ustawienie paneli

Rodzaj zastosowanej technologii to nie jedyny parametr wp?ywaj?cy na prawid?owe dzia?anie naszej instalacji. Podczas realizacji inwestycji zwi?zanej z fotowoltaik? zawsze nale?y pami?ta? o tym, ?e jednym z najwa?niejszych czynnikw wp?ywaj?cych na prawid?ow? prac? instalacji b?dzie odpowiednie rozmieszczenie paneli.

Prawid?owo wykonany projekt instalacji powinien zak?ada?:

- zminimalizowanie ryzyka cz?stego zacenienia,

- stawienie paneli pod odpowiednim k?tem (oko?o 30 stopni),

- ustawienie paneli w kierunku po?udniowym (chod? obecnie spotyka si? rwnie? ustawienie tzw. wschd-zachd).

Pomimo tego, ?e sam efekt fotowoltaiczny jest zjawiskiem opartym o podstawowe prawa fizyki, do jego okie?znania wymagana jest nie tylko nowoczesna technologia ale rwnie? wiedza projektantw i instalatorw.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice: www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: niedziela, 29 listopada 2015 18:10  

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 

Sonda

Wyszukiwarka