SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Czyste technologie w?glowe okre?la si? jako og? procesw, systemw oraz sposobw efektywnego wykorzystania w?gla, maj?cych na celu szczeglnie znaczne ograniczenie wp?ywu produktw jego spalania (m.in. tlenki azotu, tlenki siarki oraz dwutlenki w?gla) na ?rodowisko naturalne. Polska posiada bardzo du?y potencja? w?glowy, a jego udzia? w wytwarzaniu energii elektrycznej w skali naszego kraju wynosi znacznie ponad osiemdziesi?t procent. W zwi?zku z przewidywanymi co raz wi?kszymi ograniczeniami emisji gazw cieplarnianych oraz spodziewanymi op?atami zwi?zanymi z przekraczaniem tych ogranicze?, warto zauwa?y?, ?e poniewa? Polska ma od lat najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE, a wisz? nad nami kary wysoko?ci nawet 4 mld z?, uchybienia s? ci?g?e i Polska nic z tym nie robi, warto zauwa?y?, ?e jako kraj bogaty w zasoby w?gla, powinni?my przej?? do jak najbardziej aktywnej polityki, dotycz?cej wykorzystania czystych technologii w?glowych w energetyce. Przez czyste technologie w?glowe nale?y rozumie? zarwno wp?yw na proces spalania w?gla (np. spalanie w atmosferze wzbogaconej w tlen, si?ownie na parametry nadkrytyczne) jak i wp?yw na proces oczyszczania produktw spalania w?gla (np. odsiarczanie, odpylanie) czy te? b?d?cy przedmiotem tego artyku?u uk?ad IGCC, gdzie osi?ga si? wp?yw na proces zgazowania w?gla, przed jego spaleniem.

IGCC (z ang. Integrated Gasification Combined Cycle) jest to uk?ad gazowo - parowy zintegrowany ze zgazowaniem w?gla, bardzo korzystny ze wzgl?du na to, ?e jest to najbardziej ekologiczny uk?ad w?glowy, w zwi?zku z czym op?acalny w kraju, ktry posiada du?y potencja? tego paliwa. W uk?adzie IGCC osi?gamy o prawie po?ow? ni?sze zu?ycie wody, w zestawieniu z konwencjonalnymi si?owniami w?glowymi. Warto rwnie? zauwa?y?, ?e uk?ad ten mo?emy zaliczy? jako prawie zeroemisyjny, w przypadku zastosowania w nim technologii wychwytu dwutlenku w?gla, ktre bazuj? przede wszystkim na absorpcji fizycznej, chocia? obecnie prowadzone s? rwnie? badania nad membranowymi technologiami separacji CO2. Nale?y pami?ta?, ?e wychwyt CO2 w uk?adach IGCC odbywa si? przed procesem spalania w?gla, co z j?zyka angielskiego okre?la si? jako pre-combustion capture. Istnieje wskazanie na wykorzystywanie w uk?adach IGCC technologii membranowych, ze wzgl?du na wysokie ci?nienie gazu syntezowego oraz uzyskanie gazu bogatego w cz?steczki H2 po procesie separacji CO2. Ideowo, uk?ad IGCC ukierunkowany na produkcj? energii elektrycznej, sk?ada si? z nast?puj?cych procesw:

  • Zgazowania w generatorze paliwa np. w?gla w niskokaloryczne i ?redniokaloryczne paliwo gazowe, ktrego sk?ad zale?y od rodzaju substancji podlegaj?cej zgazowaniu oraz od technologii zgazowywania, czyli g?wnie od tego jaki czynnik zgazowuj?cy zostanie wykorzystany do procesu (np. tlen, powietrze, para wodna). Warto?? opa?owa otrzymanego paliwa gazowego mie?ci si? w szerokim zakresie od 4 MJ/m3 do nawet 33 MJ/m3.
  • Otrzymany w procesie zgazowania gaz syntezowy kierowany jest poprzez wymienniki ciep?? do instalacji oczyszczania (g?wnie oczyszczanie z cz?stek sta?ych, zwi?zkw siarki oraz wychwyt CO2).
  • Spalenie oczyszczonego gazu w komorze spalania uk?adu gazowego, a nast?pnie przekierowanie spalin do turbozespo?u z turbin? gazow? i generacja energii elektrycznej.
  • Wykorzystanie entalpii spalin wylotowych turbiny gazowej w kotle odzysknicowym, generuj?cym par? na potrzeby uk?adu parowego z turbozespo?em z turbin? parow? i generacja energii elektrycznej.

Animacj? pracy uk?adu IGCC warto obejrze? na stronie:

http://www.duke-energy.com/about-us/how-igcc-works.asp

Warto zauwa?y?, ?e sprawno?? wytwarzania energii elektrycznej osi?ga warto?? na poziomie 35% - 40% w przypadku instalacji IGCC z wychwytem CO2 oraz nawet do 44% w przypadku instalacji bez wychwytu CO2. Osi?gamy najni?sz? emisj? zanieczyszcze?, spo?rd dost?pnych technologii w?glowych oraz mamy mo?liwo?? zgazowania r?nych paliw m.in. w?gla kamiennego, w?gla brunatnego czy te? biomasy. Wa?nym aspektem, kluczowym dla procesu zgazowania, jest wykorzystany czynnik zgazowuj?cy. Najcz??ciej stosowanymi czynnikami zgazowuj?cymi s? tlen, powietrze i para wodna. Je?li chodzi o nak?ady inwestycyjne, ze wzgl?du na bardzo du?? dost?pno??, najta?szym jest wykorzystanie powietrza, jako czynnika zgazowuj?cego, jednak wi??e si? to z obecno?ci? du?ej ilo?ci N2 w powstaj?cym gazie syntezowym, co jest niekorzystne, ze wzgl?du na to, ?e gaz ten jest niereaktywny w dalszym procesie spalania. Najkorzystniejsze jest wykorzystanie tlenu, daj?ce nam w gazie syntezowym znaczne ilo?ci CO i H2, w zwi?zku z czym warto?? opa?owa otrzymanego produktu zgazowania jest wy?sza. Warto jednak zauwa?y?, ?e zgazowanie z wykorzystaniem tlenu, jako czynnika zgazowuj?cego, wi??e si? z budow? dodatkowej instalacji separacji tlenu z powietrza ASU (z ang. Air Separation Unit) co z kolei zwi?ksza nak?ady inwestycyjne. Kolejn? wa?na instalacj? technologiczn? w uk?adzie IGCC jest generator gazu, maj?cy g?wnie wp?yw na sk?ad oraz posta? powsta?ego gazu syntezowego oraz na stopie? konwersji w?gla, czyli procentowa ilo?? w?gla, ktra przereagowa?a w generatorze gazu. Generatory klasyfikuje si? na podstawie przep?ywu paliwa w strefie reakcyjnej. W skali przemys?owej, zasadniczo stosowane s? trzy typy: ze z?o?em sta?ym, ze z?o?em fluidalnym oraz ze z?o?em strumieniowym. Uk?ad ze z?o?em sta?ym charakteryzuje si? najprostsz? konstrukcj?, jednak w wytworzonym gazie znajduj? si? takie produkty odgazowywania jak smo?a czy ciek?e w?glowodory, co powoduje konieczno?? specjalnych metod oczyszczania gazu. Uk?ady ze z?o?em fluidalnym pozwalaj? na uzyskanie bardzo wysokiego stopnia kontaktu cz?stek czynnika zgazowuj?cego i zgazowywanego, jednak bardzo du?? wad? tego uk?adu s? stosunkowo niskie stopnie konwersji w?gla. Najbardziej korzystnym jest ostatni z wymienionych, generator gazu ze z?o?em strumieniowym, poniewa? mo?na w nim wykorzysta? ka?dy w?giel, niezale?nie od zawarto?ci popio?u oraz jego zdolno?ci do spiekania. W po??czeniu z tlenem i par? wodn? jako czynnikami zgazowuj?cymi stopie? konwersji w?gla osi?gany jest na poziomie 99%, a w powsta?ym gazie syntezowym nie ma ani substancji smolistych, ani fenoli. Jedyn? wad? generatora ze z?o?em strumieniowym, s? utrzymywane w nim wysokie temperatury eksploatacyjne, co wi??e si? z wykorzystanie kosztownych materia?w konstrukcyjnych oraz wysokotemperaturowych wymiennikw ciep?a, co powoduje wy?sze koszty inwestycyjne. W ocenie efektywno?ci procesu zgazowania paliwa, pomijaj?c wcze?niej wspomniany stopie? konwersji w?gla, stosuj? si? rwnie? inne wska?niki, takie jak np. efektywno?? energetyczna na zimno ?z mwi nam o stosunku strumienia masy paliwa doprowadzonego do zgazowania do strumienia masy gazu, uzyskanego w tym procesie lub stosunku warto?ci opa?owej paliwa do warto?ci opa?owej otrzymanego gazu. W zale?no?ci od zastosowanych technologii oraz parametrw prosu zgazowania, efektywno?? energetyczna na zimno mie?ci si? w granicach ?z = 70 91%, przy czym najwi?ksze warto?ci osi?ga si? przy zgazowaniu w z?o?u strumieniowym.

Podsumowuj?c uk?ady IGCC s? przysz?o?ci? je?li chodzi o wykorzystanie w?gla jako paliwa w energetyce, ktra ma si? stawa? coraz czystsza. Uk?ady te w komercyjnych warunkach pracuj? obecnie w kilku wysoce rozwini?tych krajach takich jak Stany Zjednoczone, Japonia, Hiszpania, Wielka Brytania czy Holandia. Obecnie najwi?kszym blokiem jest uk?ad Powerfuel w Anglii, o nominalnej mocy docelowej 900MW. Do 2016 roku ma powsta? kolejnych dziewi?? uk?adw gazowo parowych ze zintegrowanym zgazowaniem w?gla (g?wnie w USA i w krajach azjatyckich). Warto podkre?li?, ?e tego typu uk?ad powinien by? rwnie? przysz?o?ci? dla Polskiej energetyki, borykaj?cej si? g?wnie z problemami, zwi?zanymi z wysoka emisj? gazw cieplarnianych. Przy takim potencjale w?glowym, uk?ad IGCC po??czony z separacj? CO2 wydaje si? by? idealnym rozwi?zaniem.

Bibliografia:

Kotowicz J., Bartela ?. i inni, Analiza termodynamiczna i ekonomiczna uk?adu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem w?gla oraz membranow? separacj? ditlenku w?gla IGCC, Gliwice 2012;

Poprawiony: piątek, 20 lutego 2015 11:00  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #34 Brianne 2017-08-10 08:15
Cytować
 
 
0 #33 Hayden 2017-08-07 03:58
Every weekend i used to go to see this web page, because i want
enjoyment, since this this web page conations really nice funny material too.


Also visit my webpage; stylish Leather Jacket: http://Duderim.dothome.Co.kr/?document_srl=118221
Cytować
 
 
0 #32 Roscoe 2017-07-29 19:29
I've been browsing online more than threee hours today, yet I never found
any interesting article like yours.It is pretty worth enough for me.
Personally, if aall website owners and bloggers made good content as you
did, the internet will be much more useful than ever before.


Feel free to visit my blog; alicante-estate .com: http://www.chat1sec.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/853/userId/620535/Default.aspx
Cytować
 
 
0 #31 Joann 2017-07-28 22:33
This is very interesting, You are a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more
of your excellent post. Also, I've shared your site in my social networks!


Here is my site ... Dark Clothing: http://Www.Isglory.com/comment/html/index.php?page=1&id=111330
Cytować
 
 
0 #30 Cesar 2017-07-21 18:27
Cytować
 
 
0 #29 Kelvin 2017-07-21 13:09
Hey There. I discovered your weblog the usage of msn. This
is a really smartly written article. I will make sure to
bookmark it and come back to read extra of your
helpful information. Thank you for the post. I'll certainly
comeback.

My page; leather jacket wearers: http://www.Yygg45.top/comment/html/index.php?page=1&id=39866
Cytować
 
 
0 #28 Ronald 2017-07-21 09:46
Przyda?o by si? zwi?kszy? szybko?? ?adowania strony bo czeka?em 5 minut na za?adowanie...


Also visit my webpage - Darek Maciborski: http://ratujswojepieniadze.pl/
Cytować
 
 
0 #27 Arnoldo 2017-07-15 16:47
Very rapidly this website will be famous among all blog
viewers, due to it's pleasant articles

Heree is my site Tarot Bueno Y Fiable: http://Tarottirada.net/
Cytować
 
 
0 #26 Chun 2017-07-13 22:24
Thank you a lot for sharing this with all folks you
actually recognise what you're speaking approximately!
Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We could have a hyperlink
exchange arrangement among us

Here is my blog motorcycle Clothing: http://Www.5ijjh.cn/space.php?uid=69151&do=blog&id=924822
Cytować
 
 
0 #25 Deidre 2017-07-13 03:22
This paragraph is genuinely a nice one it helps
new web visitors, who are wishing for blogging.Stop by my web blog ... http://www.hahzr.com: http://www.hahzr.com/comment/html/index.php?page=1&id=30124
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Sonda

Wyszukiwarka