SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

?yczenia dla Marii

Email Drukuj PDF

J?DROWY REAKTOR BADAWCZY MARIA

Jedyny polski reaktor j?drowy MARIA znajduj?cy si? na terenie Narodowego Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) w Otwocku-?wierku, to obecnie jedyny dzia?aj?cy polski reaktor j?drowy. Maj?c moc 30 MW jest najpot??niejszym ze wszystkich wybudowanych w Polsce reaktorw. W skali kraju stanowi unikatowe narz?dzie badawcze, pozwalaj?ce naukowcom skutecznie zg??bia? wiedz? zzakresu z zakresu nauk podstawowych, energetyki j?drowej, jak i wytwarza? izotopy wykorzystywane w przemy?le, medycynie czy ochronie ?rodowiska.

Reaktor j?drowy MARIA zosta? uruchomiony 17 grudnia 1974 roku w wczesnym Instytucie Bada? J?drowych w ?wierku pod Warszaw? (obecnie Narodowe Centrum Bada? J?drowych). Zosta? zaprojektowany przez polskich specjalistw i technikw, jego podstawowym zadaniem by?o uzupe?nienie mo?liwo?ci badawczych EWY pierwszego polskiego reaktora j?drowego. Po wy??czeniu w 1995 roku reaktora EWA, MARIA sta?a si? jedynym dzia?aj?cym reaktorem j?drowym w Polsce.

Budow? reaktora MARIA rozpocz?to w czerwcu 1970 roku, a uruchomiono go wgrudniu 1974. Swoje imi? zawdzi?cza oczywi?cie polskiej noblistce Marii Sk?odowskiej-Curie.

Reaktor MARIA jest urz?dzeniem o do?? nietypowej konstrukcji. Jest reaktorem kana?owym i basenowym jednocze?nie. Paliwo jest umieszczone w specjalnych rurowych kana?ach paliwowych, zapewniaj?cych efektywne jego ch?odzenie wod? pod ci?nieniem 1.7 MPa. Kana?y paliwowe wraz z pozosta?ymi elementami rdzenia reaktora, takimi jak: bloki moderatora berylowego i reflektora grafitowego, pr?ty poch?aniaj?ce, zasobniki z materia?ami tarczowymi znajduj? si? w tzw. koszu rdzenia w basenie reaktora pod 7-metrow? warstw? wody. Basen reaktora jest konstrukcj? betonow? zwyk?adzin? stalow? i jest po??czony ?luz? z s?siednim basenem przechowawczym (krtkookresowego przechowalnika wypalonego paliwa i napromienionych elementw konstrukcyjnych oraz eksperymentalnych reaktora).

Reaktor poddawany jest ci?g?ym modyfikacjom maj?cym na celu podniesienie jako?ci prowadzonych w nim prac badawczych. Najpowa?niejsze zmiany dotycz? samego paliwa j?drowego. Pierwotnie w reaktorze MARIA eksploatowano paliwo o 80% wzbogaceniu w izotop 235U. W 2000 roku rozpocz?to wprowadzanie do eksploatacji paliwa o wzbogaceniu 36%, a we wrze?niu 2012 paliwa o wzbogaceniu 19.7%. Ta ostatnia zmiana poci?gn??a za sob? konieczno?? wymiany g?wnych pomp cyrkulacyjnych w obiegu ch?odzenia kana?w paliwowych.
Przekrj reaktora MARIA


KALENDARIUM

16 czerwca 1970 rozpocz?cie budowy reaktora MARIA

17 grudnia 1974 uruchomienie reaktora, uzyska? on stan krytyczny

1985 wy??czenie reaktora na okres modernizacji (m.in. wymiana systemu sterowania, przegl?d blokw grafitowych i berylowych, modernizacja systemw ch?odzenia, wentylacji i kontroli temperatur)

Grudzie? 1992 ponowne uruchomienie reaktora

Od 1993 regularna eksploatacja

20092017 wywiezienie paliwa wypalonego wysokowzbogaconego do Rosji w ramach realizacji Mi?dzynarodowego Programu Redukcji Zagro?e? Globalnych GTRI .


NARODOWE CENTRUM BADA? J?DROWYCH W ?WIERKU (NCBJ)

Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) jest najwi?kszym w Polsce instytutem badawczym. Posiada unikatowe urz?dzenie badawcze, ktrym jest reaktor MARIA. Powsta?o 1 wrze?nia 2011 r. w efekcie po??czenia Instytutu Energii Atomowej POLATOM i Instytutu Problemw J?drowych im. Andrzeja So?tana Tworzy je 17 zak?adw naukowych podzielonych na cztery departamenty, ponad 1000 fizykw, in?ynierw i pracownikw pomocniczych. Kadra naukowa to ok. 70 profesorw idoktorw habilitowanych oraz ponad 120 doktorw.

Zadaniem NCBJ jest przede wszystkim zg??bianie wiedzy na temat energetyki j?drowej, ale te? badania z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cz?stek elementarnych i j?drowa, fizyka plazmy gor?cej) oraz rozwijanie technologii j?drowych. Ka?dego roku wInstytucie powstaje oko?o 500 artyku?w recenzowanych z ??czn? liczb? 8000 cytowa?. Indeks Hirscha rwny 115 plasuje NCBJ na 4 miejscu w?rd wszystkich jednostek naukowych w Polsce. NCBJ prowadzi te? studia doktoranckie w zakresie fizyki cz?stek elementarnych, fizyki promieniowania kosmicznego, kosmologii i astrofizyki, fizyki j?drowej, fizyki i technologii plazmy, fizyki cia?a sta?ego i bada? materia?owych. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego nauk fizycznych. Kieruje rwnie? bogat? ofert? edukacyjn? doszerokiego kr?gu odbiorcw.

Instytut stanowi niezb?dne wsparcie eksperckie programu budowy energetyki j?drowej w Polsce. NCBJ dostarcza aparatur? do projektw realizowanych w CERN (LHC, CMS, LHC-b, GBAR), buduje elementy akceleratora European-XFEL DESY w Hamburgu, iniektora wi?zki neutralnej do Stellatora W-7X w Greifswald, detektorw do FAIR wDarmstadt, urz?dzenia pomiarowe do Jules Horowitz Reactor w Cadarache oraz dlaakceleratora NICA w Dubnej.

O?rodek Radioizotopw POLATOM NCBJ, prowadzi dzia?alno?? badawcz?, wdro?eniow?, produkcyjn?, us?ugow? i handlow? w zakresie preparatw promieniotwrczych, radiofarmaceutykw i lekw izotopowych, zestaww immunodiagnostycznych, zwi?zkw znakowanych oraz ?rde? i roztworw wzorcowych. Eksportuje swoje produkty do 76 krajw ?wiata. Bardzo istotn? rol? w produkcji radiofarmaceutykw spe?nia badawczy reaktor j?drowy MARIA. W 2013 r. osi?gn?? 18% ?wiatowej produkcji najwa?niejszego z nich molibdenu-99.

Zak?ad Aparatury J?drowej HITEC NCBJ jest jednym z kilku na ?wiecie producentem aparatury do diagnostyki i terapii nowotworowej, m.in. akceleratorw elektronw isto?w terapeutycznych, prowadzi dzia?alno?? badawczo rozwojow? w zakresie akceleratorw medycznych i przemys?owych.

W Centrum Informatycznym ?wierk (projekt Ci?) zbudowano m.in. jeden z najwi?kszych klastrw obliczeniowych w Polsce oferuj?cy moce obliczeniowe podmiotom zaanga?owanym w rozwj sektora energetycznego, jednostkom administracji pa?stwowej oraz instytucjom naukowo badawczym. Docelowa konfiguracja superkomputera to ok. 20 tys. rdzeni obliczeniowych, 130 TB pami?ci RAM i 3200 TB przestrzeni dyskowej. Pozwoli ona uzyska? wydajno?? rz?du 500 TFLOPS, a wi?c 500 bilionw operacji zmiennoprzecinkowych na sekund?.

W ramach projektu 4LABy doposa?ono aparaturowo cztery laboratoria: Laboratorium Struktur Akceleracyjnych, Laboratorium Wi?zek Jonowo-Plazmowych, Laboratorium Radiograficznego Laboratorium Pomiarw ?rodowiskowych (projekt 4LABy). NCBJ chc?c wzmocni? transfer wiedzy do biznesu buduje na swoim terenie Park Naukowo Technologiczny.


AKCJA ?YCZENIA DLA MARII

17 grudnia 2014 roku MARIA jedyny dzia?aj?cy w Polsce reaktor j?drowy obchodzi? b?dzie 40 urodziny! Z tej okazji Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) zaprasza do udzia?u w wyj?tkowym konkursie. Na zwyci?zcw, oprcz cennych nagrd rzeczowych, czeka prawdziwa gratka, mo?liwo?? zwiedzenia reaktora!

?yczenia dla Marii to wspania?a zabawa dla wszystkich zainteresowanych szeroko poj?t? nauk?. Zadanie dla uczestnikw jest proste: na instytutowym profilu Facebook z?o?y? ?yczenia reaktorowi MARIA. Liczymy na kreatywno?? uczestnikw. Mo?na zg?asza? teksty, obrazki, zdj?cia, filmiki!

Najlepsze prace zostan? nagrodzone. Oprcz nagrd rzeczowych: tabletu, zestawu ksi??ek i, laureaci b?d? mieli wyj?tkow? mo?liwo?? obejrzenia filmu Pandora Promise oraz wraz z zaproszonymi przez siebie go??mi zwiedzenia Narodowego Centrum Bada? J?drowych i zobaczenia na w?asne oczy reaktora MARIA.

Informacje podstawowe o konkursie:

Konkurs wystartowa? 19 listopada 2014 r.

Zako?czenie przyjmowania zg?osze?: 14 grudnia 2014 r.

Og?oszenie wynikw: 17 grudnia 2014 r.

Konkurs organizowany jest poprzez aplikacj? na profilu Facebook Narodowego Centrum Bada? J?drowych. Regulamin konkursu do wgl?du w aplikacji.

Link do aplikacji: http://bit.ly/1qqbVaW

Facebook: facebook.com/ncbj.swierk

Strona www: ncbj.gov.pl

***

Narodowe Centrum Bada? J?drowych (NCBJ) to jeden z najwi?kszych instytutw badawczych w Polsce, zatrudniaj?cy ponad tysi?c pracownikw. Zajmuje si? m.in. wspieraniem budowy polskiej energetyki j?drowej, badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cz?stek elementarnych i j?drowa, fizyka plazmy gor?cej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki j?drowej i produkcj? urz?dze? dla rozmaitych ga??zi nauki i gospodarki, w tym medycyny. NCBJ posiada jedyny w Polsce reaktor badawczy Maria wykorzystywany do wytwarzania izotopw promieniotwrczych, radiacyjnej modyfikacji materia?w oraz bada? na wi?zkach neutronw. O?rodek uczestniczy w mi?dzynarodowych przedsi?wzi?ciach badawczych oraz w pracach nad nowymi technologiami j?drowymi. Urz?dzenia opracowane w NCBJ b?d? wdra?ane w Parku Naukowo-Technologicznym w ?wierku.

Wi?cej informacji:

Marek Sieczkowski

Rzecznik Narodowego Centrum Bada? J?drowych

tel. +48512583 695

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Katarzyna ?uchowicz

Z-ca Rzecznika Narodowego Centrum Bada? J?drowych

tel. +48514961879

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: wtorek, 25 listopada 2014 18:32  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #1 Emerson 2015-04-20 07:18
With havin ?o much content andd articles do yo? ever run into any issues of plagorism or copyright violati?n? My site has
a lot of uniqu? content I've either wrtten myself oor ?utsourced but it a?pears a lot of itt is popping it
up all ovrr t?e internet without my agre?ment.Do you know any method to ?elp
reduce content from being ripped off? I'd genuinedly appreci?te it.


Feel free to surf to my ?eb-site; urutan kartu poker: http://ena.vu/index.php?url=http%3A%2F%2Fdewapk.com%2F&x=0&y=0&alias=downloadgamegovernorofpoker276393
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 

Sonda

Wyszukiwarka