SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Kiedy w latach 80-tych trwa?y prace nad budow? elektrowni j?drowej (EJ) w ?arnowcu, mwiono i pisano o du?ym op?nieniu tej ga??zi energetyki w Polsce nie tylko w stosunku do krajw zachodnich, ale i socjalistycznych. Po trzydziestu latach znw (czy mo?e w ko?cu) okazuje si?, ?e za oko?o kolejne 10 lat jest szansa, ?e co? wreszcie ruszy.

Dopiero w XXI wieku w Polsce uznano, ?e potrzebujemy EJ. Jak si? jednak okazuje nie wiadomo, czy pierwszy blok nie ruszy dopiero w XXII wieku przecie? jeden wiek to zaledwie 100 lat! W 2009 r. przewidziano zako?czenie budowy na rok 2020. Niestety ju? w 2014 r. przesuni?to termin uruchomienia pierwszego z reaktorw na rok 2024. Ciekawe jest to, ?e 30 lat temu gdy podj?to decyzj? o budowie EJ ?arnowiec w 1982 r. to pierwszy blok mia? ruszy? po o?miu latach. Dzisiaj, mimo ?e stoj? tam ju? fundamenty, potrzeba na to oko?o 10 lat!

Problem EJ w Polsce polega na tym, ?e ma ona niezwyk?ego pecha wystarczy przeanalizowa? jej histori?. Od pocz?tku by?a poniek?d skazana na pora?k?. Pierwszym dzieckiem EJ by?a bomba atomowa, ktrej dzia?anie spowodowa?o ?mier? setek tysi?cy ludzi. Tote? EJ zacz?to kojarzy? z zabijaniem i jej niszczycielskim dzia?aniem. Jako, ?e wymaga ona najwi?kszych nak?adw inwestycyjnych, w powojennej Polsce odwlekano przez wiele lat jej budow?, mimo, ?e jej rozwj na ?wiecie by? rekordowo dynamiczny. P?niej po katastrofie w Czarnobylu negatywne nastawienie spo?ecze?stwa gwa?townie wzros?o. By?y to te? czasy gdy w kraju nasila?o si? dzia?anie opozycji wobec w?adz pa?stwowych. Ponadto w wyniku zjawisk kryzysowych w latach 1985-1990 nast?pi? jednoprocentowy spadek produkcji energii elektrycznej. W wyniku tego wszystkiego podj?to decyzj? o wstrzymaniu prac. Przez dziesi?tki lat wiernymi towarzyszami podr?y energetyki j?drowej by?y r?nego rodzaju mity: kompleks Hiroshimy, kompleks Harrisburga, syndrom chi?ski czy kompleks Czarnobyla.

Energetycy s? ?wiadomi przewagi EJ nad innymi ?rd?ami energii elektrycznej. Do najwa?niejszych jej zalet nale??: wzgl?dy ekonomiczne (najta?sza energia), bezpiecze?stwo (zdecydowanie najrzadsze awarie dzi?ki reaktorom III generacji i nowszym), ale tak?e: czysto?? ?rodowiska (brak zanieczyszcze? oraz wielokrotnie mniejsze promieniowanie ni? z elektrowni w?glowej), pewno?? dostaw energii, sta?a cena (zwi?zana z ma?ymi kosztami paliwa), du?a koncentracja energii, prostota w zarz?dzaniu i przygotowaniu paliwa, a tak?e innych. Je?li chodzi o wady to: mwienie o wysokim nak?adzie inwestycyjnym jest nie do ko?ca sprawiedliwe jako, ?e w EJ uwzgl?dnia si? koszty ci?gnione, poza tym elektrownie te pracuj? ju? du?o d?u?ej ni? to przewidywano, niemniej nak?ady to istotnie pewien problem. Dodatkowo mwi si? o problemach proliferacji i sk?adowaniu odpadw, ktre to wydaj? si? w rzeczywisto?ci by? jednak w?tpliwe.

Ustalono, ?e konieczne jest poparcie spo?ecze?stwa do EJ i to jest jej najwi?kszym problemem. Wg obecnych sonda?y mniej wi?cej 50% Polakw to zwolennicy j?drwki, przy czym zwolennikami cz??ciej s? ludzie m?odsi, a tak?e osoby lepiej wykszta?cone, oraz osoby bogatsze. Z bada? wynika, ?e g?wnym ?rd?em wiedzy na temat EJ jest uczelnia lub szko?a, b?d?ce kilkakrotnie cz?stszym zasobem informacyjnym ni? Internet. Ankiety te pokazuj? te?, ?e w Internecie cz?sto znajduj? si? nieprawdziwe informacje. Edukacja nauczycieli w tym zakresie wydaje si? wi?c by? szczeglnie potrzebna. Najwa?niejszym problemem jaki ukaza?y sonda?e jest brak konsekwencji w rozumowaniu ankietowanych. Ot? mimo, ?e w pewnym badaniu 62% osb uzna?o elektrownie j?drowe za bezpieczne to tylko 49% nie protestowa?oby gdyby zamierzono tak? zbudowa? w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Kierowanie si? opini? spo?ecze?stwa w takim wypadku wydaje si? by? w?tpliwe. Te 13% ludzi, ktrzy opowiadali niezwykle irracjonalnie nie powinno mie? nic do powiedzenia w takich powa?nych decyzjach, w ktrych wymagane jest rozumowanie jak najbardziej racjonalne.

Dotarcie z wiedz? do wszystkich jest niemo?liwe, a w dodatku cze?? ludzi nie nadaje si? do podejmowania powa?nych decyzji. Wobec tego oczywiste jest to, ?e pe?nego poparcia spo?ecze?stwa nigdy si? nie osi?gnie. Niemniej energetyka j?drowa popularna na ca?ym ?wiecie (w tym tak?e dooko?a nas) powinna stanowi? znaczny wycinek bilansu energetycznego Polski w jak najbli?szym czasie, mimo nieuniknionych sprzeciww mniej lub bardziej wtajemniczonych w ten temat obywateli naszego pa?stwa.

?rd?a:

http://elektroenergetyka.pl/upload/file/2014/7/Mory%C5%84-Kucharczyk.pdf

Zdzis?aw Celi?ski Energetyka j?drowa

Zdzis?aw Celi?ski, Andrzej Strupczewski Podstawy energetyki j?drowej

Damazy Laudyn, Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk Elektrownie

Poprawiony: czwartek, 25 września 2014 15:21  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Sonda

Wyszukiwarka