SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Troch? o w?glu i jego zgazowaniu

Email Drukuj PDF
W ostatnich czasach mo?emy obserwowa? spadek wydobycia w?gla w Polsce oraz spadek jego ceny. W 2013 roku ?rednia cena zbytu surowca spad?a o 46,2 z? na tonie, czyli a? o 13,6% w porwnaniu z rokiem poprzednim, natomiast wydobycie spad?o o oko?o 4,5%. Zatrwa?aj?cym jest rwnie? fakt, i? w roku bie??cym, zaimportowano z Rosji do Polski a? o 32% wi?cej w?gla ni? w roku poprzednim. Rosyjski w?giel znajduje zastosowanie g?wnie w?rd w?a?cicieli domw jednorodzinnych, jest rwnie? cz?sto wykorzystywany przez ma?e elektrociep?ownie. Nale?y zauwa?y?, ?e wszystkie te tendencj? s? dla nas bardzo niekorzystne. Stajemy przed nowymi problemami, polski w?giel znajduj? si? co raz g??biej, a co za tym idzie jego wydobycie jest trudniejsze i bardziej kosztowne. Nale?y tak?e pami?ta?, ?e im g??biej, tym wi?ksze zagro?enie wybuchami metanu i t?pni?ciami. Rosjanie na razie nie napotykaj? tego typu problemw przez co niestety coraz bardziej op?acalnym b?dzie stawa?o si? importowanie ich w?gla. Istniej? wprawdzie mo?liwo?ci otwierania w Polsce nowych kopalni, np. w?gla brunatnego w Legnicy - najwi?ksze z?o?e w?gla brunatnego w Europie, przypuszczalnie rwnie? na ?wiecie, czy te? Gubin-Brody, jednak cz?sto ich powstawaniu towarzysz? liczne protesty, ktre utrudniaj?, a czasem nawet uniemo?liwiaj?ce inwestycje. Przyk?adowo w sierpniu kilku tysi?cy ekologw Greenpeace stworzy?o 8 kilometrowy ?a?cuch z ludzi protestuj?c w ten sposb przeciwko budowie kopalni odkrywkowej Gubin-Brody.

Mo?na wi?c stwierdzi?, ?e jeste?my niejako zmuszeni szuka? mniej konwencjonalnych metod wydobycia w?gla lub szuka? mo?liwo?ci wydobycia/produkcji energii elektrycznej z innych paliw. Jednak jak twierdzi prof. W?adys?aw Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki ?dzkiej, na elektrownie j?drow? nas nie sta?, z O?E b?dzie produkowane wymagane 20% energii elektrycznej zgodnie z pakietem 3 x 20, natomiast pozosta?e 80% to w?giel kamienny, brunatny no i gaz. A mo?e uda?o by si? dosta? ten stosunkowo drogi gaz z w?gla? Dodatkowo zrobi? to w miar? niewielkim kosztem oraz p?niej spali? bardziej ekologicznie ni?eli mia?oby to miejsce w przypadku w?gla w postaci sta?ej, no i przede wszystkim w kopalni gdzie powoli przestaje si? op?aca? wydobycie. Budowa instalacji w warunkach czynnej kopalni w?gla jest przedsi?wzi?ciem niespotykanym dotychczas w polskim grnictwie. Prace nad tego typu rozwi?zaniem s? aktualnie intensywnie prowadzone w wielu krajach na ca?ym ?wiecie m.in. w Australii, Chinach i RPA oraz rwnie? w Polsce, gdzie ostatnio przeprowadzano je z sukcesem w kopalni Wieczorek. Zacznijmy od tego na czym polega to zgazowanie? Chodzi o przeprowadzenie procesu wysokotemperaturowej konwersji w?gla w formie sta?ej do gazu przy u?yciu konkretnego czynnika zgazowuj?cego. Jest to wi?c taki kontrolowany po?ar pod ziemi?. W?giel pierwiastkowy kontaktuje si? z medium zgazowuj?cym, w skutek czego powstaje gaz, ktrego docelowo g?wnymi sk?adnikami s? H2, CO 2, CO oraz CH 4 . Zasadniczo zgazowa? mo?na ka?dy rodzaj w?gla, nale?y jednak pami?ta? o wyst?puj?cych ograniczeniach dotycz?cych temperatury topliwo?ci popio?u oraz niektrych indywidualnych w?a?ciwo?ciach w?gla, mog?cych mie? wp?yw na proces zgazowania. Fundamentem pod technologi? podziemnego zgazowania w?gla jest georeaktor na pok?adzie w?gla oraz wykonanie kana?w, ktrymi w jedn? stron? doprowadza si? czynnik zgazowuj?cy, a w drug? stron? odbiera si? wytworzony gaz. Bardzo wa?nym aspektem jest dobranie najbardziej optymalnego czynnika zgazowuj?cego, o odpowiednich parametrach. Czynnikiem zgazowuj?cym mo?e by? para wodna, tlen, wodr, powietrze, dwutlenek w?gla, jednak najcz??ciej jest to w?a?nie para, tlen i powietrze. Nale?y zauwa?y?, ?e w zale?no?ci od zastosowanego czynnika zgazowuj?cego, uzyskujemy r?ne warto?ci opa?owe otrzymanego gazu, przyk?adowo do 4,5-5,5 MJ/m 3 przy zastosowaniu powietrza oraz do 8-10 MJ/m 3 przy zastosowaniu tlenu. Zgazowanie w?gla najpro?ciej mo?na zobrazowa? nast?puj?cym schematem:

Jak oceni? Marek Pieszczek, Dyrektor Kopalni Wieczorek, technologi?, nad ktr? w kopalni aktualnie prowadzony jest eksperyment, mo?na z powodzeniem wykorzysta? w zasobach resztkowych i tych, ktrych nie mo?na by?o wydoby? tradycyjnymi metodami, np. gdy z?o?a s? po?o?one zbyt g??boko. Stwierdzi? rwnie?, ?e tego typu instalacja jest bezpieczna dla za?ogi i ?rodowiska. Podczas eksperymentu zgazowano dotychczas z powodzeniem 200 ton w?gla. Nale?y rwnie? zauwa?y?, ?e technologia zgazowania mo?e zosta? wykorzystana w miejscach gdzie nie znajduj? si? ?adna kopalnia, wystarczy dosta? si? do z?o?a w?gla, wydr??y? otwory do podania czynnika zgazowuj?cego i odbioru gazu. Odpowiednio zgazowany w?giel daje tyle samo energii co wydobyty. Po zako?czeniu eksperymentu naukowcy maj? zbudowa? wielokrotnie wi?ksz?, demonstracyjn? instalacj? zgazowania.

Warto zwrci? uwag? na to, ?e wytworzone w technologii podziemnego zgazowania paliwo mo?na wykorzysta? zarwno do wytwarzania ciep?a i elektryczno?ci w energetyce, zast?pi? nim gaz ziemny w chemii jak i do wytwarzania paliw p?ynnych. Naukowcy realizuj?cy eksperyment w Kopalni Wieczorek oceniaj?, ?e uzyskany przez nich gaz b?dzie mia? warto?? opa?ow? w granicach 3,5 - 5 MJ/m 3 , a? 53% jego obj?to?ci b?dzie stanowi? azot, oko?o 16%. dwutlenek w?gla, 15% wodr, 12% tlenek w?gla i 3% metan. S? to w miar? dobre warto?ci, jednak eksperyment ma pomc odpowiedzie? na pytanie, jak najlepiej sterowa? tym ci?gle opracowywanym procesem zgazowania w?gla, aby otrzyma? jeszcze lepsze i bardziej optymalne parametry. Nie sposb jest rwnie? nie wspomnie? o tym, ?e 70 proc. polskich elektrowni ma ponad 30 lat. Znaczna cz??? z nich nied?ugo b?dzie musia?a by? odstawiona. Wed?ug niektrych naukowcw, co raz bardziej rosn?ce zapotrzebowanie na energi? elektryczn?, w zestawieniu z wyliczeniami Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, ?e tylko do 2016 roku trzeba b?dzie wy??czy? bloki o mocy ponad 3000 MW, mo?e grozi? Polsce blackoutem i to wcale w nie tak odleg?ej perspektywie czasowej. Dlatego nale?y budowa? nowe bloki, a przecie? mog? by? to bloki gazowe, bardziej ekologiczne, z wy?sz? sprawno?ci?. Jedno jest pewne, nadchodz? czasy du?ych zmian w polskiej energetyce, a je?eli eksperymenty dotycz?ce zgazowania w?gla dalej b?d? odnosi? takie sukcesy, o inwestycji w t? technologi? mo?na naprawd? powa?nie pomy?le?.

?rd?a:

Gordon Couch, Underground Coal Gasification;

www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,401490,naukowcy-eksperyment-zgazowania-wegla-prowadzony-z-sukcesem.html

http://www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl

www.biztok.pl/None/ani-lupki-ani-atom-skad-polska-wezmie-energie-elektryczna_a17477

Poprawiony: niedziela, 21 września 2014 21:08  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #1 Grzegorz 2017-03-04 18:10
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Sonda

Wyszukiwarka