SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Ochrona ?rodowiska w dystrybucji energii elektrycznej

Email Drukuj PDF

Pozornie mo?e si? wydawa?, ?e poza sektorem wytwrczym w energetyce nie ma wi?kszych zagro?e? ekologicznych. Dzia?ania na rzecz ochrony ?rodowiska nie s? tylko mod?, ale rwnie? konieczno?ci? w czynieniu tej ga??zi przemys?u coraz bardziej przyjazn? dla natury. Mo?na je podejmowa? rwnie? z poziomu dystrybucji.

Wobec du?ej liczby (w Polsce ok. 250 tys.) transformatorw rozdzielczych SN/nn nale?y zwrci? uwag? na sposb monta?u stacji s?upowych, ktre s? najmniej chronione przed dost?pem osb postronnych i zwierz?t. Nowe rozwi?zanie technologiczne, tzw. zanurzalne transformatory rozdzielcze (ZTD) to transformatory ?ywiczne w kompozytowej obudowie i zaimpregnowanymi uzwojeniami. Pow?oka zewn?trzna pokryta w?knem szklanym i ?ywic? epoksydow? umo?liwia monta? w dowolnej pozycji a nawet zakopanie w ziemi. Zdecydowanie zmniejszy si? dost?pno??, a wizja kopania g??bokiego do?u odstraszy potencjalnych z?odziei miedzi. W ten sposb ludzie i zwierz?ta mog? zosta? ochronienii to rozwi?zanie z powodzeniem mo?e by? wprowadzone przy przebudowie sieci dystrybucyjnych. Pki co ZTD s? w fazie testw, m.in. w Kanadzie jako jednofazowe transformatory 14,4/0,24 kV.

Nast?pny wa?ny aspekt to media izolacyjne. Nowy olej nie stanowi powa?nego zagro?enia dla ?rodowiska, jednak zu?yty z czasem staje si? rakotwrczy. W tej sytuacji szczeglnie nara?eni s? pracownicy warsztatw remontowych transformatorw podczas wykonywania przegl?dw eksploatacyjnych i napraw. Propozycja zast?pienia tradycyjnego oleju zawieraj?cego polichlorobifenyle (PCB) przez np. oleje syntetyczne i silikonowe b?d?ce w pe?ni biodegradowalne, ograniczy szkodliwy wp?yw na ?rodowisko i zdrowie elektromonterw. Wprowadzenie izolacji sze?ciofluorkiem siarki (SF6) jest szans? na ograniczenie powierzchni zajmowanych przez stacje, zw?aszcza umiejscowionych w pobli?u osiedli mieszkaniowych (np. na pozna?skim Pi?tkowie). Zagro?eniami s? jednak produkty rozk?adu gazu i przenikanie do atmosfery.
Ostatnim, ale nie najmniej wa?nym punktem jest przeciwdzia?anie stratom oraz amorficzne materia?y ferromagnetyczne. Stosowanie metglasu (szk?a metalicznego) pozwala na znaczne oszcz?dno?ci energii w przekroju ca?ego systemu elektroenergetycznego; jest to zatem kolejne dzia?anie proekologiczne. Mniejsze straty przesy?owe prze?o?? si? na ograniczenie zu?ycia takich surowcw jak gaz i w?giel. Metglas powstaje w procesie bardzo szybkiego ch?odzenia od temperatury topnienia do temperatury zeszklenia. Cechuje si? ni?sz? indukcj? nasycenia i mniejszym pr?dem magnesuj?cym od blachy elektrotechnicznej.


Tak jak ka?da nowinka techniczna rozwi?zanie to kosztuje wi?cej, jednak eksploatacja jest wiele ta?sza. Rdzenie amorficzne w postaci bardzo cienkich ta?m wymagaj? jednak innej technologii produkcji.


Rys. Ta?ma amorficzna

Podsumowuj?c, powy?sze metody przedstawiaj? dystrybucj? energii elektrycznej jako kolejne pole do popisu w dziedzinie ochrony ?rodowiska. Ka?de z tych rozwi?za? wyr?nia si? innowacyjno?ci? i jest szans? na rozwj przemys?u, a ich zastosowanie mo?e by? wa?nym impulsem przyczyniaj?cym si? do rozbudowy cz?sto zaniedbanego sektora dystrybucyjnego. Nale?y te? zwrci? uwag? na to, czy koszt wytworzenia nowych materia?w (np. obudowy kompozytowej ZTD) poniesiony przez ?rodowisko b?dzie adekwatny do uzyskanych korzy?ci.

autor: Kasperski Leszek, SKN Elektroenergetyka

?rd?o: Karol Kuczy?ski, Transformatory rozdzielcze a ekologia zagadnienia wybrane, Elektro.info [nr 10/2012 (107)]

Poprawiony: poniedziałek, 19 maja 2014 17:11  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Sonda

Wyszukiwarka