SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

ERS ma szans? zaistnie? w Polsce?

Email Drukuj PDF

Koncepcja ERS, a dok?adniej Emergency Restoration Systems (Tymczasowe techniki utrzymania zasilania) jest rozwijana od lat 70. ubieg?ego stulecia w krajach ameryka?skich i Kanadzie, a w Europie w Holandii.

Dlaczego u nas to nadal taka nowo??? Koncepcji jest kilka. Pierwsz? z nich s? oczywi?cie pieni?dze. Koszty zakupu i zastosowania takiego osprz?tu produkowanego tylko przez kilka firm na ?wiecie s? ogromne, a do tego nale?y jeszcze doliczy? rozmaite szkolenia specjalistyczne dla pracownikw. Kolejnym powodem jest opr spo?ecze?stwa. Nikt nie zgodzi si? na postawienie s?upa wysokiego napi?cia na jego polu, nawet je?li ma to by? rozwi?zanie tymczasowe. Zacznie si? walka o odszkodowania i znw wracamy do tematu pieni?dzy. W Polsce techniki tymczasowego utrzymania zasilania odbiorcw by?y wykorzystane jedynie do robt budowlanych w stacji elektroenergetycznej Rogowiec ko?o Be?chatowa. PSE podpisa?y kontrakt z firm? z Kanady na dostaw? zestawu do budowy linii tymczasowej dla linii przesy?owych 220 i 400 kV.

Co to w?a?ciwie jest? Linie tymczasowe s? to linie elektroenergetyczne o prostej budowie s?upw, wielokrotnego u?ycia i krtkim czasie monta?u (ustawianie s?upw bez fundamentw, na specjalnej p?ycie) s?u??ce do chwilowego zast?pienia linii przesy?owej, ktra nie mo?e funkcjonowa? poprawnie na skutek awarii, ?ywio?u, degradacji wytrzyma?o?ci mechanicznej i elektrycznej. Dzi?ki kontenerowemu sposobowi sk?adowania s? zastosowane jako jeden z najistotniejszych elementw ochrony infrastruktury krytycznej, ktr? buduje si? w celu utrzymania zasilania energi? elektryczna odbiorcw podczas prac czy awarii.

Linie tymczasowe pozwalaj? na:

  • wymian? przewodw fazowych,
  • wymian? izolacji oraz s?upw ,
  • remonty torw linii na liniach wielotorowych.

Elementami podstawowymi linii tymczasowych s? s?upy zbudowane z segmentw wykonanych ze stopu aluminium lub stali, dzi?ki czemu mo?na je szybko przetransportowa? na miejsce prac i szybko postawi?. Wszystkie elementy spakowane s? tak, by kolejno je wyjmowa? i montowa?. Przewody na takich s?upach s? podtrzymywane za pomoc? izolatorw kompozytowych. Wszystkie elementy funkcjonalno?ci? przypominaj? klocki Lego. Co ciekawe odcinki takiej linii s? stosowane nawet do napi?cia 765 kV.


Rys. 1 Elementy konstrukcji s?upa i jego osprz?tu oraz s?up po zmontowaniu w ci?gu linii tymczasowej (na podstawie towersolutions.ca); oznaczenia:
1 p?yta podstawy, 2 podstawa przegubowa, 3 przesuwny wysi?gnik do podnoszenia, 4 segment, modu? s?upa, 5 ruchoma p?yta do monta?u izolatorw i lin, 6 stalowe liny odci?gowe

Moim zdaniem stosowanie linii tymczasowych nie jest wymys?em, ale konieczno?ci?, ktra w przysz?o?ci mo?e by? przydatna dla eksploatacji i modernizacji sieci elektroenergetycznych wp?ywaj?c na zwi?kszenie pewno?ci zasilania, ktre nie s? najnowsze i b?d? tego wymaga?y. Na szczegln? uwag? zas?uguj? w?a?nie linie wysokiego napi?cia, gdzie wyst?puje podwy?szone ryzyko utraty dostawy energii elektrycznej dla wi?kszej liczby odbiorcw.

Uwa?am, ?e inwestycja w linie tymczasowe poprawi efektywno?? przesy?u energii, u?atwi odbudow? sieci, jej diagnostyk? oraz w d?u?szej perspektywie wiedz? na temat procesw starzeniowych czy zm?czeniowych materia?w sieci elektroenergetycznej, co umo?liwi zapobieganie zagro?eniom i awariom.

autor artyku?u: Agnieszka ?yto, SKN Elektroenergetyka
?rd?o:Czasopismo Energetyka nr 10/ 2010 str. 73-78

Link do krtkiego filmu obrazuj?cego sk?adanie linii tymczasowej:
https://www.youtube.com/watch?v=eK3cl_Gz-hQ

Poprawiony: poniedziałek, 05 maja 2014 20:52  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #6 pmzruqcjox 2014-12-16 18:27
juumxfmfo, zkgezjphyz: http://www.ugpjuhvlss.com/
Cytować
 
 
0 #5 pixtcpkjup 2014-12-11 13:49
gkqsbfmfo, http://www.ozozdesuct.com/ zynjvlezmm
Cytować
 
 
0 #4 qrrgbjlljg 2014-12-08 16:39
rhotafmfo, vsyqiauvsk
Cytować
 
 
0 #3 fcgfhtyoij 2014-06-01 17:21
mpfjpfmfo, hxfbnlxdnn , nwrqxrrxcz: http://www.xiwtoictqz.com/, http://www.sfdnebiapz.com/ hxfbnlxdnn
Cytować
 
 
0 #2 ?ukasz 2014-05-06 20:53
Cytować
 
 
0 #1 Dawid 2014-05-05 21:06
Przyznaj?, ?e pierwszy raz natkn??em si? na co? takiego, wygl?da nie?le, ale jako? nie widz? tego w Polsce, niestety wi??e si? z tym za du?o komplikacji..
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Sonda

Wyszukiwarka