SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

S?o?ce, rozpraszasz si?!

Email Drukuj PDF

Czy to ?le? W ?yciu raczej nie polecam, natomiast je?li jeste?my przy energetyce zawsze warto opcj? owego rozpraszania rozwa?y?. Mowa oczywi?cie o generacji rozproszonej czyli o ma?ych i ?rednich uk?adach wytwrczych energii elektrycznej i ciep?a (w tym ch?odu), mog?cych rwnie? pracowa? w skojarzeniu. Zagadnienie to jest bardzo aktualne i skutecznie dzieli ?rodowisko energetyczne.

Korzy?ci p?yn?ce z wprowadzenia na szerok? skal? mikroinstalacji* i instalacji ma?ych** to mi?dzy innymi:
 • ograniczenie jednostkowych emisji zanieczyszcze?
 • redukcja emisji dwutlenku w?gla
 • zwi?kszenie udzia?u odnawialnych ?rde? energii w oglnym bilansie energetycznym (tym samym wype?nienie dyrektyw unijnych)
 • ograniczenie strat mocy czynnej i biernej na przesy? i dystrybucj?
 • stymulacja nowej ga??zi gospodarki
 • d??enie do energetycznego zbilansowania obszarw

Ponadto rozwj generacji rozproszonej mo?e usprawni? nie tylko z technicznego, ale i spo?ecznego punktu widzenia funkcjonowanie poszczeglnych regionw kraju poprzez stworzenie lokalnych rynkw energii, spodziewa? si? mo?na wzrostu znaczenia samorz?dw. Brzmi jak bajka, a u nas wci?? ?rde? rozproszonych jak na lekarstwo. Czy?by?my byli tak niem?drzy i odrzucali wszystkie te dobrodziejstwa, ktre niesie za sob? wprowadzenie generacji rozproszonej na szerok? skal?? Bynajmniej!

Podstaw? do zastosowania tego typu innowacyjnych rozwi?za? jest gotowo?? kraju na tak? rewolucj? energetyczn?. Bariery dla rozwoju generacji rozproszonej w Polsce to przede wszystkim bariery techniczne, ekonomiczne i polityczne. Istnieje uzasadniona obawa przed destabilizacj? systemu elektroenergetycznego zak?adaj?c du?y udzia? w bilansie energetycznym niestabilnych ?rde? energii. Polski system elektroenergetyczny nie posiada nowoczesnej infrastruktury, jest niedoinwestowany szczeglnie w sektorze przesy?owym i dystrybucyjnym. Warto wspomnie? o wsp?czynniku jednoczesno?ci odbiorcw na poziomie od 0,3 do 0,7. Bior?c pod uwag? jednoczesno?? produkcji mikroinstalacji tor pr?dowy zostanie obci??ony znacznie bardziej ni? zak?adano podczas projektowania. Mo?e to doprowadzi? do znacznych obci??e?, a nawet przeci??e? linii dystrybucyjnych. Pojawi? si? wwczas przep?ywy mocy z poziomw ni?szych napi?? sieci do wy?szych co mo?e skutkowa? przyrostem napi?cia oraz b??dnym dzia?aniem zabezpiecze?.
Czynnikiem hamuj?cym rozwj jest niech?? krajowego sektora energetycznego do wprowadzenia jakichkolwiek innowacji na poziomie poszczeglnych podsektorw. G?wnym problemem jest to, ?e wszystkie dotychczasowe zmiany wynikaj? nie z ch?ci modernizacji krajowego systemu energetycznego, a z ch?ci wype?nienia dyrektyw unijnych. Rozwj generacji rozproszonej skutecznie b?dzie te? hamowa?a poprawka nazwana (nies?usznie) prosumenck?. Zgodnie z ow? poprawk? - b?d?c? cz??ci? tzw. ma?ego trjpaku- w?a?ciciel mikroinstalacji jest zwolniony z obowi?zku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, a cena sprzeda?y energii do sieci ma wynosi? (jedynie) 80% ?redniej ceny sprzeda?y energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym. Oznacza to, ?e czas zwrotu w np. system fotowoltaiczny wyniesie 20-25 lat (przy oczekiwanym przez potencjalnych prosumentw okresie 5-7 lat).

Wprowadzenie generacji rozproszonej na szerok? skal? niesie za sob? szereg korzy?ci, o ktrych nale?y pami?ta?. Nie mo?na natomiast zapomina?, ?e na takie zmiany musimy si? najpierw przygotowa? wprowadzaj?c daleko id?ce zmiany w krajowym systemie elektroenergetycznym pocz?wszy od samej filozofii funkcjonowania, sko?czywszy na zmianie topologii i systemw zarz?dzania przysz?ymi zintegrowanymi, lecz ca?kowicie niezale?nymi podsystemami elektroenergetycznymi. Innowacyjne inwestycje jeszcze bardziej obci??? przestarza?? ju? sie? doprowadzaj?c w ko?cu do powa?nej awarii, ktrej skutki b?d? kosztowa?y o wiele wi?cej ni? remont lub przebudowa. Konieczne jest rwnie? zaoferowanie korzystnych taryf gwarantowanych, dofinansowa?, kredytw, a tak?e wprowadzenie ustaw realnie wspieraj?cych rozwj odnawialnych ?rde? energii w rozproszeniu. W przysz?o?ci warto rwnie? rozwa?y? zastosowanie sieci smart grid (i taryf dynamicznych) pozwalaj?cych na komunikacj? mi?dzy wszystkimi uczestnikami rynku energii, a tym samym obni?enie kosztw i zwi?kszenie efektywno?ci, a tak?e zintegrowanie rozproszonych ?rde? energii.

* odnawialne ?rd?o energii o ??cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi?kszej ni? 40 kW, przy??czone do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu znamionowym ni?szym ni? 110 kV, lub o ??cznej mocy zainstalowanej cieplnej ni? 120 kW
**odnawialne ?rd?o energii o ??cznej mocy zainstalowanej elektrycznej wi?kszej ni? 40kW i nie wi?kszej ni? 200 kW, przy??czone do sieci elektroenergetycznej o napi?ciu znamionowym ni?szym ni? 110 kV lub o ?acznej mocy zainstalowanej cieplnej wi?kszej ni? 120 kW i nie wi?kszej ni? 600 kW


autor: Aleksandra Gabryja?owicz, SKN Elektroenergetyka
?rd?a:

 • Wp?yw mikroinstalacji na sie? elektroenergetyczn?, dr in?. Henryk Majchrzak, Czysta Energia Wrzesie? 2013
 • Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (wybrane problemy i wyzwania), Narodowy Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012
Poprawiony: poniedziałek, 14 kwietnia 2014 17:46  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze  

 
0 #2 Tyrell 2017-04-18 19:42
Thanks designed for sharing such a nice opinion, paragraph is fastidious,
thats why i have read it completely

Here is my web site ... online school tips: http://educationhint.eu/
Cytować
 
 
0 #1 Arkadiusz Siwiec 2014-04-14 18:52
Cytować
 

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 

Sonda

Wyszukiwarka