SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF


Codziennie spotykamy si? z brakiem zasi?gu w naszych smartfonach. Cz?sto zastanawiamy si? czym jest to spowodowane. "?rodek wielkiego miasta a ja mam tylko 2 kreski". Poni?ej kilka s?w wyja?nienia o co w tym wszystkim chodzi.

Pola oddzia?uj?ce na nas

Nie do ko?ca zdajemy sobie spraw? z tego, gdzie mieszkamy, co na nas oddzia?uje, co dzieje si? z naszym organizmem. Chcemy natomiast mc zawsze i wsz?dzie korzysta? z internetu w smartfonie nie patrz?c czy odbija si? to na naszym zdrowiu czy nie. ?adnych par?na?cie lat temu lekarze stworzyli map? ludzkiego cia?a z punktami krytycznymi, ktre s? najbardziej podatne na "promieniowanie GSM". Znajdowa?y si? tam punkty kluczowe naszego organizmu :
- G?owa - podczas rozmowy s?uchawka znajduje si? przy uchu,
- Serce - cz?sto telefon noszony by? w wewn?trznej kieszeni marynarki,
- Genitalia m?skie - blisko?? telefonu noszonego w kieszeni spodni.

Pole elektromagnetyczne vs Nokia Panasonic

I o ile dzisiaj jest to powd do ?miechu, o tyle nie mo?na przeczy? w ca?o?ci tej teorii.Urz?dzenia uleg?y rozwojowi, narzucono miliard nowych norm dotycz?cych emisji CO2, fabryki podzespo?w s? bardziej "EKO" i przyjazne ?rodowisku.

A GUZIK PRAWDA!

Ca?e to zamieszanie, ch?? wielkich firm telekomunikacyjnych by dba? o nasze zdrowie i ?ycie to tylko bujda. Fakt, chc? by?my ?yli jak najd?u?ej, po to ?eby mogli wcisn?? nam wi?cej urz?dze? elektronicznych. Mo?e i jestem fanem teorii spiskowych, ale wykryte celowe postarzanie urz?dze? takich firm jak Phillips czy Samsung idealnie utwierdzaj? mnie w wy?ej postawionej tezie.

Co do zdrowia - tak, znajdujemy si? w przeogromnym polu elektromagnetycznym Ziemi. Przechodz?c z du?ego pokoju do ma?ego w naszych mieszkaniach, przemieszczamy si? z deszczu pod rynn? - z pola elektromagnetycznego telewizora do pola wytwarzanego przez p?yt? grzewcz? indukcyjn? lub piekarnik elektryczny.


Na co dzie? nie zdajemy sobie sprawy jak to wp?ywa na nasz organizm. Chorujemy na migreny, na cykliczne nerwoble, lekkie nerwice i stany depresyjne. Nie szukamy ?rde?, tylko leczymy objawy. A przyczyn? mo?e by? wcze?niej wymienione pole elektromagnetyczne.

Nie twierdz? tu, ?e setki pomiarw i wyniki bada? k?ami?. Pole elektryczne i magnetyczne o najsilniejszym dzia?aniu wyst?puje w okolicach linii elektroenergetycznych wysokich i najwy?szych napi?? (110,220 i 400kV) jednak na wysoko?ci 2m nad ziemi? warto?ci nat??enia obydwu pl s? znikome, prawie niemierzalne. Sk?d wi?c teoria o z?ym i szkodliwym dzia?aniu elektromagnetyzmy na organizm ludzki? A no st?d, ?e o ile pr?d przep?ywaj?cy przez linie wywo?uje oddzia?ywanie na cz?owieka na s?upie (montera lub idioty-hardcora) w znacznym stopniu, o tyle zamieszczone na konstrukcjach s?upw anteny nadawcze GSM oddzia?uj? na wszystko wok? na ka?dej wysoko?ci. Poni?sza mapa obrazuje jak wygl?da polska sie? elektroenergetyczna WN i NN w Polsce, nie s? tu zaznaczone s?upy, ktre widujemy na co dzie?, tylko te najwy?sze konstrukcje wsporcze.


Operatorzy komrkowi z mi?? ch?ci? wynajmuj? konstrukcje pod swoje nadajniki, maj?c ogromny wybr w umiejscowieniu (s?upy co 100m) i w dodatku nie obchodzi ich nic wi?cej ni? utrzymanie swojego urz?dzenia w dobrej kondycji. Problem w tym, ?e taki nadajnik oddzia?uje z cz?stotliwo?ci? nie 50Hz (cz?stotliwo?? polskich sieci) a z cz?stotliwo?ci 900/1800/1900 MHz !!! Nie do??, ?e czas przebywania elektromonterw na konstrukcjach przy konserwacji jest ograniczana przez pole wywo?ane przep?ywem pr?du w sieci, to jeszcze doda? trzeba oddzia?ywanie nadajnikw, ktre ograniczaj? czas mo?liwej pracy kilkukrotnie. Dobrze dobrze, siedz? w swoim grajdo?ku, to i Was zanudzam tymi opowie?ciami. OT? NIE! Wie?a RTV z nag?wka idealnie obrazuje ilo?? anten i nadajnikw na niej zamontowanych. Pole elektromagnetyczne znajduj?ce si? wok? takiej konstrukcji posiada ogromne warto?ci nat??enia. O ile normy pozwalaj? wybudowa? budynki mieszkalne i gospodarcze w odleg?o?ci ~300m od linii Najwy?szych Napi?? w Polsce, o tyle w pobli?u takiej wie?y RTV zabudowa mieszkaniowa jest kategorycznie zakazana w obr?bie rwnym co najmniej 3-krotnej wysoko?ci konstrukcji. Oczywi?cie nie wnosi to zbyt wiele, bo przy tej cz?stotliwo?ci nie ma szans, ?e w obr?bie 200m nie b?dziemy tego odczuwa?. Mo?emy nie czu? tego codziennie, ale nasz organizm owszem i w pewnym momencie poinformuje nas o tym pewnymi objawami.

No dobrze, a co z tym zasi?giem w wielkich miastach?

Operatorzy nie chwal? si? tym, ?e postawili w obr?bie miasta 20 nowych nadajnikw, ktre emanuj? polem elektromagnetycznym na ka?d? stron?. Przypisuj? sobie powi?kszanie zasi?gu. Wszystko fajnie i pi?knie, ale zasi?g jak by? s?aby tak jest dalej. Mimo, ?e mam w pobli?u siebie wie?? RTV z ich nadajnikiem , wi?c w czym tkwi problem?
Odpowied? jest prosta! Wyst?puj? w przyrodzie takie zjawiska jak interferencja czy dyfrakcja. Cz?sto sk?ada si? tak, ?e mieszkaj?c w pobli?u nadajnika nie mamy zasi?gu, dodatkowo nie odbiera nam odpowiednio Cyfra+ i szwankuj? urz?dzenia elektroniczne. S? to obok ludzkiego organizmu najwra?liwsze mo?liwie obserwowalne dowody na oddzia?ywanie pewnych si?. Nie mwi? o duchach, o efektach specjalnych, spiskach czy elementach dodatkowych. Nak?adanie si? na siebie fal tworzy jakby niewidoczn? fal? tsunami, ktra p?dzi od takiej wie?y w prawie ka?dym kierunku. Nak?adaj?c na siebie dodatkowe fale o podobnej cz?stotliwo?ci p?dzi takie ustrojstwo przed siebie przechodz?c przez organizmy ludzkie i inne ?yj?tka na przestrza?. I leci sobie i po pewnym czasie zaniknie, bo odbije si? od przeszkody, troch? tam wyt?umi j? co? po drodze, a tu trafi przypadkiem do odbiornika jakiego?. Jednak taka przypadkowa fala tsunami powoduje, ?e zak?ca nasz sygna?. Nie do ko?ca, bo to r?ne cz?stotliwo?ci, jednak mocno przeszkadza w odebraniu przez nas upragnionego sygna?u komrkowego.

To co w ko?cu z tym zdrowiem?

Ano nic! Od tego problemu za daleko nie uda nam si? uciec. Zdrowie dostaje solidne kopniaki, a my bezradnie przyspieszamy pewne procesy trzymaj?c smartfona przy uchu, laptopa/tablet na kolanach, przy w??czonym TV i wie?y HiFi. Jeste?my bombardowani z ka?dej strony nadajnikami, wszystko przechodzi na ??cza bezprzewodowe, wsz?dzie routery WiFi, GSM,LTE a gdzie w tym wszystkim ekranowanie? Kable, przewody maj? chocia? kilka warstw ochronnych... Go??bie pocztowe, pszczo?y i inne zwierz?ta pos?uguj?ce si? mini modu?ami GPS wbudowanymi w g?owy przez natur? b??dz?, bo szwankuj? ich systemy porozumiewawcze. Co? si? dzieje w tym eterze, i dopki by?y to tylko fale radiowe, wojskowe i kilka telewizyjnych, to wszystko by?o ok. Teraz jak sobie pomy?l? jaki niewidoczny go?ym okiem ?mietnik mamy na niebie, to przyprawia mnie to o bl g?owy. Zastanwcie si? troch? nad tym problemem przez weekend i pomy?lcie czy warto si? na co dzie? otacza? tak du?? ilo?ci? urz?dze? emituj?cych pole elektromagnetyczne.

autor: Maciej Kubiak, SKN Elektroenergetyka
Zapraszamy do odwiedzenia strony autora : http://maciejkubiak.komorkomania.pl/
Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 16:26  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości 

Sonda

Wyszukiwarka