SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

W ?rod?, 19 marca mieli?my zaszczyt go?ci? na Politechnice Pozna?skiej Pana mgr in?. Janusza Rydzaka - Kierownika Zespo?u Promocji Produktu firmy Rafako. Pan Rydzak go?ci? u nas nie po raz pierwszy i jak zwykle jego wyk?ad cieszy? si? ogromnym zainteresowaniem ze strony studentw.

Rafako S.A. dzia?a od 1949 roku. Jest firm? zwi?zan? z bran?? energetyczn?, na potrzeby ktrej projektuje i produkuje kot?y oraz urz?dzenia ochrony ?rodowiska. Rafako jest niekwestionowanym liderem rynku urz?dze? energetycznych w Polsce i najwi?kszym producentem kot?w w Europie. Oko?o 80% kot?w zainstalowanych w naszym kraju zosta?o wyprodukowane w?a?nie przez Rafako.

Przedstawiciel firmy rozpocz?? swoj? prezentacj? od przybli?enia uczestnikom seminarium zakresu dzia?alno?ci Rafako. By?o to nieod??cznie zwi?zane z prze?ledzeniem procesw zachodz?cych w konwencjonalnej elektrowni opalanej w?glem kamiennym czy te? brunatnym. Na pierwszy ogie? posz?y kot?y wodne, rusztowe oraz py?owe kot?y walczakowe. Pan Rydzak, przy okazji omawiania tego tematu opowiedzia? nam o trudach pracy in?yniera, ktry nieraz oprcz bycia ?wietnym fachowcem, musi okaza? si? tak?e wspania?ym mediatorem. Przedstawiciel firmy do?wiadczy? tego podczas jednej ze swoich podr?y s?u?bowych do Bo?ni, bardzo niestabilnej wtedy politycznie.

Nie zabrak?o tak?e informacji o nowych technologiach takich jak kot?y fluidalne, kot?y na parametry nadkrytyczne czy te? kot?y do termicznej utylizacji odpadw. Kiedy atmosfera sta?a si? wystarczaj?co gor?ca zaj?li?my si? kominem, a tym samym kwesti? odsiarczania spalin. Rafako opracowa?o w?asne technologie oparte o stosowanie metod p?suchej i mokrej, spe?niaj?cych wymagania BAT (Best Available Technique). Uzyskiwane sprawno?ci usuwania dwutlenku siarki ze spalin si?gaj? 99%. Rafako w dalszym ci?gu pracuje tak?e nad ulepszaniem metod odazotowania spalin. Firma rozszerzy?a gam? oferowanych przez siebie rozwi?za? o technologi? katalitycznej redukcji NOx SCR (Selective Catalityc Reduction).

Elektrownia nie mog?aby dzia?a? bez elementw pomocniczych i ci?nieniowych takich jak wymienniki ciep?a, walczaki, podajniki czy w??ownice. Pan Rydzak opisa? nam zasad? dzia?ania wi?kszo?ci z tych urz?dze?. Najwi?ksz? uwag? skupi? na budowie obrotowego wymiennika ciep?a. W historii firmy wyprodukowano ponad 900 takich podgrzewaczy powietrza, ktre znale?? mo?emy m.in. w elektrowniach Opole, Siersza, P?tnw, Po?aniec, Be?chatw.

Wyk?ad zako?czy?a niespodzianka analiza techniczno-ekonomiczna si?owni wiatrowej. W ten sposb nasz prelegent chcia? podkre?li?, jak ogromn? przewag? z ekonomicznego punktu widzenia maj? sprawdzone, tanie technologie w?glowe w porwnaniu z ca?y czas raczkuj?cymi alternatywnymi ?rd?ami energii elektrycznej.

Po seminarium Pan mgr in?. Rydzak zosta? zasypany lawin? pyta? ze strony s?uchaczy, dotycz?cych zarwno omawianych przez prelegenta tre?ci, jak i problemw studentw zwi?zanych z ich pierwszymi powa?nymi projektami urz?dze? energetycznych. Za okazan? nam cierpliwo?? serdecznie Panu dzi?kujemy! Mamy nadziej?, ?e seminaria z firm? Rafako wpisz? si? na sta?e w harmonogram wydarze? organizowanych przez SKN Elektroenergetyka.

autor: Daria Ciurko

Poprawiony: wtorek, 25 marca 2014 19:53  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości 

Sonda

Wyszukiwarka