SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Infrastruktura i ochrona ?rodowiska w sektorze energetycznym

Email Drukuj PDF

W dniach 16-17 kwietnia 2013 roku mia?a miejsce oglnopolska konferencja Infrastruktura i ochrona ?rodowiska w Energetyce, ktra odby?a si? na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zorganizowana ona zosta?a przez Europejskie Stowarzyszenie Studentw Prawa ELSA Pozna?.

Plan konferencji zak?ada? cztery panele dyskusyjne:
  • Rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
  • Nowe moce wytwrcze
  • Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej
  • Ograniczenia systemowe, biznesowe i prawne w przy??czaniu nowych odnawialnych ?rde? energii
W?rd zaprszonych go?ci mieli?my okazj? wys?ucha? m.in.: Prezesa i Wiceprezesa Zarz?du ENEA Operator S.A., przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Przesy?u i Rozdzia?u Energii Elektrycznej, Centrum Strategii Energetycznych,Instytutu Sobieskiego,dziennikarza portalu CIRE.pl, przedstawicieli kancelarii prawniczych czy pracownikw akademickich z Uniwesytetw: Warszawskeigo czy Jagiello?skiego i wiele innych.

Poruszana tematyka konferencji dotyczy?a cz?sto niekoniecznie zagadnie? technicznych, ale z perspektywy prawa, problemw planistycznych i tzw. sytuacji patowej zwi?zanej z Prawem Energetycznym i dalszymi perspektywami rozwoju w bran?y energetycznej. Z perspektywy osb z wykszta?ceniem technicznym by?a to szansa zebrania ciekawego do?wiadczenia i spojrzenia na tematy, ktre dotycz? nas ka?dego dnia i cz?sto nie jeste?my ?wiadomi ich istnienia. Niezwykle interesuj?ce by?y zw?aszcza dyskusje po ka?dym z paneli, zarwno mi?dzy prelegentami jak i s?uchaczami, gdzie ka?dy mg? podzieli? si? swoj? opini?, ale tak?e poszerzy? swoj? wiedz?. Bardzo dobrym posuni?ciem ze strony organizatorw by?o zaproszenie osb zwi?zanych z tematyk? od strony technicznej (szczeglnie przedstawiciele ENEA Operator S.A.), gdzie na linii "technicy-prawnicy" dwie strony wzajemnie t?umaczy?y sobie pewne zagadnienia.

Dla nas szczeglnie interesuj?cym tematem by?y kwestie zwi?zane z przy??czeniami rozproszonych ?rde? mikrogeneracji. Szczeglnie ciekawa by?a dyskusja pocz?wszy od operatora, prawnikach, a takze go?ciach konferencji tytu?uj?cych si? mianem producenta domw zeroenergetycznych oraz w?a?cicielem elektrownii wodnej. Ka?da z tych osb wciagn??a si? w bardzo interesuj?c? dyskusj?, prezentuj?c swoj? prywatn? opini?, cz?sto inn? od reszty. Co najwa?niejsze, zosta?y wyciagni?te wsplne wnioski odno?nie problemw i przysz?o?ci mikorgeneracji.

Na ko?cu pragniemy podzi?kowa? organizacji ELSA Pozna? za mo?liwo?? uczestniczenia w tegorocznej konferencji. Mamy nadziej?, ?e b?dzie szansa ponownego spotkania o tej samej porze w przysz?ym roku.

Ze swojej strony dzi?kuj? Jaros?awowi ??obickiemu i Stanis?awowi Chojanowi za ciekawe spostrze?enia w trakcie konferencji i pomoc przy napisaniu artyku?u.
Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2013 17:08  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości 

Sonda

Wyszukiwarka