SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character

Email Drukuj PDF

Dzisiaj, dnia 16 kwietnia 2013 roku, odby? si? I Oglnopolski Kongres K? Naukowych Energetyki i Prawa Energetycznego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. w tym spotkaniu z naszej strony wzi??o udzia? 5 przedstawicieli: Aleksandra Figaj, Artur Andrzejewski, Jaros?aw ??obicki, Stanis?aw Chojan oraz Adrian Struski.

Spotkanie rozpocz??o si? dosy? nietypowo, a mianowicie od po??czenia za pomoc? aplikacji Skype z Prezes Ko?a Naukowego Prawa Energetycznego I Innych Sektorw Infrastrukturalnych z ?odzi, Pani? ?ucj? Pauli?sk?, ktra aktualnie przebywa w Brukseli. Przedstawi?a ona zarys dzia?alno?ci oraz cele na przysz?o?? dla swojego ko?a. Opowiada?a tak?e pokrtce o dotychczasowych osi?gni?ciach jednostki z ?odzi, nawi?zuj?c tak?e do wsp?pracy z gospodarzami spotkania, Ko?em Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej.

Kolejnym punktem kongresu by?a prezentacja naszego Studenckiego Ko?a Naukowego Elektroenergetyka - starali?my si? w jak najbardziej mo?liwym skrcie przedstawi? to, czym si? zajmujemy - o czym, drodzy czytelnicy naszej strony, doskonale wiecie. Mamy nadziej?, ?e inni uczestnicy tego spotkania odnie?li si? do naszego wyst?pienia pozytywnie, co zaowocuje w przysz?o?ci lepsz? wsp?prac? i szerszymi mo?liwo?ciami wymiany pogl?dw i do?wiadcze?.

Tu? po nas okazj? do prezentacji mia?a przedstawicielka Ko?a Naukowego Geologw przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pani Izabela Czarnecka. Jako cz?onkowie SKN Elektroenergetyka byli?my mi?o zaskoczeni jej obecno?ci? i zdobytymi do tej pory do?wiadczeniami. Nasze ko?o naukowe nie mia?o mo?liwo?ci i okazji wsp?pracowa? z t? grup? studentw. Liczymy, ?e uda si? wsplnie zorganizowa? kilka interesuj?cych wyjazdw, ktre zainteresuj? mocno obie strony.

Ostatni? grup? byli oczywiscie gospodarze spotkania, czyli Ko?o Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej. Prezes, Pani Magdalena Robaszy?ska oraz opiekun ko?a, Pan dr Piotr Lisso? podsumowali trzysezonow? dzia?alno?? swojego ko?a, wspominaj?c tak?e o wsp?pracy z naszym SKN Elektroenergetyka. W trakcie prezentacji trwa?a burzliwa dyskusja na temat szans i mozliwosci rozwoju mi?dzy naszymi trzema pozna?skimi ko?ami naukowymi. Pojawi?o si? wiele interesuj?cych pomys?w i propozycji, ktre przy zaanga?owaniu trzech stron maj? szans? zako?czy? si? powodzeniem.

Na ko?cu pragniemy podzi?kowa? za zorganizowanie kongresu, mamy nadziej?, ?e nie b?dzie to ostatnie tego typu spotkanie. Wynie?lismy z niego wiele ciekawych pomys?w, wskazwek i przede wszystkim ch?ci do dalszej pracy.

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2013 07:27  

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Sonda

Wyszukiwarka