SKN Elektroenergetyka

www.elen.put.poznan.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:48. Error 9: Invalid character
Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka

Email Drukuj PDF
4 listopada w Warszawie odby?a si? "Otwarta Konferencja M?odych Energetykw". By? to jeden z elementw jubileuszu 50-lecia istnienia Ko?a Naukowego Energetykw Politechniki Warszawskiej. Na tym spotkaniu uczestniczy?o te? spore grono osb z SKN Elektroenergetyka.
By?a to ?wietna okazja do spotkania si? z cz?onkami innych k? naukowych z ca?ej Polski zwi?zanych z energetyk?. Konferencja by?a dobrym wydarzeniem sprzyjaj?cym wymianie pogl?dw. Wyk?ady i prelekcje studentw energetyki z r?nych uczelni oraz osb pracuj?cych w szeroko rozumianej bran?y energetycznej da?y szans? poszerzenia wiedzy oraz umo?liwi?y zwini?cie dotychczasowych zainteresowa?.

Poprawiony: poniedziałek, 07 listopada 2016 17:59
 

Email Drukuj PDF

Szanowni Pa?stwo,

ju? za niespe?na miesi?c w dniach 13 - 14 kwietnia we Wroc?awiu odb?d? si? Mi?dzynarodowe Targi InEnerg OZE + Efektywno?? Energetyczna.

InEnerg tworzy punkt spotka? dla kluczowych osobowo?ci i ekspertw w celu transferu wiedzy w obr?bie sektora OZE i efektywnosci energetycznej. Podczas imprezy przedstawione zostan? najnowsze trendy w dziedzinie energii, poruszone zostan? problemy i zaproponowane rozwi?zania.

W ramach targw odb?dzie si? szereg konferencji oraz for bran?owych:

 • II edycja seminarium: Rozwj inwestycji kogeneracyjnych w Polsce
 • Workshop: Praktyczne aspekty projektowania i instalowania systemw fotowoltaicznych
 • XV Forum Energia w gminie
 • III Mi?dzynarodowe M?odzie?owe Forum Energii Odnawialnej w ramach VII Dolno?l?skiego Forum Energii Odnawialnej
 • Korzy?ci dla przedsi?biorstw wdra?aj?cych inwestycje ukierunkowane na efektywno?? energetyczn? (konferencja 2-dniowa)
 • Przysz?o?? zielonych inwestycji w ?wietle Ustawy OZE
 • Korzy?ci dla przedsi?biorstw wdra?aj?cych inwestycje ukierunkowane na efektywno?? energetyczn? (konferencja 2-dniowa)
 • II Dzie? Rolnictwa "Rolnik z energi?. OZE przysz?o?ci? polskiego rolnictwa"

Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo na stronie tutaj.
 

Wycieczka do siedziby firmy Apator

Email Drukuj PDF
Dnia 15 marca 2016 odby?a si? wycieczka do siedziby firmy Apator w Toruniu. Firma ta od 60 lat istnieje na polskim rynku. Grupa Apator zajmuje si? aparatur? ??czeniow?, pomiarow? i systemami IT. Zaprezentowano nam struktur? firmy oraz ich produkty. Nast?pnie oprowadzono nas po hali produkcyjnej, gdzie mogli?my zobaczy? z bliska produkcj? licznikw energii, zautomatyzowan? lini? produkcyjn? i testy jako?ci.

Poprawiony: poniedziałek, 21 marca 2016 15:38
 

Odwiedziny stolicy S?owenii

Email Drukuj PDF
Dnia 15 marca, nasz kolega Adam Guderski mia? okazj? przeprowadzi? krtk? prezentacj? na temat polskiej energetyki. Wszystko to dzia?o si? w Ljubljanie, od studenta dla studentw tamtejszej polonistyki. Adamowi serdecznie dzi?kujemy i gratulujemy udanego wyst?pienia!

Poprawiony: sobota, 19 marca 2016 09:38
 

Email Drukuj PDF

panele wschd-zachdPopularno?? instalacji fotowoltaicznych, w ktrych panele s? zainstalowane w kierunku wschodnio-zachodnim (WE), zamiast w kierunku po?udniowym, ro?nie. Modu?y zwrcone w kierunku po?udniowym produkuj? wi?cej energii w ci?gu dnia. A jednak, jak wykazuj? r?norakie analizy, systemy WE w niektrych przypadkach daj? mo?liwo?? uzyskania wi?kszych oszcz?dno?ci poprzez lepsze wpasowanie si? w zapotrzebowanie obiektu, w szczeglno?ci w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli wi?cej na standardowych, p?askich dachach w zale?no?ci od ich pokrycia i dodatkowych elementw.

Krzywa produkcji energii przez systemy WE zamontowane na dachu p?askim przebiega znacznie ?agodniej ni? w przypadku paneli zainstalowanych w kierunku po?udniowym. Charakteryzuje si?:

wi?kszymi uzyskamiw godzinach rannych i po?udniowych, natomiastdu?o mniejszymiw okolicy po?udnia, je?li porwnamy je ze standardowym u?o?eniem modu?w.

brak gwa?townego skokuprodukcji energii z paneli w okolicy po?udnia jest bardziej korzystne dla sieci.

sp?aszczenie piku krzywej produkcji,umo?liwia rwnie? lepszy dobr inwertera, ktry nie jest dobierany pod szczytow? produkcj?; jest on bardziej rwnomiernie obci??ony przez niemal ca?y dzie?. Dzi?ki temu rozmiar i koszty tego urz?dzenia rwnie? s? mniejsze.

StudiumEfficient East-West Orientated PV Systems with One MPP Tracker[1] przedstawi?o wyniki analizy uzysku z paneli ustawionych w kierunku WE, podpi?tych do jednego uk?adu MPP (dotychczas uwa?ano, ?e zachodnia i wschodnia cz??? systemu wymagaj? osobnych inwerterw). Uzyski zmierzono osobno dla paneli cienkowarstwowych oraz z krzemu krystalicznego.Jak wykaza?y badania, straty mismatch (wynikaj?ce z niedopasowania parametrw modu?w) s? minimalne (ok.0,1%), bo cho? przez stringi przebiega inna warto?? pr?du w zale?no?ci od pory dnia, warto?ci napi?cia w okolicy punktu maksymalnej mocy s? niemal identyczne. Straty s? rwnie? rekompensowane poprzez lepsz? prac? inwertera.

Dowiedziono rwnie?, ?e dodatkowym czynnikiem, ktry wp?ynie na straty mismatch b?dzie:

k?t nachylenia paneli,

zastosowana technologia.

Potwierdzono, ?eniska temperatura i dobra wentylacjapaneli skutkuje lepsz? prac? systemw usytuowanych na wschd i zachd.

Najwy?sze straty odnotowywane s? podczas s?onecznych dni, gdy r?nica pomi?dzy stringiem zachodnim a wschodnim jest wysoka. Najmniej strat nast?puje przy promieniowaniu rozproszonym (dni pochmurne), ktrego w Polsce mamy wiele w porwnaniu z promieniowaniem bezpo?rednim.

Panele zainstalowane na dachu p?askim w kierunku po?udniowym s? korzystniejsze dla u?ytkownikw o oglnym wysokim zapotrzebowaniu na energi?. Obserwuj?c dzienny profil zu?ycia energii elektrycznej, wy?sze zapotrzebowanie na energi? w okolicach po?udnia (a wi?c szczytu produkcji przy klasycznym ustawieniu paneli) nast?puje w miesi?cach zimowych. Jednak, je?eli przyjrzymy si? dog??bniej profilowi zu?ycia, to okazuje si?, ?e w niektrych obiektach panele skierowane na WE mog? produkowa? o 49% wi?cej energii w godzinach wy?szego zapotrzebowania ni? te ustawione w kierunku po?udniowym (na podstawie badaniaPecan Street Research).

Dodatkowo badanie przeprowadzone na modelowej instalacji w Aachen w Niemczech [2] pokaza?o, ?e ustawienie paneli w pozycji wschd-zachd skutkuje zmniejszeniem uzysku o zaledwie do 10-20% w przypadku nachylenia paneli do 35 stopni.

Przy doborze systemu fotowoltaicznego, warto zatem zasugerowa? si? dziennym profilem zu?ycia energii elektrycznej oraz charakterystyk? obiektu. Czasami systemy fotowoltaiczne ustawione w kierunku wschodnio-zachodnim mog? si? okaza? znacznie korzystniejsze ni? po?udniowe systemy, do ktrych przywykli?my.

Zesp? EasySolar


esChcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice:

www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

https://naatublog.files.wordpress.com/2014/05/wschzach.jpgPopularno?? instalacji fotowoltaicznych, w ktrych panele s? zainstalowane
w kierunku wschodnio-zachodnim (WE), zamiast w kierunku po?udniowym, ro?nie. Modu?y zwrcone w kierunku po?udniowym produkuj? wi?cej energii w ci?gu dnia. A jednak, jak wykazuj? r?norakie analizy, systemy WE w niektrych przypadkach daj? mo?liwo?? uzyskania wi?kszych oszcz?dno?ci poprzez lepsze wpasowanie si? w zapotrzebowanie obiektu, w szczeglno?ci w przypadku gospodarstw domowych. Dodatkowo, jak podaje GreenTechMedia, instalacja typu WE pozwala na zainstalowanie o 20% do 50% paneli wi?cej na standardowych, p?askich dachach w zale?no?ci od ich pokrycia i dodatkowych elementw.

Krzywa produkcji energii przez systemy WE zamontowane na dachu p?askim przebiega znacznie ?agodniej ni? w przypadku paneli zainstalowanych w kierunku po?udniowym. Charakteryzuje si?:

wi?kszymi uzyskami w godzinach rannych i po?udniowych, natomiastdu?o mniejszymi w okolicy po?udnia, je?li porwnamy je ze standardowym u?o?eniem modu?w.

brak gwa?townego skoku produkcji energii z paneli w okolicy po?udnia jest bardziej korzystne dla sieci.

sp?aszczenie piku krzywej produkcji, umo?liwia rwnie? lepszy dobr inwertera, ktry nie jest dobierany pod szczytow? produkcj?; jest on bardziej rwnomiernie obci??ony przez niemal ca?y dzie?. Dzi?ki temu rozmiar i koszty tego urz?dzenia rwnie? s? mniejsze.

StudiumEfficient East-West Orientated PV Systems with One MPP Tracker [1] przedstawi?o wyniki analizy uzysku z paneli ustawionych w kierunku WE, podpi?tych do jednego uk?adu MPP (dotychczas uwa?ano, ?e zachodnia i wschodnia cz??? systemu wymagaj? osobnych inwerterw). Uzyski zmierzono osobno dla paneli cienkowarstwowych oraz z krzemu krystalicznego.Jak wykaza?y badania, straty mismatch (wynikaj?ce z niedopasowania parametrw modu?w) s? minimalne (ok.0,1%), bo cho? przez stringi przebiega inna warto?? pr?du w zale?no?ci od pory dnia, warto?ci napi?cia w okolicy punktu maksymalnej mocy s? niemal identyczne. Straty s? rwnie? rekompensowane poprzez lepsz? prac? inwertera.

Dowiedziono rwnie?, ?e dodatkowym czynnikiem, ktry wp?ynie na straty mismatch b?dzie:

k?t nachylenia paneli,

zastosowana technologia.

Potwierdzono, ?eniska temperatura i dobra wentylacja paneli skutkuje lepsz? prac? systemw usytuowanych na wschd i zachd.

Najwy?sze straty odnotowywane s? podczas s?onecznych dni, gdy r?nica pomi?dzy stringiem zachodnim a wschodnim jest wysoka. Najmniej strat nast?puje przy promieniowaniu rozproszonym (dni pochmurne), ktrego w Polsce mamy wiele w porwnaniu z promieniowaniem bezpo?rednim.

Panele zainstalowane na dachu p?askim w kierunku po?udniowym s? korzystniejsze dla u?ytkownikw o oglnym wysokim zapotrzebowaniu na energi?. Obserwuj?c dzienny profil zu?ycia energii elektrycznej, wy?sze zapotrzebowanie na energi? w okolicach po?udnia (a wi?c szczytu produkcji przy klasycznym ustawieniu paneli) nast?puje w miesi?cach zimowych. Jednak, je?eli przyjrzymy si? dog??bniej profilowi zu?ycia, to okazuje si?, ?e w niektrych obiektach panele skierowane na WE mog? produkowa? o 49% wi?cej energii w godzinach wy?szego zapotrzebowania ni? te ustawione w kierunku po?udniowym (na podstawie badaniaPecan Street Research ).

Dodatkowo badanie przeprowadzone na modelowej instalacji w Aachen w Niemczech [2] pokaza?o, ?e ustawienie paneli w pozycji wschd-zachd skutkuje zmniejszeniem uzysku o zaledwie do 10-20% w przypadku nachylenia paneli do 35 stopni.

Przy doborze systemu fotowoltaicznego, warto zatem zasugerowa? si? dziennym profilem zu?ycia energii elektrycznej oraz charakterystyk? obiektu. Czasami systemy fotowoltaiczne ustawione w kierunku wschodnio-zachodnim mog? si? okaza? znacznie korzystniejsze ni? po?udniowe systemy, do ktrych przywykli?my.

Zesp? EasySolar

Chcesz wiedzie? wi?cej? Odwied? portal bran?owy o fotowoltaice:

www.panele-fotowoltaiczne.pl

Szukasz sta?u lub praktyk? Skontaktuj si? z nami i do??cz do naszego zespo?u! EasySolar ci?gle si? rozwija, przez co potrzebujemy kreatywnych i uzdolnionych osb. Wy?lij swoje CV pod adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 00:34
 


Strona 1 z 15

Menu G?wne

Galerie

SKN na Google+


Liczba go?ci

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Sonda

Wyszukiwarka